Просторно уређење и грађење

Home / Градска управа / Просторно уређење и грађење

На јавном увиду

  • Нацрт Регулационог плана за простор између Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке Врбас

Обавјештење

Текстуални дио

Геодетска подлога

Геодетска подлога

План просторне организације

План просторне организације

 

  •  Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 5“

Обавјештење

Геодетска подлога

Јавни позиви

Јавне расправе

Еколошке дозволе

Рјешење о еколошкој дозволи за објекат хладњаче, у Ул. Чарлија Чаплина бр. 9

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња остале грађевинске столарије, у Ул. Цетињска бр. 1

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: браварска радионица, у насељу Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: машинска обрада металних дијелова, у Ул. Битољска бр. 40

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, снаге 1,05 МW, која као енергент користи чврсто гориво (дрво, угаљ), у Ул. Благоја Паровића бр. 139б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат за одржавање и поправку моторних возила/технички преглед, у Булевару војводе Степе Степановића 146а

Захтјев за издавање eколошке дозволе за трансформаторску станицу 20/04 kV, 3х1000 kVA, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1624/11, к.о. Бањалука 6 (нови премјер)

Захтјев за издавање eколошке дозволе за изградњу трансформаторске станице 20/04 kV, 1х630 kVA, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1283/36, к.о. Рамићи (нови премјер)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: технички преглед возила са пратећим садржајем, у Ул. Велибора Јањетовића Јање 5

Информације о раду Одјељења за просторно уређење