Takse i naknade

Home / Privreda / Takse i naknade

Tabelarni pregled naknada i taksi

 Troškovi poslovanja za investitore

 

 

 

Vrijeme i troškovi izdavanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole

Vrsta dozvole  Rok za izdavanje Cijena 
 

Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi donose se u roku od 8 dana od dana kada zahtjev bude u potpunosti kompletiran.

Ukoliko u roku od godinu dana od dana izdavanja lokacijskih uslova investitor ne podnese zahtjev za građevinsku dozvolu, prije podnošenja istog dužan je da traži uvjerenje da izdati lokacijski uslovi nisu promijenjeni.

Gradska administrativna taksa za izdavanje lokacijskih uslova je 20,00 KM.

Odjeljenje za prostorno kao nadležno odjeljenje za izradu urbanističko–tehničkih uslova izrađuje uslove za stambene i stambeno – poslovne objekte do 400 m2 bruto građevinske površine, bez naknade.

Za objekte preko 400 m2 bruto građevinske površine, cijene na tržištu se kreću u rasponu od 500 KM pa do 2.000 KM, zavisno od tipa i veličine objekta.

 

 

 

Građevinska dozvola

Rok za izdavanje građevinske dozvole je pet dana od dana kada jer kompletiran zahtjev Doprinos za premjer i uspostavu katastra nekretnina –  0,3% predračunske cijene građevinskih radova.

Gradska administrativna taksa za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje – 0,1 % od predračunske vrijednosti građevinsko-zanatskih radova, s tim da taksa ne može iznositi manje od 1000,00 KM.

Gradska administrativna taksa za izdavanje građevinske dozvole za objekte predračunske vrijednosti do 50.000,00 KM iznosi 50,00 KM, a za objekte do 100.000,00 KM iznosi 100,00 KM, te za objekte preko 100.000,00 KM iznosi 0,1 % od predračunske vrijednosti projekta, ali ne više od 1.000,00 KM.

Renta: prosječna konačna građevinska cijena m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora iznosi 922,40 KM.

Posebna zona 7,20% prosječne konačne građevinske cijene – 66,41 KM/m²,

I zona 6,00 % prosječne konačne građevinske cijene – 55,34 KM/m²,

II zona 5,00 % prosječne konačne građevinske cijene – 46,12 KM/m²,

III zona 4,00 % prosječne konačne građevinske cijene –  36,90 KM/m²,

IV zona 3,00 % prosječne konačne građevinske cijene – 27,67 KM/m²,

V zona 2,00 % prosječne konačne građevinske cijene – 18,45 KM/m²,

VI zona 1,00 % prosječne konačne građevinske cijene – 9,20 KM/m².

Naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta:

I    zona 144,45 KM/m²,

II   zona 113,56 KM/m²,

III  zona 84,16 KM/m²,

IV  zona 66,83 KM/m²,

V   zona 31,71 KM/m²,

VI  zona 31,71 KM/m².

 Olakšice pri plaćanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente

Investitorima za izgradnju poslovnih objekata (pravnim i fizičkim licima) je, u skladu sa članom 24. Odluke o uređenju prostora  i građevinskom zemljištu („Sl. glasnik Grada Banja Luka“, br. 15/14, 8/15,10/16, 4/17, 8/17, 2/18, 9/19, 19/20 i 29/21 ), omogućeno plaćanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente u ratama, uz prethodno obezbjeđenje instrumenata plaćanja (garancija banke), na sljedeći način:

–          40 %, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora,

–          60 %, na odgođeno plaćanje, i to:  za izgradnju ostalih poslovnih objekata (izuzev privremenih), maksimalno do 12 jednakih mjesečnih rata sa odloženim plaćanjem 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora.Olakšice pri izgradnji poslovnih i proizvodnih objekata i gotovinskom plaćanju određene su članom 8. i 9. Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Sl. glasnik Grada Banja Luka“, br. 11/18, 13/18, 9/19, 41/19 i 19/20).

U tom smislu olakšice su sljedeće:

–          investitor izgradnje, odnosno legalizacije proizvodnog objekta ili proizvodnog prostora u objektu, a koji je kao tehnološka cjelina definisan tehničkom dokumentacijom, ne plaća naknadu za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta određenu Zakonom, Pravilnikom i odredbama člana 8. tačka 1. Odluke o visini naknade za troškove uređena gradskog građevinskog zemljišta, o čemu nadležni organ donosi rješenje u postupku koji predhodi izdavanju građevinske dozvole.

