Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника

Надлежности

У Кабинету градоначелника, обавља се координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама – у оквиру овлашћења, те координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи, Скупштином Града и радним тијелима. У Кабинету се обављају и сљедећи послови:

 • пријем странака код Градоначелника, и предузимање одговарајућих радњи;
 • припрема и организација радних састанака – за потребе Градоначелника и замјеника Градоначелника;
 • обављање послова протокола у вези са званичним састанцима и пријемима код Градоначелника и замјеника Градоначелника;
 • сазивање, припремање и одржавање комисија, савјета и других састанака Градоначелника;
 • савјетнички послови за област правних послова;
 • савјетнички послови за област економских питања;
 • савјетнички послови за област урбанизма и пејзажне архитектуре;
 • секретарски и административно-технички послови за потребе Градоначелника и замјеника Градоначелника;
 • послови протоколисања и архиве Градоначелника;
 • послови успостављања комуникације са средствима информисања, и организовање медијских кампања и акција и јавних наступа Градоначелника;
 • креирање и спровођење промотивних акција и осталих облика комуникације – који објашњавају и промовишу рад Градске управе Града, Скупштине Града и остале послове везане за односе с јавношћу;
 • послови организовања, опремања, обуке и оспособљавања свих структура цивилне заштите града;
 • праћење стања припрема и организованости цивилне заштите у граду, те организовање и провођење мјера заштите и спасавања становништва, и материјалних добара и остали послови из области цивилне заштите;
 • послови из области развоја локалне самоуправе, радних односа и управљања кадровима;
 • провођење поступка и процедуре за пријем и престанак рада у Градској управи Града, у складу са Законом, и израда појединачних аката у вези с тим;
 • израда нормативних аката из области рада и радних односа – које доноси Градоначелник;
 • израда општих интерних аката из области функционисања Градске управе Града Бања Лука;
 • послови заступања Града у поступцима у којима Град не заступа Правобранилаштво Републике Српске;
 • послови у поступку заштите права и интереса Града, припрема и давање изјашњења и мишљења у вези са наведеним пословима и непосредна сарадња са Правобранилаштвом Републике Српске;
 • обављање управно-правних послова из имовинско-правних односа и заштите имовине и имовинских интереса града из надлежности града;
 • послови припреме другостепених рјешења из надлежности Градоначелника и остали послови из области правних питања;
 • послови јавних набавки из надлежности Градске управе;
 • послови интерне ревизије;
 • административно-технички послови за потребе Кабинета градоначелника, замјеника градоначелника и Градоначелника.