Енергетска ефикасност

Home / Грађани / Енергетска ефикасност

Град Бања Лука је једна од првих локалних заједница у БиХ која је приступила иницијативи Европске комисије потписивањем „Споразума градоначелника европских градова“ (Covenant of Mayors). На тај начин, између осталог, обавезала се и на смањење емисије угљен диоксида (CO2) за 20% до 2020. године, што ће бити резултат повећања енергетске ефикасности за 20% и 20% удјела извора обновљиве енергије у комбинацији са другим енергијама (20:20:20).

Европска унија (ЕУ) је, донесеном одлуком 20:20:20, мотивисала европске градове да се, у оквиру „Споразума градоначелника европских градова“, активно укључе у реализацију постављених циљева.

У складу с тим, Град Бања Лука на сједници Скупштини града Бања Лука 2010. године усваја Одрживи енергетски акциони план Града Бања Лука (СЕАП), који садржи активности за сектор зградарства, саобраћаја, јавне расвјете, управљања отпадом, индустрије и др.

Све већи проблем у функционисању локалних заједница представља потрошња енергије и промјене животне средине узроковане овом потрошњом. Повећањем потрошње топлотне и електричне енергије произведених у необновљивим изворима има за резултат емисију угљен диоксида (CO2). Угљен диоксид (CO2) је гас који настаје при непотпуном сагоријевању фосилних горива и један је од главних узрочника ефекта „стаклене баште“. Проблем угљен диоксида (CO2) је нарочито изражен у урбаним срединама.

Околности у циљу повећања енергетске ефикасности, као и предвиђена материјална средства за провођење истих, у Одрживом енергетском акционом плану Града Бања Лука (СЕАП-у) били су доста нереални и неадекватни за садашњу економску ситуацију (економска криза, пад буџетских прихода, поплаве које су се десиле у 2014. години и др). Исто тако, за поједине пројекте који су били предвиђени наведеним Одрживим Акционим планом тек 2015. године испунили су се законски услови за реализацију истих.

Због тога, Одјељење за комуналне послове и послове саобраћаја приступило је ревизији, те изради новог Акционог плана енергетске ефикасности који би био у складу са донесеном законском регулативом из области енергетске ефикасности – Законом о енергетској ефикасности (Сл. гласник, бр. 59/13) али и са Акционим планом енергетске ефикасности Републике Српске, чији је основни циљ смањење укупне потрошње енергије за девет одсто до 2018. године.

Акциони план енергетске ефикасности (АПЕЕ) Града Бања Лука за период од 2016. до 2019. године је урађен и усвојен 23. јуна 2016. године на Скупштини града Бања Лука.

Енергетска ефикасност представља једну нову област на подручју града, којој ће се у наредном периоду посветити више пажње.

Контакт

Одјељење за комуналне послове
Маја Ћирић, дипл. инж. грађ.
Телефон: 051/244-444 лок. 775
e-mail: maja.ciric@banjaluka.rs.ba

Одрживи енергетски акциони план Града Бања Лука (СЕАП)

Погледај

Акциони план енергетске ефикасности (АПЕЕ) Града Бања Лука за период од 2016. до 2019.

Погледај

Законска регулатива

Погледај

Регистар издатих сертификата

Погледај

Савјети за уштеду и повећање енергетске ефикасности

Погледај

Бојанка за најмлађе

Погледај