–          ukoliko se investitor odluči da obračunate naknade za izgradnju i legalizaciju (izuzimajući naknade za legalizaciju koje se obračunavaju u fiksnom iznosu), uplati gotovinski odjednom, u skladu sa članom 9. ove Odluke ostvaruje sljedeće popuste:
a) za individualni stambeni i stambeno-poslovni objekat, kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekat, pomoćni objekat i javne garaže  ostvaruje popust od 25 % ,
b) za poslovni objekat ostvaruje popust od 30 %.

Naknada za iskolčavanje objekata:

  • poslovni objekti bilo koje namjene površine do 50 m² – 4,00 KM/ m²
  • poslovni objekti bilo koje namjene površine do 100 m² – 3,50 KM/ m²
  • poslovni objekti bilo koje namjene površine od 100 m² do 400 m² – 2,50 KM/ m²

Više informacija na

· http://www.rgurs.org/lat/privatnapraksa/geodetska-preduzeca

· http://www.rgurs.org/lat/privatnapraksa/geodetske-radnje

 

 

 

Upotrebna dozvola

Rok za izdavanje upotrebne dozvole je pet dana od dana kada je kompletiran zahtjev Gradska administrativna taksa za izdavanje upotrebne dozvole za objekte do 400 m2 bruto građevinske površine iznosi 50,00 KM, a za objekte preko 400 m2 bruto građevinske površine i objekte infrastrukture iznosi 100,00 KM.

Troškovi rada komisije za tehnički pregled  (kada je ista imenovana rješenjem organa):

  • poslovni objekti odnosno prostori do 50 m² – 300,00 KM,
  • poslovni objekti odnosno prostori od 50 do 100 m² – 450,00 KM,
  • poslovni objekti odnosno prostori preko 100 m² – 900,00 KM
Vrijeme i troškovi izdavanja poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrdnog zemljišta

 

Vrsta dozvole  Rok za izdavanje  Cijena koštanja
Poljoprivredna saglasnost za promjenu namjene poljoprivrdnog zemljišta

 

 

Poljoprivredna seglasnost izdaje se u roku od 30 dana od dana kada zahtjev bude u potpunosti kompletiran. Naknada za promjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe:

Klasa   Njiva   Voćnjak   Vinograd   Livada    Pašnjak

I            5,71     6,25              9,95          3,92         0,57

II            3,82     4,02              6,49          2,42         0,32

III           2,31     2,25             3,49           1,29         0,21

IV           1,29     1,02                /              0,66        0,11

V            0,51     0,39                /              0,27        0,046

VI           0,38       /                   /               0,19        0,035

VII          0,18      /                   /                /                    /

VIII         0,12      /                   /               /                      /

Izvor: Odjeljenje za privredu Ažurirano: jul 2014. godine Naknada za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište u KM/m 2

 

 

 

 

 

 

Troškovi komunalnih usluga

 

Usluge  Jedinica mjere  Prosječna cijena u EUR (sa PDV-om)
Voda sa kanalizacijom 1,59 EUR/m3 (privreda i privatno preduzetništvo)
 Odvoz otpada 1. 75,00 EUR (kontejner tura)
2. 0,087 EUR/m2 (proizvodne hale)
3. 0,082 – 0,12 EUR/m2 (kancelarijski prostor)
4. 0,82 EUR/m2 (zanatska djelatnost)
5. 0,082 – 0,28 EUR/m2 (trgovinske radnje)
6. 0,10 – 0,33 EUR/m2 (ugostiteljske radnje)
7. 0,082 – 0,13 EUR/m2 (apoteke i ljekarske ordinacije)
Centralno grijanje MWh 87,50 EUR/MWh
 

 

Električna energija

kWh Mjerno mjesto: 1,27 €;
Obračunska snaga: VT 2,1211€/kWh/mjesečno     NT 1,6316 €/kWh/mjesečno
Naknada za obnovljive izvore energije:                                                                                                                                        0,002249 €/kWh
Aktivna potrošnja električne energije:                (ZIMA) VT 0,1058 €/kWh                                          (LJETO) VT 0,08139 €/kWh
 

Telefon

Priključak Preplata za fiksni telefon od 2,96 EUR/MJ
Fiksni telefon 0,092 EUR/minut
Preplata za mobilni telefon od 6 EUR/MJ
Mobilni telefon 0,092 EUR/minut
https://mtel.ba/Poslovni
 

 

 

 

Porez na nepokretnost

 

Stopa poreza

 

Olakšice

 

Rok za plaćanje

Porez na nepokretnost je 0,10 % od procijenjene vrijednosti nekretnine.

 

 

 

Porez na nepokretnosti plaća se u dva dijela – prvi dio najkasnije do 30. juna i drugi dio najkasnije do 30. septembra u poreskoj godini, s tim da uplata prvog dijela ne može biti manja od 50% ukupnog iznosa poreske obaveze prema poreskom računu.
 

