Таксе и накнаде

Home / Привреда / Таксе и накнаде

Комуналне таксе

Одлука о комуналним таксама

Погледај

Олакшице: у првој години од свог оснивања ослобођена су плаћања комунале таксе привредна друштва из области индустрије, грађевинарства, све трговинске радње, сви угоститељски објекти (осим ноћних клубова, ноћних барова, диско барова и дискотека), као и сви остали предузетници који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности.

Комуналне накнаде

Одлука о комуналној накнади

Погледај

Измјена Одлуке о комуналној накнади

Погледај

Вриједност бода за обрачун – 2018. година

Погледај

Накнада за уређење и рента

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

Погледај

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (измјене и допуне)

Погледај

Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишта 10/16

Погледај

Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишта 4/17

Погледај

Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишта 8/17

Погледај

Преглед зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Карта зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Олакшице: Инвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 15/14 и 8/15 ) омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин: 40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора, 60 %, на одгођено плаћање, и то:

– за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.

– за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора

Одлука о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука бр. 15/14) –  чл. 24. став 1 тач. в ) и г)  и  Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука  8/15 ) – члан 5. став 4 и 5.

Олакшице при изградњи производних погона и готовинском плаћању одређене су Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (члан 8. и 9.):

Члан 8.

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња и легализација односи на производне објекте.

Члан 9.

Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:

а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  – 25 %

б) за пословни објекат -30 %.

Инвеститор који оствари попуст из чл. 8. и 9. Одлуке, приликом промјене намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову намјену.

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта

Погледај

Преглед група спроведбених докумената

Погледај

Карта група спроведбених докумената

Погледај

Олакшице: Накнада за трошковс уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња односи на производне објекте. 

Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде уплати готовински одједном, попуст на обрачунати изиос накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта износи 20 %.

Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

Погледај

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте

Погледај

Трошкови уређења и ренте-табеларни приказ

Погледај

Образац

Погледај

Пољопривредна сагласност

Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште

Погледај

Образац

Погледај

Административне таксе

Одлука о градским административним таксама

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 11/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 25/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 3/15)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 39/16)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 26/17)

Погледај

Олакшице: Физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности, ослобођена су од плаћања градске административне таксе.

Обавјештење о рачунима

Уплате јавних прихода (обавјештење о рачунима)

Погледај

Списак комуналних услуга са цијенама

Услуга Назив предузећа Цијена услуге  Контакт
Одвоз отпада „Чистоћа“ а.д. Бањалука Преузми Браће Подгорник 2, Бања Лука,
тел: +387 51 304 477,
e-mail: cistoca@teol.net
Депоновање отпада ЈП „ДЕП-ОТ“д.о.о. Бањалука Преузми Булевар Живојина Мишића 23, Бања Лука,
тел: +387 51 258 320,
Депонија у Рамићима:
Рамићи бб, Бања Лука,
тел: +387 51 394 220
Снабдијевање електричном енергијом ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. Бањалука Преузми Краља Петра I Карађорђевића 95, Бања Лука,
тел: +387 51 246-300,
e-mail: direkcija@elektrokrajina.com
Снабдијевање водом и одвођење отпадних вода  „Водовод“ А.Д. Бања Лука Преузми Улица 22. априла 2, Бања Лука,
тел: +387 51 212-316, 212-480,
e-mail: info@vodovod-bl.com
Испорука топлотне енергије „Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бањалука Преузми Петра Кочића 113а
тел: +387 51 321-821
е-mail: info@ekotoplanebanjaluka.com