Мјесне заједнице

Home / Градска управа / Мјесне заједнице

О мјесним заједницама

Мјесне заједнице су облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, а образују се за подручја, која представљају територијалну и функционалну цјелину, на којима постоји интерес становника за остваривање заједничких интереса и потреба, као и међусобна повезаност грађана. На подручју Града Бања Лука налази се 57 мјесних заједница, а основни подаци о свакој од њих дати су на овој страници.

 1. МЗ Агино Село
 2. МЗ Ада
 3. МЗ Бистрица
 4. МЗ Борик 1
 5. МЗ Борик 2
 6. МЗ Борковићи
 7. МЗ Бочац
 8. МЗ Бронзани Мајдан
 9. МЗ Булевар
 10. МЗ Верићи
 11. МЗ Врбања
 12. МЗ Голеши
 13. МЗ Горња Пискавица
 14. МЗ Дебељаци
 15. МЗ Доња Кола
 16. МЗ Драгочај
 17. МЗ Дракулић
 18. МЗ Залужани
 19. МЗ Карановац
 20. МЗ Кмећани
 21. МЗ Кола
 22. МЗ Кочићев Вијенац
 23. МЗ Крмине
 24. МЗ Крупа на Врбасу
 25. МЗ Куљани
 26. МЗ Лазарево 1
 27. МЗ Лазарево 2
 28. МЗ Лауш 1
 29. МЗ Лауш 2
 30. МЗ Љубачево
 31. МЗ Мишин Хан
 32. МЗ Мотике
 33. МЗ Нова Варош
 34. МЗ Обилићево 1
 35. МЗ Обилићево 2
 36. МЗ Павићи
 37. МЗ Паприковац
 38. МЗ Петрићевац
 39. МЗ Пискавица
 40. МЗ Побрђе
 41. МЗ Поткозарје
 42. МЗ Пријаковци
 43. МЗ Пријечани
 44. МЗ Рекавице 1
 45. МЗ Рекавице 2
 46. МЗ Росуље
 47. МЗ Сарачица
 48. МЗ Српске Топлице
 49. МЗ Старчевица
 50. МЗ Стратинска
 51. МЗ Стричићи
 52. МЗ Центар 1
 53. МЗ Центар 2
 54. МЗ Чесма
 55. МЗ Чокорска Поља
 56. МЗ Шарговац
 57. МЗ Шимићи

Водич кроз мјесне заједнице

У мјесној заједници грађани могу задовољавати одређене заједничке потребе и интересе у областима: уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне околине, образовања, васпитања, физичке културе, као и у другим областима, које грађани неке мјесне заједнице сматрају битним за своју средину. У свакој мјесној заједници постоје:

 • Збор грађана
 • Савјет мјесне заједнице

Збор грађана

Збор грађана мјесне заједнице чине грађани са подручја МЗ, који имају бирачко право и пребивалиште на њеној територији. На Збору грађана грађани могу расправљати о свим питањима из дјелокруга самосталних послова Града Бања Лука, иницирати и предлагати начине рјешавања одређених питања и доношење аката из дјелокруга Скупштине Града Бања Лука. Збор грађана одржава се за подручје МЗ, а изузетно се може одржати и за подручје више МЗ. Грађани на зборовима грађана непосредно:

