Udruženja građana

Home / Građani / Udruženja građana

Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata udruženja građana/fondacija koji će se sufinansirati iz budžeta Grada u 2023. godini

Pogledaj

Udruženja građana imaju ulogu u izražavanju, za građane značajnih interesa i stavova, kako u lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini i mogu da doprinesu podizanju svijesti građana o važnosti njihovog učešća u društvenim događanjima i unaređenju saradnje sa javnim institucijama. Takođe, udruženja građana i druge organizacije civilnog društva koje realizuju određene razvojne projekte i bave se pružanjem usluga, svojim aktivnostima doprinose zadovoljavanju različitih potreba građana i ostvarivanju određenih promjena u lokalnoj zajednici i šire.

Na području grada civilni sektor je ostvario značajan nivo razvoja u okviru kojeg se izdvojio dio udruženja koja su svojim radom i aktivnostima značajno uticala na zadovoljavanje potreba i kvalitet života građana, te se mogu posmatrati kao partneri Grada i gradskih javnih ustanova u servisiranju potreba građana na lokalnom nivou.

Gradska uprava, u okviru Odjeljenja za društvene djelatnosti vodi evidenciju udruženja građana koja imaju sjedište i djeluju na području grada Banja Luka. U istoj je, do kraja januara 2023. godine, evidentirano 500 udruženja građana, s tim da nisu sva udruženja jednako aktivna,  s obzirom na to da je jedan broj udruženja stagnirao u pogledu realizacije programskih aktivnosti, odnosno u prethodnom periodu nisu ostvarivali saradnju sa Gradom ili su prestali sa radom.
Međutim, uočeno je da postoje udruženja koja svojim aktivnostima i implementacijom projekata značajno doprinose rješavanju problema i zadovoljavanju potreba krajnjih korisnika, odnosno lokalnog stanovništva, bilo da projekte i druge aktivnosti realizuju u partnerstvu sa Gradom ili drugim partnerom iz javnog sektora. Neke od organizacija koje su srodne po svojim ciljevima, kao npr.  organizacije lica sa invaliditetom, su umrežane i često nastupaju zajedno u realizaciji projekata i aktivnosti, te na taj način postižu znatno bolje efekte djelovanja i veći stepen zadovoljstva korisnika njihovih usluga.

Evidencija udruženja građana

Pogledaj

Priručnik za NVO (UNDP)

Pogledaj
 Pogledaj ReLOaD projekat

Pogledaj ReLOaD projekat