Социјална политика

Home / Грађани / Социјална политика

Услуге социјалне заштите становницима Бањe Луке пружа Јавна установа „Центар за социјални рад“, којој је оснивач Скупштина Града и на коју је Град пренио јавно овлашћење за обављање ових услуга.

Од 2000. године Град Бања Лука је као једна од четири општине у БиХ, заједно са Центром за социјални рад, укључен у реализацију Пројекта „Реформисање система и структура режима централне и локалне социјалне политике“. У складу са искуствима из наведеног пројекта, стручни радници Центра и Градске управе су, у сарадњи са другим партнерима, израдили – а Скупштина Града усвојила – сљедеће стратешке документе:

 • План развоја социјалне заштите у Граду Бања Лука 2003-2005.године
 • План развоја социјалне заштите у граду Бања Лука 2005-2008.године
 • Програм развоја социјалне заштите у граду Бањој Луци за период 2013-2015. године
 • Програм развоја социјалне заштите за период 2018-2020. године.

У складу са циљевима, дефинисаним овим документом, уведени су нови модели рада, извршена је потпуна реформа у начину пружања услуга Центра за социјални рад.

Реформа модела рада, прије свега, односи се на промјену приступа у раду са корисницима, гдје се користи приступ оријентисан на корисника, код којег су корисник и његове потребе у фокусу рада стручних радника. Овај приступ са собом је донио и промјену у организацији рада гдје се са поливалентног, односно рада по мјесним заједницама, прешло на специјалистички приступ, који – прије свега – подразумијева специјалистичке послове који су фокусирани на потребе корисника:

 • послове за рад са дјецом без адекватног родитељског старања,
 • послове за рад са дјецом са посебним потребама,
 • послове рада са насиљем у породици,
 • рад са лицима са проблемима у менталном здрављу,
 • рад са лицима са инвалидитетом,
 • рад са лицима зависним о алкохолу и психоактивним супстанцама,
 • рад у заједници,
 • породично савјетовалиште и други послови.

Развојем специјалистичког приступа отворила се могућност ближе сарадње са невладиним организацијама, корисничким удружењима и приватним сектором, што је резултовало отварањем низа проширених услуга у локалној заједници и развојем великог броја сервиса ванинституционалне бриге о корисницима. Неке од проширених услуга су: дневни центри за стара лица, дневни центар за лица са проблемима у менталном здрављу, дневни центар за лица у стању менталне ретардације, услуге персоналне асистенције за лица са инвалидитетом, смјештај жртава насиља у Сигурну кућу, прихватна станица за дјецу затечену у скитњи, прихватна станица за одрасла лица затечена у скитњи и многе друге проширене услуге, фокусиране на специфичне потребе становништва наше локалне заједнице.

Све проширене услуге се реализују у партнерској сарадњи са невладиним организацијама и корисничким удружењима. С обзиром да ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука од 2007. године има уведен систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001:2000, основна обавеза ове установе јесте да осигура квалитетну услугу и задовољство корисника. У складу с тим, редовно се врши евалуација услуге и састанци са партнерским организацијама, како би се унаприједио квалитет услуге.

Програм развоја социјалне заштите

Документ за период 2018-2020. године

Погледај

Стратегија непрофитно-социјалног становања

Документ за период од 2015-2020. године

Погледај

Акциони план за заштиту права дјеце у контакту са законом

Документ за период 2018-2019. године

Погледај

Акциони план за дјецу града Бање Луке

Документ за период од 2016-2020. године

Погледај

Превенција малољетничког преступништва

Акциони план 2015-2017. година

Погледај

Побољшање живота инвалида

План за период 2014-2019. год.

Погледај

Унапређење мултисекторског приступа социјалне заштите и инклузије увођењем рефералног механизма

Протокол о поступању и сарадњи надлежних институција (17.5.2019.)

Погледај

Aкциони план за унапређење положаја лица са инвалидитетом у граду Бањoj Луци

за период 2020-2026. године

Погледај

Брига о избјеглим и расељеним лицима и повратницима

Град Бања Лука у протеклом периоду активно је помагао популацији избјеглица, интерно расељених лица и повратника, па је током 2004. године усвојена Стратегија интеграције избјеглих и расељених лица и реинтеграција повратника на подручју града Бања Лука.

У том периоду имплементиран је трогодишњи пројекат Данског вијећа за избјеглице под називом „Изградња капацитета као подршка локалним демократским властима за повратак и реинтеграцију избјеглих и расељених лица у локалну заједницу“. У саставу градске администрације, тада је формиран посебан одсјек који је активно помагао овој популацији кроз сарадњу са организацијама цивилног друштва, рјешавање проблематике стамбеног збрињавања, једнократне новчане помоћи, сарадња са хуманитарним организацијама, помоћ у одрживом повратку, изградња комуналне инфраструктуре и електрификција повратничких домаћинстава као и перманентно обезбјеђивање релевантних информација као подршка остваривању потреба, обезбјеђењу поштовања људских и имовинских права и заштити ове популације која у бројним сегментима дијеле судбину домицилног становништва. Потребе, права и легитимни интереси избјеглица, интерно расељених лица и повратника најважнија су тачка којом се руководи Град Бања Лука у доношењу одлука и рјешавању проблема ове популације.

