Јавни превоз

Home / Грађани / Саобраћај / Јавни превоз

Јавни превоз је јавни сервис и као такав представља основни носилац превоза становника и најважнији облик реализације њихових потреба за мобилношћу у сврху одлазака и повратка са посла али и задовољења других мотива као што су куповина, рекреација, културне и спортске потребе и др, те се с правом може рећи да је јавни превоз витална градска компонента од које зависи квалитет живота у граду, те је незамјењива функција у животу грађана, привреде и активности у граду. Посредно, јавни превоз утиче на рационално кориштење градских површина, саобраћајна загушења, брзине и капацитет, те загађење околине у укупном градском саобраћајном систему.

Организација градског и приградског превоза лица, у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају, у надлежности је Града и прописана је Одлуком о јавном превозу лица и ствари на подручју града Бање Луке. Мрежа линија утврђује се Градоначелниковом Наредбом о утврђивању линија јавног градског и приградског превоза лица на подручју града Бања Лука, са даљинаром и одређеним минималним временом вожње.

Редови вожње се утврђују и региструју у складу са потребама корисника превозних услуга. Мијењају се у складу са потребама и на захтјев грађана и превозника, као и на основу утврђених потреба од стране Градске управе, а све у складу са Правилником о начину, критеријумима и поступку усклађивања, овјере и регистрације редове вожње на линијама градског и приградског превоза на подручју града Бања Лука.

Тренутно су регистроване 23 градске и 34 приградскe линијe, на којима се на годишњем нивоу реализије преко 8 милиона километара, односно око 680.000 километара на мјесечном нивоу.

Списак линија по групама и превозницима

Погледај

Актуелне цијене карата

Погледај

Ред вожње од 22. јануара до 28. априла 2024.

Погледај

Превозници су дужни да редове вожње поставе у аутобусе и на своја продајна мјеста, како би путници били директно упознати са редовима вожње.

Суграђани се о реду вожње могу информисати и код надлежног Одјељења за саобраћај и путеве, на број телефона: 051-244-498.

Уговором су утврђене обавезе превозника у наведеном периоду и одређен цјеновник и начин промјене цијене карата. У градском превозу постоје три врсте карата: појединачна, која се купује у аутобусу; појединачна, која се купује на продајним мјестима превозника, и мјесечна карта (радничка, пензонерска и ђачка), која се, такође, купује на продајним мјестима превозника.

У приградском превозу се може купити појединачна карта у аутобусу и мјесечна карта (такође радничка, пензонерска и ђачка) на продајним мјестима превозника.

Осим наведених врста карата, сваки превозник продаје и јединствену мјесечну карту (ЈМК), која важи на свим линијама градског превоза, као и доплатну карту, која уз зонску приградску карту важи на свим градским линијама.

У Бањој Луци бесплатан превоз имају родитељи погинулих бораца и слијепа лица са пратиоцем. Такође, на једној групи линија, попуст у висини цијене мјесечне пензионерске карте на једној групи линија, имају дјеца погинулих бораца која похађају средњу школу и факултет, те супруге погинулих бораца, које нису пензионери и инвалиди I и II категорије.