 

 

Kumunalne takse

 

Vrsta takse

 

Visina takse

 

Olakšice

 

Rok za plaćanje

 

Komunalna taksa se utvrđuje za:

a) isticanje reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva,

b) korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila – na utvrđenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom Skupštine jedinice lokalne samouprave,

–          Komunalna taksa za reklamiranje proizvoda utvrđuje se po m2 reklamne površine  i zone, a cijene se kreću u rasponu od 20,00-270,00 KM/m2

–          Reklamni displej – ekran 270 KM/m2 200 KM/m2 120 KM/m2 80 KM/m2

–          Reklamni jarboli 250 KM/kom 200 KM/kom 150 KM/kom 100 KM/kom b

–          Transparenti iznad saobraćajnice 18 KM dnevno 13 KM dnevno 9 KM dnevno 4,5 KM dnevno v

–          Plakati 0,10 KM po plakatu dnevno

–          Reklamne folije i ispisi na vozilima – od 100,00-1000,00 KM u zavisnosti od kategorije vozila.

Više informacija na

https://www.banjaluka.rs.ba/privreda/takse-i-naknade/#komunalne_takse_dok

Privredna društva i preduzetnici – koji vrše reklamiranje na svojim vozilima putem reklamnih folija i ispisa na vozilima,  a to reklamiranje je u vezi sa sopstvenim djelatnostima istih, oslobođeni su takse za takvu vrstu reklamiranja.
 

 

Komunalna naknada

 

 

Visina naknade

 

 

Olakšice

 

 

Rok za plaćanje

 

Vrijednost boda za obračun komunalne naknade za stambeni prostor utvrđuje se u iznosu od 0,00034 KM.

Vrijednost boda za obračun komunalne naknade za poslovni prostor utvrđuje se u iznosu od 0,0008 KM.

Visina komunalne naknade utvrđuje se prema jedinici izgrađene korisne površine stambenog, poslovnog i drugog prostora – u zavisnosti od zone u kojoj se objekat nalazi, i stepena opremljenosti ulice u naselju komunalnim objektima, i to na sljedeći način:

KN = KP x B x VB

Gdje je: KN – komunalna naknada, KP – izgrađena korisna površina u m2, B – broj bodova iz člana 6. i 7, VB – vrijednost boda u konvertibilnim markama.

Broj bodova u zavisnosti od zone u kojoj se objekat nalazi i njegove namjene utvrđuje se na sljedeći način:

ZONA                                                           B r o j     b o d o v a

za stambeni prostor              za poslovni prostor

posebna zona u dijelu prve zone      124                                      155

prva zona izvan posebne zone           107                                      136

druga zona                                            84                                       109

treća zona                                            68                                        82

četvrta zona                                        49                                         64

peta zona                                              34                                        36

šesta zona                                           23                                        27

Izvan područja šeste zone, komunalna naknada se plaća ako ima izgrađen asfaltni put i javnu rasvjetu, a utvrđuje se primjenom načina bodovanja za šestu zonu uz umanjenje za 50 % . Član 9. (1) Visina komunalne naknade za drugi prostor – pod kojim se podrazumijevaju pomoćni objekti, garaže i slično, utvrđuje se primjenom načina bodovanja za stambeni prostor, uz umanjenje za 50%. (2) Visina komunalne naknade za poslovne prostore pravnih lica iz oblasti zdravstva, školstva, kulture i sporta, kao i za objekte koji služe za obavljanje vjerskih obreda, utvrđuje se prema mjerilima za stambeni prostor. Visinu komunalne naknade utvrđuje, rješenjem, nadležni organ za komunalne poslove Grada.

Komunalna naknada se utvrđuje u mjesečnom iznosu, a plaća se mjesečno, do 15-og u mjesecu – za prethodni mjesec.

 

Administrativne takse

 

Vrsta takse

 

Visina takse

 

Olakšice

 

Rok za plaćanje

 

VRSTA SPISA ILI RADNJI – Plaća se u konvertibilnim markama

I – PODNESCI

II – RJEŠENJA

III – UVJERENJA

IV – OVJERE, PREPISI I PREVODI

V –TAKSE IZ OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA

VI – REGISTRACIJA ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA

VII – TAKSE ZA SPISE I RADNJE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Visina takse kreće se u rasponu od 2,00 – 100,00 KM.

Više informacija na

https://www.banjaluka.rs.ba/privreda/takse-i-naknade/#administrativne_takse

Više informacija na

https://www.banjaluka.rs.ba/privreda/takse-i-naknade/#administrativne_takse

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze.

Taksena obaveza nastaje: 1. za pismene podneske – u trenutku kad se predaju, a za usmeno saopštenje koje se daje na zapisnik – u trenutku kad se zapisnik sačini; 2. za rješenja (dozvole) i druge isprave – u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno podneska za njihovo izdavanje, i 3. za upravne radnje – u trenutku podnošenja zahtjeva.

Komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

(prečišćeni tekst)

Pogledaj

Vrijednost boda za obračun – 2020. godina

Pogledaj

Odluka o reklamiranju

(prečišćeni tekst)

Pogledaj

Olakšice – komunalna taksa za reklamiranje:

Privrednim društima i preduzetnicima koji vrše reklamiranje svoje proizvodne djelatnosti na reklamnim medijima postavljenim na lokaciji proizvodnje, komunalna taksa se umanjuje za 50%, u skladu sa tačkom 2. tarifnog broja 2. Odluke o komunalnim taksama (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 14/12, 26/13, 16/14 i 08/17).

Olakšice – naknada za reklamiranje:

Privrednim društima i preduzetnicima koji vrše reklamiranje svoje proizvodne djelatnosti na reklamnim medijima postavljenim na lokaciji proizvodnje, naknada se umanjuje za 50%, u skladu sa stavom 3. člana 34. Odluke o reklamiranju na teritoriji Grada Banjaluka (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 26/13, 06/14 i 04/17).

Naknada za uređenje i renta

Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu

(prečišćen tekst)

Pogledaj

Pregled zona gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Karta zona gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Odluka o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Pregled grupa sprovedbenih dokumenata

Pogledaj

Karta grupa sprovedbenih dokumenata

Pogledaj

OlakšiceInvestitorima za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene i za ostale poslovne objekte Odlukom o uređenju prostora  i građevinskom zemljištu omogućeno je plaćanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente u ratama, uz prethodno obezbjeđenje instrumenata plaćanja: garancija banke, za pravna i fizička lica, na sljedeći način: 40 %, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora, 60 %, na odgođeno plaćanje, i to:

– za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene maksimalno do 24 jednake  mjesečne  rate sa odloženim plaćanjem  6 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

– za izgradnju ostalih poslovnih objekata, izuzev privremenih, maksimalno do 12 jednakih mjesečnih rata sa odloženim plaćanjem 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora

Ukoliko se investitor odluči da obračunate naknade za izgradnju i legalizaciju, uplati gotovinski odjednom, popust na obračunati iznos naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, odnosno razliku naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta u situaciji kada je investitor sa Gradom zaključio ugovor u smislu člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju, iznosi:

a) za individualni stambeni i stambeno-poslovni objekat, kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekat, pomoćni objekat i javne garaže  – 25 %

b) za poslovni i javni objekat -30 %

Za proizvodni objekat investitor ne plaća naknadu za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, a u slučaju promjene u neproizvodnu namjenu plaća puni iznos. Ukoliko investitor gradi proizvodni objekat na komunalno neopremljenoj parceli snosi troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente

Pogledaj

Troškovi uređenja i rente-tabelarni prikaz

Pogledaj

Obrazac

Pogledaj

Poljoprivredna saglasnost

Naknada za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Pogledaj

Obrazac

Pogledaj

Administrativne takse

Odluka o gradskim administrativnim taksama

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 11/14)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 25/14)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 3/15)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 39/16)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 26/17)

Pogledaj

Olakšice: Fizička lica koja prvi put podnose zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti, oslobođena su od plaćanja gradske administrativne takse.

Obavještenje o računima

Uplate javnih prihoda (obavještenje o računima)

Pogledaj

Spisak komunalnih usluga sa cijenama

Usluga Naziv preduzeća Cijena usluge  Kontakt
Odvoz otpada „Čistoća“ a.d. Banjaluka Preuzmi Braće Podgornik 2, Banja Luka,
tel: +387 51 304 477,
e-mail: cistoca@teol.net
Deponovanje otpada JP „DEP-OT“d.o.o. Banjaluka Preuzmi Bulevar Živojina Mišića 23, Banja Luka,
tel: +387 51 258 320,
Deponija u Ramićima:
Ramići bb, Banja Luka,
tel: +387 51 394 220
Snabdijevanje električnom energijom ZP „ELEKTROKRAJINA“ A.D. Banjaluka Preuzmi Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka,
tel: +387 51 246-300,
e-mail: direkcija@elektrokrajina.com
Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda  „Vodovod“ A.D. Banja Luka Preuzmi Ulica 22. aprila 2, Banja Luka,
tel: +387 51 212-316, 212-480,
e-mail: info@vodovod-bl.com
Isporuka toplotne energije „Eko Toplane Banja Luka“ d.o.o. Banjaluka Preuzmi Bulevar Živojina Mišića 22a
tel: +387 51 492-862
e-mail: info@ekotoplanebanjaluka.com

Ažurirano: maj 2023. godine