Подстицаји

Home / Привреда / Подстицаји

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 31. јула 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 13. јула 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 27. маја 2020.године)

Погледај

Одлука о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19)

(од 11. маја 2020.године)

Погледај

Резултати јавног позива за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања у 2019. години

Одлука о додјели подстицаја

Погледај

Листа кандидата који нису остварили право на подстицаје

Погледај

У буџету Града Бања Лука за 2019. годину предвиђена су средства за сљедеће пројекте:

Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника у функцији запошљавања у 2019. години

Висина средстава:1.022.000 КМ
Корисници: Привредна друштва, предузетници, средње стручне школе и незапослени
Очекивани ефекти: побољшање услова пословања малих и средњих предузећа и самосталних предузетника, повећање њихове конкурентности, подршка извозно орјентисаним предузећима, повећање броја запослених и повећање прихода буџета града Бања Лука.

У складу са Правилником о условима и начину кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 22/18) у 2018. години расписан је Јавни позив за додјелу субвенција, те је пристигло укупно 216 захтјева, а одобрена су средства у укупном износу од 1.014.800 КМ. Услове за додјелу субвенција испунило је 103 апликанта, и то: за самозапошљавање – 47 кандидата у укупном износу 238.000 КМ, суфинансирање дијела трошкова набавке основног средства -42 кандидата у укупном износу 576.900 КМ;  подстицаје за преквалификацију радника у циљу обезбјеђења дефицитарних занимања -8 кандидата у укупном износу од 99.900 КМ и суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих стручних школа -6 кандидата у укупном износу од 776.800 КМ.

Програм мјера подршке за предузетнике, који улазе у Пословну зону „Рамићи-Бања Лука“ у 2019. години

Висина средстава: 400.000 КМ
Корисници: Инвеститори који улазе у Пословну зону „Рамићи-Бања Лука“
Очекивани ефекти: Повећан број привредних друштава и предузетника, повећан број домаћих и страних инвеститора, повећан број нових радних мјеста.

Давање гаранција за мала и средња предузећа – Гарантни фонд у 2019. години

Нису планирана средства за 2019. годину у буџету града Бањалука за Гарантни фонд,  јер постоји довољно гарантног портфолија преосталог од претходне године.
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Као и до сада, повећање производње и куповина основних средстава у зависности од висине кредита издатих гаранција и повећан број новозапослених.

Субвенција камата на кредите за које се издају гаранције Гарантном фонду у 2019. години

Висина средстава: 8.000 КМ
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Субвенција камaте на кредите је подстицај предузетника да у току године и по планираном ануитетном плану измирује редовно своје обавезе и обавезе према држави, како би  могао остварити правo на субвенцију камате.

Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде у 2019. години

Висина средстава:  900.000 КМ
Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва на територији  Града Бања Лука                                                   Очекивани ефекти: Стварање  предуслова за јачање пољопривредног сектора, као и тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.

Усвојеним буџетом за 2018. годину, за подстицаје  намјењене развоју пољопривредне производње  одобрена су средства у износу од  900.000 КМ. На основу Одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину, овај износ је увећан за 9.500 КМ  тако да су укупна средства за ове намјене износила 909.500 КМ.  У складу са Правилником о условима и начину остваривања подстицајних средстава у 2018. години, број. УО-261-1/18 од 02.03.2018. године и Закључка о давању сагласности бр. 12-Г-1594/18 од 18.04.2018. године, Јавни позив за додјелу средстава објављен је 23.04.2018.године на који се пријавило укупно 483 кандидата.

Од укупно пријављених  483 кандидата 81 кандидат  није остварио подстицај, од којих 21  кандидат није испунио услове из Правилника, а 60 кандидата је одустало.  Услове за додјелу подстицајних средстава испунила су укупно 402 кандидата, и то:
-подстицаји (субвенције) – 226 кандидата ( 813.007,73 КМ),
-премије за стеоне јунице –  52 кандидата ( 23.700,00 КМ),
-премије за пчелиња друштва  – 124 кандидата (51.426,00 КМ.
Укупан износ реализованих подстицајних средстава за 2018. годину износи 888.133,73 КМ. Уговор о реализацији подстицајних средстава потписан је са 226 кандидата, док је за премије уручено 176 рјешења.

Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури у 2019. години

Висина средстава:  200.000 КМ
Корисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва  на територији Града Бања Лука
Очекивани ефекти: Повећање оспособљених и уређених пољопривредних земљишта, повећање плодности земљишта  и спроведене противерозивне мјере.
На основу прикупљених средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно, сваке године се расписује јавни оглас за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта. Пристигле апликације разматра Комисија за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта на подручју града Бање Луке, која у складу са претходно дефинисаним критеријумима врши рангирање и одабир пројеката, а у складу са Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Програмом коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину, који је усвојила Скупштина града на сједници одржаној 24.и 25.04.2018. године, утврђен је износ од 270.000 КМ. Средства за ову намјену обезбјеђена су  у буџету Града, а у складу са ребалансом буџета за 2018. годину  износ је увећан за 75.800 КМ, чиме су укупна средства  износила 345.800 КМ.
Управни одбор  Центра за развој пољопривреде и села је донио Одлуку о усвајању Правилника о расподјели средстава прикупљених од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину (бр. УО-622-2-1/18 од 10.05.2018. г), на поменути Правилник је градоначелник   дао сагласност  Закључком број 12-Г-2239/18 од 28.05.2018. године. Јавни позив је био отворен од 04.06. до 04.07.2018. године.
Број кандидата који су потписали уговор о додјели средстава, према врсти пројекта и укупно пласираном износу: 1.За оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или неплодна – 109 кандидата (194.233,50 КМ), 2. За поправку и побољшање плодности земљишта- 29 кандидата (139.019,80 КМ), 3. За спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета – 4 кандидата (12.155,90 КМ),  4. За спровођење поступка комасације није било заинтересованих пољопривредних произвођача.
Од укупно 145 кандидата која су конкурисала, одобрена су и додјељена средства за 142 кандидата, у  укупном износу од 345.409,20 КМ. Три кандидата нису испунила услове предвиђене поменутим Правилником.

Повластице код плаћања административних такси

Скупштина града Бања Лука је на 13. сједници, одржаној 20.07. и 21.07.2017. године, донијела Одлуку о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник града Бања Лука“, бр. 26/17) гдје су предвиђене одређене повластице код плаћања административних такси, у смислу да су физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности ослобођена од плаћања градске административне таксе.

Детаљније погледајте: Одлука о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 26/17)

Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте

Инвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 15/14 и 8/15 ) омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин:
40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
60 %, на одгођено плаћање, и то:
– за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.
– за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора
Одлука о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука бр. 15/14 ) –  чл. 24. став 1 тач. в ) и г)  и  Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука  8/15 ) – члан 5. став 4 и 5.
Како гласи члан 24 став 1. тач. в ) и г) након усвојене Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 8/15 ) ради прегледности можете  погледати овдје.
Олакшице при изградњи производних погона и готовинском плаћању одређене су Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (члан 8. и 9.)

Члан 8.
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња и легализација односи на производне објекте.

Члан 9.
Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:
а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  – 25 %
б) за пословни објекат -30 %.
Инвеститор који оствари попуст из чл. 8. и 9. Одлуке, приликом промјене намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову намјену.

Ослобађање плаћањa комуналних такси

У складу са Законом о комуналним таксама („Сл. гласник РС“, број 4/12) од плаћања комуналне таксе су ослобођени обвезници који обављају нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности, који се баве традиционалним занатима, предузетници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност, лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилних жртава рата.

Ослобађање плаћањa комуналних такси у првој години од свог оснивања

У складу са Одлуком о комуналним таксама (Сл.гласник Града Бања Лука, број: 14/12, 26/13, 16/14, 08/17 и 43/18) од плаћања комуналне таксе, у првој години од своje регистације, ослобађају се предузетници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност (осим ноћних клубова, ноћних барова, диско барова, диско клубова и дискотека), као и сви предузетници који у својству самосталног занимања први пут покрећу остале дјелатности.

Детаљније погледајте:  Одлукa о комуналним таксама („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 14/12, 26/13, 16/14, 08/17 и 43/18).

Програм кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2018. годину

Погледај

Инвестициони подстицаји у РС

Погледај