ГРАДСКА УПРАВА

Home / ГРАДСКА УПРАВА

Организација Градске управе

9 одјељења, двије службе и девет одсјека и Кабинет градоначелника

Послови у Градској управи Града Бања Лука организују се у оквиру одјељења, служби и одсјека, који чине јединствен процес рада у сједишту ове локалне заједнице. Градска управа Града Бања Лука има 9 одјељења, двије службе и девет одсјека и Кабинет градоначелника. Градска управа извршава, и обезбјеђује извршавање одлука и других прописа и аката, које доноси Скупштина Града и градоначелник.

Градска управа Града извршава, и обезбјеђује извршавање одлука и других прописа и аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник, извршава законе и друге прописе Републике Српске и БиХ, чије јој је извршавање повјерено, рјешава у управним стварима, врши управни надзор, и друге управне послове у оквиру надлежности локалне управе, врши послове државне управе – који су јој повјерени, непосредно припрема програме развоја и друге програме и планове, које доноси Скупштина Града и Градоначелник, припрема прописе и друга акта – које доноси Скупштина Града и њена радна тијела, и Градоначелник, врши и друге послове које јој повјери Скупштина Града и Градоначелник

Послови

Градска управа Града

 • послови опште управе

 • послови у вези са привредом

 • послови у вези са просторним уређењем

 • послови финансија за потребе Градске управе и буџетских корисника

 • комунални послови

 • послови саобраћаја и путева

 • послови из области локалног економског развоја

 • послови борачко-инвалидске заштите и војне евиденције

 • послови комуналне полиције

 • послови инспекцијског надзора

 • послови у вези са културом, туризмом и социјалном политиком

 • послови из области образовања, здравства, омладине и спорта

 • послови одржавања, обезбјеђења и превоза - за потребе Градске управе

 • послови из надлежности кабинета Градоначелника

 • информатички и технички послови за потребе Градске управе и Скупштине Града

 • послови из области цивилне заштите и заштите од пожара у граду Бањалуци

 • послови из области развоја локалне самоуправе и управљања људским ресурсима

 • послови из области права и правних прописа

 • послови из области јавних набавки

 • послови из области интерне ревизије

Градске институције, установе и предузећа

три локалне институције, шест јавних предузећа и шест јавних установа

Под надлежношћу Града Бања Лука налазе се три локалне институције, шест јавних предузећа и шест јавних установа. Локалне институције су Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука, Градска развојна агенција и Туристичка организација Града Бања Лука. Град Бања Лука је оснивач два јавна предузећа („Градско гробље“ Ј. К. а. д. и ЈП „Аквана“), саоснивач једног (ЈП „Деп-от“), има контролни пакет акција у „Чистоћи“ а. д, а под његовом ингеренцијом су и „Топлана“ а. д. и „Водовод“ а. д.

Од јавних установа, Град Бања Лука је оснивач сљедећих јавних установа: ЈКУ „Бански двор – Културни центар“, ЈЗУ Дом здравља, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, ЈУ Спортски центар „Борик“ и ЈУ Раднички универзитет.