Подстицаји

Home / Привреда / Подстицаји

Одлука о додјели субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину

Одлука

(од 12. октобра 2021. године)

Погледај

Одлуке о додјели субвенција износа редовне камате пословним субјектима

Сагласност на Приједлог листе о додјели субвенција износа редовне камате пословним субјектима

(од 20. јула 2021.године)

Погледај

Одлуке о додјели субвенција субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 16. марта 2021.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 04. децембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 08. октобра 2020.године)

Погледај

Сагласност на Приједлог листе о додјели субвенције износа редовне камате пословним субјектима

(од 23. септембра 2020.године)

Погледај

Листа апликаната који нису испунили услове Јавног позива

(од 23. септембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 10. септембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 4. септембра 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 18. августа 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 31. јула 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 13. јула 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 27. маја 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 11. маја 2020.године)

Погледај

Резултати јавног позива за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања у 2019. години

Одлука о додјели подстицаја

Погледај

Листа кандидата који нису остварили право на подстицаје

Погледај
Буџетом Града Бања Лука за 2020. годину предвиђена су средства за сљедеће пројекте:

Субвенције пословним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона (COVID-19) у Граду Бања Лука у 2020. години

Висина средстава: 827.000 КМ

Корисници: Привредна друштва и предузетници којима је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког штаба за ванредне ситуације и Градског штаба за ванредне ситуације, у складу са претежном дјелатношћу и који немају доспјелих а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена.

Очекивани ефекти: помоћ пословним субјектима Града Бања Лука.

У складу с Правилником о условима и начину кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања, у 2019. години расписан је Јавни позив за додјелу субвенција. Одкуком о додјели подстицајних средстава (Службени сласник града Бањалуке бр. 31/19), у 2019. години додијељена су подстицајна средства за 112 апликанта, који су испунили услове за додјелу субвенција, у укупном износу од 1.152.600 КМ, и то:

  1. подстицајна средства за повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања у укупном износу од 832.600 КМ (за 47 апликаната), од чега се односи на:

а) суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава, с циљем технолошког развоја (укупно 637.600 КМ, распоређено на 40 апликанта);

б) подстицајна средства за суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за  практичну наставу средњих стручних школа (укупно 195.000 КМ, распоређено на 7 апликаната);

  1. субвенције за самозапошљавање (укупно 320.000 КМ, распоређено на 64 апликаната).

Програм мјера подршке за предузетнике, који улазе у Пословну зону „Рамићи-Бања Лука“ у 2020. години

Висина средстава: 770.000 КМ

Корисници: Инвеститори који улазе у Пословну зону „Рамићи-Бања Лука“
Очекивани ефекти: Наставак улагања у изградњу Пословне зоне „Рамићи – Бања Лука“, као и у нову пословну зону на локацији код предузећа „Јелшинград“, повећан број привредних друштава и предузетника, повећан број домаћих и страних инвеститора, повећан број нових радних мјеста.

  • Пословна зона „Рамићи-Бањалука“

У 2019. години настављене су активности на развоју предузетничке инфраструктуре у Пословној зони „Рамићи – Бања Лука“  и идентификоване су локације за нове пословне зоне. Из средстава буџета града у 2019. години уложено је 319.6000 КМ у инфраструктурно уређење Пословне зоне „Рамићи – Бања Лука“ (грађевински радови на регулацији потока Глоговац и проведени поступци јавних набавки за извођење радова на уклањању објекта котловнице ради формирања нове парцеле те јавне набавке за покривање атријума објекта Управне зграде). На крају 2019. године у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“ било је укупно 15 корисника-станара зоне, с укупно продатих 17 парцела и 6 пословних објеката бивше фабрике „Ваљаоница ХВТ“. У оквиру Пословне зоне отворена је радионица за техничку обраду дрвета Школе ученика у привреди, а пословни простор у објекту Управне зграде у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“ издат у закуп ЈУ „Шумарски факултет“ Бања Лука. Септембра 2019. године у оквиру Пословне зоне отворен је новоизграђени производни погон предузећа „Elas metalekspert“, који запошљава 100 нових радника.

