Takse i naknade

Home / Privreda / Takse i naknade

Tabelarni pregled naknada i taksa

Redni broj Vrsta naknade/takse Pravni osnov Zakonski akt Obveznik
1. Komunalna naknada 1)Zakon o komunalnim djelatnostima
2) Odluka o komunalnoj naknadi
1) Sl. glasnik RS, br. 124/11,
2) Sl. glasnik Grada Banja Luka br. 05/13, 39/16
fizička i pravna lica
2. Komunalna taksa za isticanje reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva 1) Zakon o komunalnim taksama
2) Odluka o komunalnim taksama
i izmjene Odluke o kom.taksama
3) Odluka o reklamiranju na teritoriji Grada Banja Luka
1) Sl. glasnik RS br. 4/12, 123/20
2) Sl. glasnik Grada Banja Luka br. 12/19 i 21/19
3) Sl. glasnik Grada Banja Luka br. 26/13, 06/14 i 04/17
samostalni preduzetnik i privredno društvo
3. Naknada za isticanje reklamnih poruka na postavljenim reklamnim medijima, koji se nalaze pored magistralnih i regionalnih puteva, u naseljenom mjestu 1) Odluka o reklamiranju na teritoriji Grada Banja Luka 1) Sl. glasnik Grada Banja Luka br. 26/13, 06/14 i 04/17 samostalni preduzetnik i privredno društvo
4. Naknada za privremeno zauzimanje javne površine 1) Odluka o komunalnom redu 1) Sl. glasnik Grada Banja Luka br. 06/18 fizičko lice, samostalni preduzetnik i privredno društvo
5. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 1) Zakon o poljoprivrednom zemljištu
2) Odluka o utvrđivanju katastarskog prihoda od zemljišta na teritoriji RS
1) Sl. glasnik RS br.  i 93/06, 86/07, 14/10, 5/12Sl.glasnik RS br.28/13 fizička lica i pravna lica
6. Isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama 1) Zakon o komunalnim taksama,
2) Odluka o komunalnim taksama
i izmjena Odluke o kom.taksama
1) Sl glasniok RS, br: 4/12
2) Sl Glasnik Grada Banja Luka, br: 12/19 i 21/19
pravna lica, fizička lica – preduzetnici
7. Priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima ili na masovnim skupovima 1) Zakon o komunalnim taksama,
2) Odluka o komunalnim taksama
i izmjena Odluke o kom.taksama
1) Službeni glasnik Republike Srpske br. 4/12;
2) Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 19/12 i 21/19
fizička lica (preduzetnici); pravna lica
8. Naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i renta 1)Zakon o uređenju prostora i građenju
2) Pravilnik o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta – Prečišćeni tekst
3) Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta
4) Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
5) Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente
1)Službeni glasnik Republike Srpske br. 40/13, 47/16 i 106/15
2) Službeni glasnik Republike Srpske broj 34/14
3) Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 11/8
4) Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 15/14, 8/15, 10/16, 4/17 i 8/17
5) Službeni glasnik Grada Banja Luka broj 9/19
fizička lica (preduzetnici); pravna lica
9. Naknada za korišćenje putnog i ostalog zemljišta za postavljanje kablovske kanalizacije 1)Odluka o visini naknade za korišćenje putnog i ostalog zemljišta za postavljanje kablovske kanalizacije za komunikacijske kablove i sisteme 1) Službeni glasnik Grada Banjaluka, broj 20/17 pravna lica

Komunalne takse

Odluka o komunalnim taksama

Pogledaj

Izmjena Odluke o komunalnim taksama (Sl.glasnik 21/19)

Pogledaj

Olakšice: Od plaćanja komunalne takse, u prvoj godini od svoje registacije, oslobađaju se preduzetnici koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost (osim noćnih klubova, noćnih barova, disko barova, disko klubova i diskoteka), kao i svi preduzetnici koji u svojstvu samostalnog zanimanja prvi put pokreću ostale djelatnosti.

Komunalne naknade

Odluka o komunalnoj naknadi

(prečišćeni tekst)

Pogledaj

Vrijednost boda za obračun – 2020. godina

Pogledaj

Odluka o reklamiranju

(prečišćeni tekst)

Pogledaj

Olakšice – komunalna taksa za reklamiranje:

Privrednim društima i preduzetnicima koji vrše reklamiranje svoje proizvodne djelatnosti na reklamnim medijima postavljenim na lokaciji proizvodnje, komunalna taksa se umanjuje za 50%, u skladu sa tačkom 2. tarifnog broja 2. Odluke o komunalnim taksama (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 14/12, 26/13, 16/14 i 08/17).

