Центар за дозволе

Home / Градска управа / Центар за дозволе

Градска управа Града Бања Лука  је од 1. јануара 2018.године увела једношалтерски систем за предмете из области просторног уређења: издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, извода из просторно планске документације, те пријем свих захтјева  којима се покрећу административни поступци који се односе на предмете из области просторног уређења.

Рад једношалтерског  система организован је у Пријемној канцеларији Одјељења за просторно уређење – у Центру за дозволе.

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија)  налази се у приземној етажи зграде Градске управе, канцеларија број 19.

У Центру за дозволе сваки радни дан од 8.00 до 15.00 часова врши се пријем поднесака и захтјева из надлежности Одјељења, али и других захтјева који су везани за област грађења (захтјев за пољопривредну сагласност и захтјев за обрачун трошкова уређења грађевиснког земљишта и једнократне ренте). Поред пријема захтјева, грађанима су у Центру за дозволе  доступне сљедеће информације, публикације и услуге:

  • Документи просторног уређења (јавни увид и издавање извода)
  • Информације и савјети потенцијалним инвеститорима о могућностима и условима изградње
  • Упуте о процедурама и начину подношења захтјева
  • Водичи кроз процесе
  • Информације о свим документима који се прилажу уз апликациону форму и начину њиховог прибављања
  • Упуте о правима и обавезама инвеститора у процесу изградње и кориштења објеката
  • Потврђивање правоснажности издатих рјешења из надлежности Одјељења за просторно уређење
  • Законски и подзаконски акти којима су регулисане области које се тичу градње и прибављања потребних одобрења
  • Давање информација о кретању предмета и друга документација и информације (лично или путем телефона (+387) 051 /244 473).

Праћење статуса предмета

Информације о статусу предмета, односно у којој фази рјешавања је Ваш захтјев, можете добити у Центру за дозволе сваким радним даном од 8.00 до 15.00 часова, путем телефона (+387)51/244-473 или слањем упита на адресу електронске поште: sandra.dj.bojanic@banjaluka.rs.ba 

На Ваше упите потрудићемо се да одговоримо у најкраћем могућем времену.

Водичи

Водич за инвеститоре

Од локације до употребне дозволе

Погледај

Водич за инвеститоре

Од локације до употребне дозволе (енглеска верзија)

Погледај

Издавање локацијских услова

Погледај

Издавање грађевинске дозволе

Погледај

Издавање употребне дозволе

Погледај

Издавање/обнављање/измјена еколошке дозволе

Погледај

Издавање водних смјерница

Погледај

Издавање рјешења о водној сагласности

Погледај

Издавање рјешења о водној дозволи

Погледај

Издавање дозволе за уклањање објекта

Погледај

Издавање локацијских услова за рекламне медије

Погледај

Сагласности јавних предузећа

Погледај

Листе предузећа – лиценце

Списак пројектних кућа

Погледај

Списак предузећа за технички преглед

Погледај

Листе издатих рјешења

ИНВЕСТИЦИЈЕ (2023)

Листа издатих локацијских услова

Погледај

ФИЗИЧКА ЛИЦА (2023)

Листа издатих локацијских услова

Погледај

Листа издатих одобрења за грађење

Погледај

Листа издатих одобрења за грађење

Погледај

Листа издатих употребних дозвола

Погледај

Листа издатих употребних дозвола

Погледај

Листа издатих еколошких дозвола

Погледај

Листа издатих еколошких дозвола

Погледај

Листа издатих водних дозвола

Погледај

Листа издатих водних сагласности

Погледај

Листа издатих водних сагласности

Погледај

Ажурирано: новембар 2023. године