Таксе и накнаде

Home / Привреда / Таксе и накнаде

Комуналне накнаде

Одлука о комуналној накнади

(пречишћени текст)

Погледај

Вриједност бода за обрачун – 2020. година

Погледај

Одлука о рекламирању

(пречишћени текст)

Погледај

Олакшице – комунална такса за рекламирање:

Привредним друштима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацији производње, комунална такса се умањује за 50%, у складу са тачком 2. тарифног броја 2. Одлуке о комуналним таксама (Службени гласник Града Бањалука, бр. 14/12, 26/13, 16/14 и 08/17).

Олакшице – накнада за рекламирање:

Привредним друштима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацији производње, накнада се умањује за 50%, у складу са ставом 3. члана 34. Одлуке о рекламирању на територији Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 26/13, 06/14 и 04/17).

Накнада за уређење и рента

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

(пречишћен текст)

Погледај

Преглед зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Карта зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Одлука о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта

Погледај

Преглед група спроведбених докумената

Погледај

Карта група спроведбених докумената

Погледај

ОлакшицеИнвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин: 40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора, 60 %, на одгођено плаћање, и то:

– за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.

– за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора

Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:

а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  – 25 %

б) за пословни и јавни објекат -30 %

За производни објекат инвеститор не плаћа накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, а у случају промјене у непроизводну намјену плаћа пуни износ. Уколико инвеститор гради производни објекат на комунално неопремљеној парцели сноси трошкове уређења градског грађевинског земљишта.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте

Погледај

Трошкови уређења и ренте-табеларни приказ

Погледај

Образац

Погледај

Пољопривредна сагласност

Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште

Погледај

Образац

Погледај

Административне таксе

Одлука о градским административним таксама

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 11/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 25/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 3/15)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 39/16)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 26/17)

Погледај

Олакшице: Физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности, ослобођена су од плаћања градске административне таксе.

Обавјештење о рачунима

Уплате јавних прихода (обавјештење о рачунима)

Погледај

Списак комуналних услуга са цијенама

Услуга Назив предузећа Цијена услуге  Контакт
Одвоз отпада „Чистоћа“ а.д. Бањалука https://cistocabl.com/usluge/pravna-lica/ Браће Подгорник 2, Бања Лука,
тел: +387 51 304 477,
e-mail: cistoca@teol.nethttps://cistocabl.com/
Депоновање отпада ЈП „ДЕП-ОТ“д.о.о. Бањалука Цјеновник Булевар Живојина Мишића 23, Бања Лука,
тел: +387 51 258 320,
Депонија у Рамићима:
Рамићи бб, Бања Лука,
тел: +387 51 394 220https://dep-ot.com/ 

e-mail: depot@teol.net

Снабдијевање електричном енергијом ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. Бањалука https://www.elektrokrajina.com/tarifni-stavovi-za-javno-snabdijevanje/ Краља Петра I Карађорђевића 95, Бања Лука,
тел: +387 51 246-300,https://www.elektrokrajina.com/ 

e-mail: direkcija@elektrokrajina.com

Снабдијевање водом и одвођење отпадних вода  „Водовод“ А.Д. Бања Лука https://vodovod-bl.com/cjenovnik/ Улица 22. априла 2, Бања Лука,
тел: +387 51 212-316,212-480,
e-mail: info@vodovod-bl.com 

https://vodovod-bl.com/

Испорука топлотне енергије „Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бањалука https://ekotoplanebanjaluka.com/tarifni-sistem/ Булевар Живојина Мишића 22а
тел: +387 51 492-862
е-mail: info@ekotoplanebanjaluka.comhttps://ekotoplanebanjaluka.com/

Ажурирано: септембар 2023. године