Kabinet gradonačelnika

Kabinet gradonačelnika

Kabinet gradonačelnika

Nadležnosti

U Kabinetu gradonačelnika, obavlja se koordinacija rada i saradnja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama – u okviru ovlašćenja, te koordinacija rada sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, Skupštinom Grada i radnim tijelima. U Kabinetu se obavljaju i sljedeći poslovi:

 • prijem stranaka kod Gradonačelnika, i preduzimanje odgovarajućih radnji;
 • priprema i organizacija radnih sastanaka za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika;
 • sazivanje, pripremanje i održavanje komisija, savjeta i drugih sastanaka gradonačelnika;
 • savjetnički poslovi za oblast pravnih poslova;
 • savjetnički poslovi za oblast ekonomskih pitanja;
 • savjetnički poslovi za oblast oblast urbanizma i pejzažne arhitekture;
 • poslovi ekonomskih i međunarodnih projekata;
 • sekretarski i administrativnotehnički poslovi za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika;
 • poslovi protokola i arhive gradonačelnika;
 • utvrđuje protokol za posjete predstavnika drugih organa i institucija gradonačelniku ili gradskim organima i službama i obezbjeđuje njegova realizacija;
 • planira učešće predstavnika Grada u sportskim, kulturnim i drugim manifestacijama i događajima, definiše ili učestvuje u pripremi protokola za te manifestacije i blagovremeno vrši priprema sa predstavnicima Grada koji učestvuju u njima;
 • vodi evidencija o manifestacijama i događajima koje organizuje Grad ili u njima učestvuju organi, javna gradska preduzeća ili ustanove;
 • izrađuju dnevni, sedmični i mjesečni planovi obaveza i dogovorenih sastanaka i posjeta gradonačelnika,
 • vode evidencije i zaključci o svim organizovanim posjetama ili prijemu predstavnika institucija organa ili gradova, ambasada i sl. i formira dosije tih posjeta i razgovora;
 • vrši blagovremena izrade spiskova svih zvanica za događaje i manifestacije kojima je domaćin gradonačelnik ili drugi organi Grada, prijem, smještaj i zaduženja ostalih učesnika u realizaciji protokola;
 • organizuju službena putovanja delegacija Grada i gradonačelnika;
 • vode evidencije za potrebe protokola, te blagovremeno slanje pozivnica za svečane prijeme;
 • fotografisanje dogaćaja grada, javnih nastupa i preskonferencija predstavnika Grada;
 • poslovi uspostavljanja komunikacije sa sredstvima informisanja, i organizovanje medijskih  kampanja i akcija i javnih nastupa gradonačelnika;
 • kreiranje i sprovođenje promotivnih akcija i ostalih oblika komunikacije koji objašnjavaju i promovišu rad Gradske uprave Grada, Skupštine Grada i ostale poslove vezana za odnose sa javnošću;
 • dopuna novim, i ažuriranje postojećeg sadržaja WEBstranice Grada Banja Luka, iz djelokruga rada Kabineta;
 • izrada opštih internih akata iz oblasti funkcionisanja Gradske uprave Grada Banja Luka;
 • administrativnotehnički poslovi za potrebe Kabineta gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i gradonačelnika;
 • izrada novih i dopuna postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura.

U Kabinetu se obavljaju i drugi poslovi  po nalogu gradonačelnika.