Од оснивања па до краја 2019. године уложено је у Пословну зону „Рамићи-Бања Лука“ укупно 14.492.957 КМ.

С обзиром да је током 2018. године уређено грађевиснко земљиште за нову пословну зону на локацији код предузећа Јелшинград и урађени урбанистичко-технички услови за изградњу саобраћајнице с пратећом инфраструктуром, у 2019. години објављен је јавни позив за продају локације 1 код Јелшинграда, површине 19.441m2.

Давање гаранција за кредите малих и средњих предузећа – Гарантни фонд у 2020. години

Буџетом града Бањалука за 2020. годину планирана су средства за суфинансирање пројеката од интереса за град Бањалуку путем Гарантног фонда у износу од 21.000 КМ.

Корисници: Привредна друштва и предузетници

Очекивани ефекти: Као и до сада, повећање производње и куповина основних средстава у зависности од висине кредита издатих гаранција и повећан број новозапослених.

 

Према подацима Градске развојне агенције, током 2019. године одобрене су 4 нове гаранције, и то самосталним предузетницима. Вриједност одобрених гаранција у 2019. години износила је 54.478,21 КМ. У 2019. години одобрена су три кредита у укупном износу од 58.000 КМ.

Субвенција камата на кредите за које се издају гаранције Гарантног фонда у 2020. години

Висина средстава: 5.000 КМ

 

Корисници: Привредна друштва и предузетници

Очекивани ефекти: Субвенција камaте на кредите је подстицај предузетника да у току године и по планираном ануитетном плану измирује редовно своје обавезе и обавезе према држави, како би  могао остварити правo на субвенцију камате.

 

У 2019. години исплаћене су субвенције камата за 12 корисника кредита, у укупном износу од 2.425,01 КМ.

 

Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде у 2020. години

Висина средстава: 1.000.000 КМ

Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва на територији  Града Бања Лука

Очекивани ефекти: Стварање  предуслова за јачање пољопривредног сектора, као и тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.

Буџетом града за 2019. годину одобрена су средства у износу од  900.000 КМ за подстицаје  намјењене развоју пољопривредне производње. На јавни позив за додјелу средстава из априла 2019. године пријавило се укупно 426 кандидата. Услове за додјелу подстицајних средстава испунило је укупно 400 кандидата (26 кандидата  није остварио подстицаје, од којих 9  кандидата  није испунио услове из Правилника, а 17 кандидата је одустало).

Укупан износ реализованих подстицајних средстава за 2019. годину износио је 825.718,10 КМ. Уговор о реализацији подстицајних средстава (суфинансирање) потписан је са 134 кандидата (укупно 683.416,94 КМ), док је за премије уручено 266 рјешења, и то:

-премије за стеоне јунице – 74 кандидата (43.000,00 КМ),

-премије за пчелиња друштва – 89 кандидата (37.782,00 КМ),

-премије за краставце корнишоне – 20 кандидата ( 18.878,96 КМ) и

-премије за сјеменски материјал – 83 кандидата (42.640,20 КМ).

Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури у 2020. години

Висина средстава:  200.000 КМ

Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва  на територији Града Бања Лука

Очекивани ефекти: Повећање оспособљених и уређених пољопривредних земљишта, повећање плодности земљишта  и спроведене противерозивне мјере.

 

Програмом кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину утврђен је износ од 200.000 КМ, а ребалансом буџета града за 2019. годину овај износ је увећан за 10.000 КМ. С циљем побољшања плодности земљишта и уређења запуштених пољопривредних земљишта, на јавни позив из августа 2019. године аплицирало је 186 кандидата (укупна средства 210.000 КМ). Одобрена су и додијељена средства за 138 апликанта у  укупном износу од 209.668,40 КМ, док 48 кандидата није испунило услове предвиђене Правилником о расподјели средстава.

Према врстама пројеката:

-за оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта, која су деградирана, запуштена и лошијег квалитета, 13 кандидата потписало је уговор о додјели средстава (укупно распоређено 30.465,30  КМ) и

-за поправку и побољшање плодности  земљишта, 125 кандидата потписало је уговор о додјели средстава (укупно распоређено 179.203,10 КМ).