Olakšice – naknada za reklamiranje:

Privrednim društima i preduzetnicima koji vrše reklamiranje svoje proizvodne djelatnosti na reklamnim medijima postavljenim na lokaciji proizvodnje, naknada se umanjuje za 50%, u skladu sa stavom 3. člana 34. Odluke o reklamiranju na teritoriji Grada Banjaluka (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 26/13, 06/14 i 04/17).

Naknada za uređenje i renta

Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu

(prečišćen tekst)

Pogledaj

Pregled zona gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Karta zona gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Olakšice: Investitorima za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene i za ostale poslovne objekte Odlukom o uređenju prostora  i građevinskom zemljištu omogućeno je plaćanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente u ratama, uz prethodno obezbjeđenje instrumenata plaćanja: garancija banke, za pravna i fizička lica, na sljedeći način: 40 %, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora, 60 %, na odgođeno plaćanje, i to:

– za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene maksimalno do 24 jednake  mjesečne  rate sa odloženim plaćanjem  6 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

– za izgradnju ostalih poslovnih objekata, izuzev privremenih, maksimalno do 12 jednakih mjesečnih rata sa odloženim plaćanjem 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora

Olakšice pri izgradnji proizvodnih pogona i gotovinskom plaćanju:

Naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, izračunata u skladu sa odredbama Zakona, Pravilnika i odredbama ove i Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, umanjiće se za dodatnih 20 %, ukoliko se izgradnja i legalizacija odnosi na proizvodne objekte.

Ukoliko se investitor odluči da obračunate naknade za izgradnju i legalizaciju, izuzimajući naknade za legalizaciju koje se obračunavaju u fiksnom iznosu, uplati gotovinski odjednom, popust na obračunati iznos naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, odnosno razliku naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta u situaciji kada je investitor sa Gradom zaključio ugovor u smislu člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju, iznosi:

a) za individualni stambeni i stambeno-poslovni objekat, kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekat, pomoćni objekat i javne garaže  – 25 %

b) za poslovni objekat -30 %.

Investitor koji ostvari popust, prilikom promjene namjene obavezan je platiti razliku do punog iznosa naknade sa popustom za novu namjenu.

Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Pogledaj

Pregled grupa sprovedbenih dokumenata

Pogledaj

Karta grupa sprovedbenih dokumenata

Pogledaj

Olakšice: Naknada za troškovs uređenja gradskog građevinskog zemljišta, izračunata u skladu sa odredbama Zakona, Pravilnika i odredbama ove i Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, umanjiće se za dodatnih 20 %, ukoliko se izgradnja odnosi na proizvodne objekte. 

Ukoliko se investitor odluči da obračunate naknade uplati gotovinski odjednom, popust na obračunati izios naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta iznosi 20 %.

Odluka o prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina

Pogledaj

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente

Pogledaj

Troškovi uređenja i rente-tabelarni prikaz

Pogledaj

Obrazac

Pogledaj

Poljoprivredna saglasnost

Naknada za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Pogledaj

Obrazac

Pogledaj

Administrativne takse

Odluka o gradskim administrativnim taksama

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 11/14)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 25/14)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 3/15)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 39/16)

Pogledaj

Izmjena Odluke (Sl. glasnik 26/17)

Pogledaj

Olakšice: Fizička lica koja prvi put podnose zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti, oslobođena su od plaćanja gradske administrativne takse.

Obavještenje o računima

Uplate javnih prihoda (obavještenje o računima)

Pogledaj

Spisak komunalnih usluga sa cijenama

Usluga Naziv preduzeća Cijena usluge  Kontakt
Odvoz otpada „Čistoća“ a.d. Banjaluka Preuzmi Braće Podgornik 2, Banja Luka,
tel: +387 51 304 477,
e-mail: cistoca@teol.net
Deponovanje otpada JP „DEP-OT“d.o.o. Banjaluka Preuzmi Bulevar Živojina Mišića 23, Banja Luka,
tel: +387 51 258 320,
Deponija u Ramićima:
Ramići bb, Banja Luka,
tel: +387 51 394 220
Snabdijevanje električnom energijom ZP „ELEKTROKRAJINA“ A.D. Banjaluka Preuzmi Kralja Petra I Karađorđevića 95, Banja Luka,
tel: +387 51 246-300,
e-mail: direkcija@elektrokrajina.com
Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda  „Vodovod“ A.D. Banja Luka Preuzmi Ulica 22. aprila 2, Banja Luka,
tel: +387 51 212-316, 212-480,
e-mail: info@vodovod-bl.com
Isporuka toplotne energije „Eko Toplane Banja Luka“ d.o.o. Banjaluka Preuzmi Bulevar Živojina Mišića 22a
tel: +387 51 492-862
e-mail: info@ekotoplanebanjaluka.com

Ažurirano: januar 2021. godine