У 2017. години Одјељење за културу, туризам и социјалну политику наставља пружати помоћ избјеглицама, интерно  расељеним лицима и повратницима у остваривању стамбених рјешења.

У складу са одредбама Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/05 и 52/12) Oдјељење је укључено у рад комисија које стварају услове и доприносе заштити ових категорија.

Путем надлежног Одјељења Град сарађује са :

 • Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине
 • Министарством за избјеглице и расељена лица Републике Српске
 • Федералним министарством расељених особа и избјеглица
 • међународним организацијама и институцијама
 • организацијама цивилног друштва

Одјељење је укључено у реализацију Регионалног стамбеног програма који је вишегодишњи програм трајних рјешења за избјеглице, интерно расељене особе и повратнике, а реализује у Босни и Херцеговини, Републици Хрватској, Републици Србији и Црној Гори. Циљ програма је стварање трајних и одрживих рјешења кроз добровољни повратак и реинтеграцију те локалну интеграцију. Регионални стамбени програм има за циљ да пружи трајна и одржива стамбена рјешења за око 74.000 лица или 27.000 домаћинстава.

Овим програмом избјеглицама и интерно расељеним особама биће омогућен избор између добровољног повратка и реинтеграције у земљи порјекла или интеграција у мјесту расељења.

Помоћ која ће се пружати за стамбена рјешења укључује осигурање станова и кућа кроз изградњу, адаптацију; обнову или куповину; осигурање грађевинског материјала и смјештај у установама социјалне заштите.

Лица која имају право на помоћ путем Регионалног стамбеног програма су све избјеглице из 1991-1995. које су у колективним центрима, приватном смјештају и сви бивши носиоци станарског права без трајног ријешења у земљи порјекла или земљи пријема по УНХЦР-овим критеријима угрожености; повратници у БиХ и Хрватску који немају трајно рјешење у земљи порјекла или земљи прихвата; расељене особе смјештене у колективним центрима и приватно смјештене у Хрватској; угрожене расељене особе изван колективних центара у БиХ; угрожене особе расељене у Црној Гори из 1999.

Oдјељење је путем Првостепене комисије за одабир корисника за потребе реализације Регионалног стамбеног програма укључено у реализацију непрофитног социјалног становања. Нетржишно, односно непрофитно становање за разлику од комерцијалног, тржишног становања које је одређено условима понуде и потражње без интервенције јавног сектора, представља начин задовољавања стамбених потреба који се остварује уз различите облике подршке јавног сектора, има различите појавне облике, изворе финансирања, олакшице, форме организовања, статус власништва и начин кориштења-одржавања. Социјално становање обезбјеђује задовољење стамбених потреба осјетљивих-рањивих друштвених група и сиромашних категорија становништва, подстицање развоја неразвијених подручја стамбеном понудом са нижом закупнином у односу на тржишну понуду а најчешће корисничке групе су старачка домаћинства са ниским примањима, млади који се осамостаљују и оснивају своје породице, самохрани родитењи, сиромашна лица, расељени, избјеглице и имигранти, бескућници и злостављене жене и дјеца, рањиве категорије. Социјално становање је дио укупне социјалне политике које прати планове развоја локалне заједнице.

За потребе имплементације социјалног становања усвојена је Стратегија социјалног становања и на 49. сједници Скупштине Града Бања Лука донесена Одлука о становима у својини Града Бања Лука. Поглављем III обухваћено је Оснивање, управљање, располагање и кориштење стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања неопходног за реализацију Под-пројекта БиХ3 у склопу Државног пројекта стамбеног збрињавања Регионалног стамбеног програма.

Одјељење у току реализације/имплеменатције пројектних активности координира са корисницима програма, помаже код издавања неопходних дозвола и сагласности и други послови који доприносе социјалној заштити ових категорија.

Црвени крст - Градска организација Бања Лука

је хуманитарна организација која окупља велики број волонтера.Основна дјелатност ове организације је пружање помоћи угроженим, изнемоглим и незбринутим  грађанима, организовање активиста ЦК и других грађана на добровољном давању крви.
Чланови организације црвеног крста су укључени у активности Јединице цивилне заштите за пружање прве медицинске помоћи.

Секретар Градске организације: Жељкица Илић
Адреса: ул.Младена Стојановића бб, 78000 Бања Лука
Телефон: 301-065 факс: 301-065
E-mailgock-banjaluka@blic.net
Web: www.crvenikrstbanjaluka.org