Здравство

Home / Грађани / Здравство

У Бањој Луци дјелује осам  јавних здравствених установа чији оснивач је Република, затим Дом здравља чији је оснивач Скупштина града Бања Лука, те већи  број  приватних здравствених  установа.

„Дом здравља“ у Бањој Луци примарну здравствену заштиту организује по систему породичне медицине, обезбјеђује дјечију, превентивну и општу стоматологију, хитну медицинску помоћ, хигијенско – епидемиолошку дјелатност, лабораторијску дијагностику, има организовану РТГ дијагностику и амбуланте за специјалистичке консултације из гинекологије и педијатрије.

Дом здравља пружа услуге примарне здравствене заштите у 22 објекта у урбаном дијелу града и у 13 објеката у руралном дијелу ( само на два локалитета од укупно 35, не пружају се услуге породичне медицине и то у објекту бившег ВМЦ-а и МЗ Центар I – Долац).
На подручју града налази се 57 мјесних заједница, а план којим су предвиђени објекти амбуланти породичне медицине у 38 мјесних заједница, до сада је реализован са 85%, укључујући изграђени објекат амбуланте породичне медицине у МЗ Доња Кола и успостављене амбуланте у закупљеном пословном простору.
Амбуланте породичне медицине се налазе у 32 мјесне заједнице са укупно  33 објекта, тако да је велики дио града покривен модерним амбулантама породичне медицине.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту пружа услуге дјечјој популацији у објекту Поликлинике и у просторима седам основних школа.
Град Бања Лука улаже напоре како би здравствена заштита била што доступнија свим становницима нашег града, а установа  континуирано ради на унапређењу квалитета здравствене заштите. Резултати тих активности су акредитација  већег броја тимова породичне медицине, акредитација Центра за заштиту менталног здравља и сертификација установе.

 

Примарна здравствена заштита

Јавна установа „Дом здравља“

Адреса: Симе Матавуља бб, 78000 Бања Лука
Контакт телефони: +387 51 230-200; +387 51 230-210
Факс: +387 51 216-813
E-mail: domzdravlja-bl@teol.net 
Web: www.domzdravljabanjaluka.com

Секундарни и терцијарни ниво заштите

Министарствa здравља и социјалне заштите

Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука
Тел: +387 51 339-486
Факс: +387 51 339-652
E-mail: ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net
Web: www.vladars.net

Осим Дома здравља,  у Бањој Луци   услуге примарнoг нивоа здравствене заштите пружају четири приватне ЗУ/амбуланте породичне медицине које имају закључене уговоре са Фондом здравственог осигурања РС, а то су:

 • ЗУ „ДЕАМЕДИКА“ ПЈ Медицинска електроника
 • ЗУ специјалистички центар“ФИРЕНА“
 • ЗУ специјалистички центар“ МЕДИКЕР“
 • ЗУ амбуланта породичне медицине “КУЋА ЗДРАВЉА“

Град Бања Лука улаже напоре како би здравствена заштита свим становницима Бањe Луке била што доступнија а Установа „Дом здравља“ пружа услуге примарне здравствене заштите у 24 објекта у урбаном дијелу града и у 13 објеката у руралном дијелу.

Служба за стоматолошку здравствену заштиту пружа услуге дјечјој популацији у објекту Поликлинике и у просторима седам основних школа. У Дому здравља у Бањој Луци ради 250 љекара.

Јавне здравствене установе

Универзитетски клинички центар

Адреса: Дванаест беба бб, Паприковац, 78000 Бања Лука
Тел: +387 51 342 100
Факс: +387 51 339 652
E-mail: pr@kc-bl.com
Web: www.kc-bl.com

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске

Адреса: Јована Дучића 1, 78000 Banja Luka
Контакт телефон: +387 51 491 600
Факс: +387 51 216 510, +387 51 215 751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

 • Завод за трансфузијску медицину РС;
 • Завод за судску медицину РС;
 • Завод за медицину рада и спорта РС;

Приватне здравствене установе

На територији града Бање Луке регистрован је већи број приватних здравствених установа, и то: амбуланта породичне медицине “Др Брдар“, осам педијатријских амбуланти; 87 апотека (дежурна апотека: 1. мај); преко 90 стоматолошких амбуланти, те већи број  специјалистичких амбуланти  разних  грана медицине, а у поступку је и регистрација нових ЗУ.