 1. одлучују о избору чланова Савјета МЗ и о њиховом разрјешењу;
 2. одлучују о прихватању иницијативе грађана за образовање МЗ, промјену подручја или назива МЗ;
 3. одлучују о подношењу приједлога за расписивање референдума за подручје МЗ или њеног дијела, те о питањима из надлежности Скупштине Града, која се односе на посебне потребе и интересе грађана;
 4. одлучују о покретању иницијативе за измјене и допуне Статута Града;
 5. одлучују о покретању иницијативе за доношење и измјену прописа и општих аката из надлежности локалне заједнице;
 6. одлучују о упућивању препорука и приговора на рад органа Града;
 7. одлучују о покретању иницијативе за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре (улица, тргова, локалних путева, сеоских и других некатегорисаних путева, јавне расвјете, водоводне, канализационе и електро-мреже, зеленила, гробаља);
 8. одлучују о покретању иницијативе о начину обезбјеђења финансијских средстава за изградњу и одржавање објеката из тачке 7 (лично учешће грађана), као и о начину коришћења тих објеката;
 9. одлучују о покретању иницијатива за побољшање услова у области здравствене и социјалне заштите, као и друштвене бриге о дјеци и омладини;
 10. одлучују о покретању иницијатива за побољшање услова у области културе, образовања, спорта и физичке културе;
 11. одлучују о покретању иницијатива за побољшање услова у области развоја привреде, туризма, угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва и пољопривреде;
 12. одлучују о покретању иницијатива за побољшање услова у области заштите природних добара, животне средине и заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих непогода;
 13. одлучују о покретању иницијатива и у другим областима, које грађани сматрају битним;
 14. разматрају годишње измјештаје о раду Савјета МЗ;
 15. разматрају посебна питања и акта, која им на разматрање упути Скупштина Града и на иста упућују примједбе, приједлоге и сугестије;
 16. разматрају нацрте Статута Града, нацрте одлука о буџету, Плану развоја, нацрте урбанистичког и регулационих планова, које им Скупштина Града упути на јавну расправу и на исти упућују примједбе, приједлоге и сугестије;
 17. предлажу једногодишње планове изградње објеката комуналне инфраструктуре за подручје МЗ.

Савјет мјесне заједнице

Савјет мјесне заједнице засједа по потреби и доноси одлуке на својим сједницама. Он може пуноважно да одлучује ако је на сједници присутно више од половине чланова Савјета, а одлуке се доносе већином гласова чланова овог тијела. У оквиру својих права и дужности Савјет МЗ:

 1. бира из својих редова предсједника и замјеника предсједника Савјета МЗ;
 2. стара се о извршењу својих одлука и одлука које грађани донесу личним изјашњавањем на Збору грађана;
 3. доноси Годишњи извјештај о раду и извјештава Збор грађана;
 4. доноси Одлуку о утврђивању листе приоритета за изградњу објеката комуналне инфраструктуре на подручју МЗ;
 5. разматра иницијативе грађана за сазивање Збора грађана;
 6. доноси Одлуку о упућивању приједлога Збору грађана за разрјешење члана Савјета;
 7. доноси Одлуку о једнократном давању на коришћење простора у објекту МЗ;
 8. сарађује са Комисијом за мјесне заједнице Скупштине Града;
 9. сарађује са другим субјектима на подручју града и мјесним заједницама;
 10. обавља и друге послове, које му у надлежност ставе закон, Скупштина Града и градоначелник.

МЗ Агино Село

Адреса сједишта: Агино Село бб
Стручни сарадник: Радован Чивчић
Број телефона: 051/487-977

Прикажи на мапи

МЗ Ада

Адреса сједишта: Палих бораца 4
Стручни сарадник: Јадранка Вујасин
Број телефона: 051/423-423

Прикажи на мапи

МЗ Бистрица

Адреса сједишта: Бистрица бб
Стручни сарадник: Радослав Гранула
Број телефона: 051/277-113

Прикажи на мапи

МЗ Борик 1

Адреса сједишта: Булевар војводе Живојина Мишића 25
Стручни сарадник: Милка Бањац – Пешевић
Број телефона: 051/250-049

Прикажи на мапи

МЗ Борик 2

Адреса сједишта: Булeвар војводе Живојина Мишића 23
Стручни сарадник: Милка Бањац – Пешевић
Број телефона: 051/257-123

Прикажи на мапи

МЗ Борковићи

Адреса сједишта: Борковићи бб
Стручни сарадник: Мирко Благојевић
Број телефона: 051/278-092

Пркажи на мапи

МЗ Бoчац

Адреса сједишта: Бочац бб
Стручни сарадник: Радован Чивчић
Број телефона: 051/367-003

Пркажи на мапи

МЗ Бронзани Мајдан

Адреса сједишта: Бронзани Мајдан бб
Стручни сарадник: Радијана Пајић
Број телефона: 051/271-150

Прикажи на мапи

МЗ Булевар

Адреса сједишта: Симеуна Ђака 15
Стручни сарадник: Татјана Костић
Број телефона: 051/218-198

Пркажи на мапи

МЗ Верићи

Адреса сједишта: Верићи бб
Стручни сарадник: Гордана Прпош
Број телефона: 051/399-279