По основу овог јавног позива, није било заинтересованих кандидата за:

– програме спровођења противерозивних мјера или мјера мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета, као ни за

– пројекте спровођење  поступка комасације.

 

Скупштина града Бањалуке на 39. сједници, одржаној дана 12.02.2020. године, Закључком број 07-013-20/20 од 12.02.2020. године („Службени гласник града Бањалука“ број 5/20) усвојила је Програм рада и финансијски план Центра за развој пољопривреде и села Бањалука за 2020. годину. Усљед новонастала епидемиолошке ситуације условљене појавом и ширењем новог вируса COVID-19, проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске и ургенције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за омасовљење прољетне сјетве, Центар за развој пољопривреде и села, поступавши по наведеној ургенцији, извршио је измјену Програма рада и финансијског плана, који је Одлуком број УО-601-1/20 од 01.04.2020. године усвојен на сједници Управног одбора Центра за село. Измјене су прилагођене препорукама Министарства, у смислу да је значај дат производњи (биљна производња), у односу на набавку опреме и сточарство (анимална производња). При том је извршена прерасподјела укупно планираног износа средстава намјењених подстицајимa у пољопривреди, тако да је износ средстава планиран буџетом града за 2020. годину за ову намјену остао непромјењен.

Повластице код плаћања административних такси

Скупштина града Бања Лука је на 13. сједници, одржаној 20.07. и 21.07.2017. године, донијела Одлуку о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник града Бања Лука“, бр. 26/17) гдје су предвиђене одређене повластице код плаћања административних такси, у смислу да су физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности ослобођена од плаћања градске административне таксе.

Детаљније погледајте: Одлука о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 26/17)

Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте

Инвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 15/14 и 8/15 ) омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин:
40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
60 %, на одгођено плаћање, и то:
– за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.
– за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора
Одлука о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука бр. 15/14 ) –  чл. 24. став 1 тач. в ) и г)  и  Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука  8/15 ) – члан 5. став 4 и 5.
Како гласи члан 24 став 1. тач. в ) и г) након усвојене Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 8/15 ) ради прегледности можете  погледати овдје.
Олакшице при изградњи производних погона и готовинском плаћању одређене су Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (члан 8. и 9.)

Члан 8.
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња и легализација односи на производне објекте.

Члан 9.
Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:
а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  – 25 %
б) за пословни објекат -30 %.
Инвеститор који оствари попуст из чл. 8. и 9. Одлуке, приликом промјене намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову намјену.

Ослобађање плаћањa комуналних такси

У складу са Законом о комуналним таксама („Сл. гласник РС“, број 4/12) од плаћања комуналне таксе су ослобођени обвезници који обављају нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности, који се баве традиционалним занатима, предузетници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност, лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилних жртава рата.

Ослобађање плаћањa комуналних такси у првој години од свог оснивања

У складу са Одлуком о комуналним таксама (Сл.гласник Града Бања Лука, број: 12/19 и 21/19) од плаћања комуналне таксе, у првој години од своje регистације, ослобађају се предузетници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност (осим ноћних клубова, ноћних барова, диско барова, диско клубова и дискотека), као и сви предузетници који у својству самосталног занимања први пут покрећу остале дјелатности.

Одлуком о комуналним таксама дефинисане су сљедеће измјене:
– од плаћања комуналне таксе ослобађају се непрофитна удружења и фондације са сједиштем у Бањалуци,
– ослобађање од плаћањa комуналне таксе у првој години од свог оснивања односи се на самосталне предузетнике, али не и на привредна друштва,
– смањење износа комуналне таксе на 150 КМ за фотографску дјелатност и ауто-школе и
– утврђивање износа комуналне таксе за регистровану пољопривредну производњу (60 КМ) и за заједнице етажних власника, зависно од броја чланова (10 или 20 КМ).

Детаљније погледајте:  Одлукa о комуналним таксама („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 12/19 и 21/19).

Програм кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2019. годину

Погледај

Инвестициони подстицаји у РС

Погледај