Удружења грађана

Home / Грађани / Удружења грађана

Резултати Јавног позива за пријаву пројеката удружења грађана/фондација који ће се суфинансирати из буџета Града у 2023. години

Погледај

Удружења грађана имају улогу у изражавању, за грађане значајних интереса и ставова, како у локалној заједници тако и друштву у цјелини и могу да допринесу подизању свијести грађана о важности њиховог учешћа у друштвеним догађањима и унаређењу сарадње са јавним институцијама. Такође, удружења грађана и друге организације цивилног друштва које реализују одређене развојне пројекте и баве се пружањем услуга, својим активностима доприносе задовољавању различитих потреба грађана и остваривању одређених промјена у локалној заједници и шире.

На подручју града цивилни сектор је остварио значајан ниво развоја у оквиру којег се издвојио дио удружења која су својим радом и активностима значајно утицала на задовољавање потреба и квалитет живота грађана, те се могу посматрати као партнери Града и градских јавних установа у сервисирању потреба грађана на локалном нивоу.

Градска управа, у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности води евиденцију удружења грађана која имају сједиште и дјелују на подручју града Бања Лука. У истој је, до краја јануара 2023. године, евидентирано 500 удружења грађана, с тим да нису сва удружења једнако активна,  с обзиром на то да је један број удружења стагнирао у погледу реализације програмских активности, односно у претходном периоду нису остваривали сарадњу са Градом или су престали са радом.
Међутим, уочено је да постоје удружења која својим активностима и имплементацијом пројеката значајно доприносе рјешавању проблема и задовољавању потреба крајњих корисника, односно локалног становништва, било да пројекте и друге активности реализују у партнерству са Градом или другим партнером из јавног сектора. Неке од организација које су сродне по својим циљевима, као нпр.  организације лица са инвалидитетом, су умрежане и често наступају заједно у реализацији пројеката и активности, те на тај начин постижу знатно боље ефекте дјеловања и већи степен задовољства корисника њихових услуга.

Евиденција удружења грађана

Погледај

Приручник за НВО (UNDP)

Погледај
 Погледај ReLOaD пројекат

Погледај ReLOaD пројекат