Пркажи на мапи

МЗ Врбања

Адреса сједишта: Станка Божића Кобре бб
Стручни сарадник: Мара Шкавић
Број телефона: 051/425-126

Прикажи на мапи

МЗ Голеши

Адреса сједишта: Голеши бб
Стручни сарадник: Радана Кос
Број телефона: 051/276-109

Прикажи на мапи

МЗ Горња Пискавица

Адреса сједишта: Горња Пискавица бб
Стручни сарадник: Радослав Гранула
Број телефона: 051/270-089

Пркажи на мапи

МЗ Дебељаци

Адреса сједишта: Тешана Подруговића бб
Стручни сарадник: Милена Петреш
Број телефона: 051/470-057

Прикажи на мапи

МЗ Доња Кола

Адреса сједишта: ОШ „Бранислав Нушић“
Стручни сарадник: Владимир Ђаковић
Број телефона: 051/279-170

Пркажи на мапи

МЗ Драгочај

Адреса сједишта: Драгочај бб
Стручни сарадник: Бојана Тадић
Број телефона: 051/393-055

Прикажи на мапи

МЗ Дракулић

Адреса сједишта: Ђурђа Гламочанина 1
Стручни сарадник: Јелена Чавић
Број телефона: 051/381-855

Пркажи на мапи

МЗ Залужани

Адреса сједишта: Пут српских бранилаца 175
Стручни сарадник: Бојана Тадић
Број телефона: 051/385-078

Прикажи на мапи

МЗ Карановац

Адреса сједишта: Карановац бб
Стручни сарадник: Обренко Главић
Број телефона: 051/427-398

Пркажи на мапи

МЗ Кмећани

Адреса сједишта: Кмећани бб
Стручни сарадник: Бранислав Лужија
Број телефона: 051/487-992

Прикажи на мапи

МЗ Кола

Адреса сједишта: Кола бб
Стручни сарадник: Весна Гајић
Број телефона: 051/363-408

Пркажи на мапи

МЗ Кочићев Вијенац

Адреса сједишта: Душка Кошчице бб
Стручни сарадник: Ђуја Грмуша
Број телефона: 051/211-833

Прикажи на мапи

МЗ Крмине

Адреса сједишта: Крупа на Врбасу бб
Стручни сарадник: Недељка Бановић
Број телефона: 051/490-288

Пркажи на мапи

МЗ Крупа на Врбасу

Адреса сједишта: Крупа на Врбасу бб
Стручни сарадник: Недељка Бановић
Број телефона: 051/417-172

Прикажи на мапи

МЗ Куљани

Адреса сједишта: Пут српских бранилаца 175
Стручни сарадник: Бојана Тадић
Број телефона:  051/385-078

Пркажи на мапи

МЗ Лазарево 1

Адреса сједишта: Књаза Милоша 29Д
Стручни сарадник: Александар Врањеш
Број телефона: 051/315-214

Прикажи на мапи

МЗ Лазарево 2

Адреса сједишта: Књаза Милоша 29Д
Стручни сарадник: Александар Врањеш
Број телефона: 051/315-214

Прикажи на мапи

МЗ Лауш 1

Адреса сједишта: Карађорђева 61
Стручни сарадник: Милорад Галић
Број телефона: 051/211-439

Пркажи на мапи

МЗ Лауш 2

Адреса сједишта: Карађорђева 61
Стручни сарадник: Јелена Нинић
Број телефона: 051/211-439

Пркажи на мапи

МЗ Љубачево

Адреса сједишта: Љубачево бб (објекат ОШ „Милан Ракић“)
Стручни сарадник: Обренко Главић
Број телефона: 051/487-978

Прикажи на мапи

МЗ Мишин Хан

Адреса сједишта: Мишин Хан бб
Стручни сарадник: Драгица Предојевић
Број телефона: 051/397-010

Пркажи на мапи

МЗ Мотике

Адреса сједишта: Илинданска 98
Стручни сарадник: Владимир Ђаковић
Број телефона: 051/275-237

Прикажи на мапи

МЗ Нова Варош

Адреса сједишта: Тина Ујевића 3
Стручни сарадник: Невена Јаћимовић
Број телефона: 051/307-737

Пркажи на мапи

МЗ Обилићево 1

Адреса сједишта: Цара Лазара 20
Стручни сарадник: Драган Дворанчић
Број телефона: 051/464-145

Прикажи на мапи

МЗ Обилићево 2

Адреса сједишта: Цара Лазара 20
Стручни сарадник: Драшко Пејић
Број телефона: 051/461-457

Прикажи на мапи

МЗ Павићи

Адреса сједишта: Павићи бб (објекат МЗ Стричићи)
Стручни сарадник: Златко Сладојевић
Број телефона: 051/487-993

Пркажи на мапи

МЗ Паприковац

Адреса сједишта: Романијска бр. 1 Е
Стручни сарадник: Стоја Палачковић
Број телефона: 051/309-905

Прикажи на мапи

МЗ Петрићевац

Адреса сједишта: Бранислава Нушића бб
Стручни сарадник: Владимир Трикић
Број телефона: 051/355-141

Пркажи на мапи

МЗ Пискавица

Адреса сједишта: Пискавица бб
Стручни сарадник: Ивана Ђуђић
Број телефона: 051/390-011

Прикажи на мапи

МЗ Побрђе

Адреса сједишта: Симеуна ђака 15
Стручни сарадник: Татјана Костић
Број телефона: 051/218-198

Пркажи на мапи

МЗ Поткозарје

Адреса сједишта: Поткозарје бб
Стручни сарадник: Мара Поповић
Број телефона: 051/395-087

Прикажи на мапи

МЗ Пријаковци

Адреса сједишта: Пријаковци бб
Стручни сарадник: Драгица Предојевић
Број телефона: 051/392-227

Пркажи на мапи

МЗ Пријечани

Адреса сједишта: Хиландарска 209
Стручни сарадник: Миро Кољанић
Број телефона: 051/388-230

Прикажи на мапи

МЗ Рекавице 1

Адреса сједишта: Рекавице бб
Стручни сарадник: Весна Гајић
Број телефона: 051/365-096

Пркажи на мапи

МЗ Рекавице 2

Адреса сједишта: Рекавице бб
Стручни сарадник: Магдалена Јањић
Број телефона: 051/487-976

Пркажи на мапи

МЗ Росуље

Адреса сједишта: Младена Стојановића 10
Стручни сарадник: Драгана Јованић
Број телефона: 051/316-480

Прикажи на мапи

МЗ Сарачица

Адреса сједишта: Сарачица бб
Стручни сарадник: Жељко Митровић
Број телефона: 051/273-022

Пркажи на мапи

МЗ Српске Топлице

Адреса сједишта: Од Змијања Рајка бб
Стручни сарадник: Магдалена Јањић
Број телефона: 051/467-533

Прикажи на мапи

МЗ Старчевица

Адреса сједишта: В. Ђ. Кецмановића 1
Стручни сарадник: Гордана Баралић
Број телефона: 051/437-569

Пркажи на мапи

МЗ Стратинска

Адреса сједишта: Бронзани Мајдан бб
Стручни сарадник: Радијана Пајић
Број телефона: 051/271-150

Прикажи на мапи

МЗ Стричићи

Адреса сједишта: Стричићи бб
Стручни сарадник: Златко Сладојевић
Број телефона: 051/363-414

Пркажи на мапи

МЗ Центар 1

Адреса сједишта:  Симе Шолаје 7
Стручни сарадник: Зорица Стојанчић
Број телефона: 051/305-785

Прикажи на мапи

МЗ Центар 2

Адреса сједишта: Краља Петра I Карађорђевића 113
Стручни сарадник: Јасна Ђекић
Број телефона: 051/302-284

Прикажи на мапи

МЗ Чесма

Адреса сједишта: Петра Великог 30
Стручни сарадник: Вилка Пајић
Број телефона: 051/301-472

Пркажи на мапи

МЗ Чокорска Поља

Адреса сједишта: Чокорска поља бб
Стручни сарадник: Жељко Митровић
Број телефона: 051/490-299

Прикажи на мапи

МЗ Шарговац

Адреса сједишта: Суботичка 133
Стручни сарадник: Јелена Чавић
Број телефона: 051/380-983

Пркажи на мапи

МЗ Шимићи

Адреса сједишта: Шимићи бб
Стручни сарадник: Мара Поповић
Број телефона: 066/881-024

Прикажи на мапи