 • Болница из хируршких области „Јелена“
 • Болница из хируршких области „Проф. др Н. Лаганин“
 • Болница из хируршких области „S.TETIK“
 • Болница из хируршких области „Др Костић“
 • ЗУ “Medico Laser“

Специјалистички центри су:

 • „Интермедик“
 • „Еуромедик“
 • „Деамедика“
 • ЗУ „Медико-С“ је специјализована гинеколошка ординација која се од 2003. године бави и процедурама потпомогнуте оплодње
 • Лабораторија у области имунологије „Конзилијум“
 • Завод за стоматологију Републике Српске
 • Јавно-приватно партнерство
  Болница „Fresenius Medical Care IDC Centar Banja Luka“

Установе са којим ФЗО РС има потписан уговор

Магнетна резонанса (МР) и компјутеризована томографија (КТ)

Осигурана лица Фонда здравственог осигурања РС на дијагностичке процедуре – МР и КТ, могу да се упуте у једну од сљедећих установа (јавних и приватних) са којима ФЗО РС има потписане уговоре:

УКЦ Бања Лука; ЗУ “Еуромедик“; ЗУ “Др Арар“ – МР.

Приватне установе за дијагностичке и терапијске процедуре са којима ФЗО има уговор
Дијагностика:

ЗУ “Медико С“, (вантјелесна оплодња); ЗУ “Медико ласер“; ЗУ “ДР Добријевић“; ЗУ “Др Бијелић“; ЗУ “ДР Арар“,  (МР и КТ); ЗУ “Еуромедик“, (МР и КТ).

Болнице и друге здравствене установе са којима ФЗО има уговор

Универзитетски клинички центар Републике Српске; Центар за радиотерапију; Завод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић“.

Приватне болнице у Бањој Луци са којима ФЗО има уговор

Болница “Проф. др Никола Лаганин“; Болница из хируршких области “Јелена“; Болница “С.Тетик“; ЗУ “ДР Костић“; ЗУ “Медико ласер“.

Надлежност Града у области здравства

 • обезбјеђује унапређивање и очување здравља становништва, сузбијање и спречавање заразних и других обољења која се појављују у епидемиолошком облику;
 • обезбјеђује спровођење мјера превентивне и примарне здравствене заштите становништва;
 • прати здравствено стање становништва и епидемиолошку ситуацију на подручју града и предузима мјере за њихово унапређивање;
 • утврђује планове, обезбјеђује услове и организује спровођење општих и превентивних мјера систематске дезинсекције и дератизације за своје  подручје;
 • отклања здравствене посљедице  проузроковане  елементарним и другим непогодама и ванредним приликама;
 • обезбјеђује средства за спровођење вакцинације неосигураних лица;
 • предлаже  Министарству план мреже здравствених установа за своје подручје ;
 • прати рад здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите, чији је оснивач;
 • финансира и суфинансира изградњу и опремање здравствених установа, те обезбјеђује средстава за континуирано одржавање објеката и опреме, обнављање и набавку  нове опреме за здравствену установу чији је оснивач;
 • Град плаћа трошкове психијатријског вјештачења у циљу провођења  ванпарничног поступка ради задржавања душевно болесног лица у здравственој установи, на основу рјешења суда;
 • обезбјеђује мртвозорство и средства за услуге утврђивања времена и узрока смрти  лица која умру ван здравствене установе на територији града Бање Луке (Скупштина града именује  докторе медицине- мртвозорнике за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе);
 • обезбјеђује средстава за суфинансирање програма и пројеката здравствене заштите од интереса за локалну самоуправу;
 • проводи превентивне програме на сузбијању болести зависности, обезбјеђује услове за интерсекторску сарадњу и рад Савјетовалишта за превенцију и третман болести зависности тј. дневног  центра за психосоцијалну рехабилитацију;
 • Стратегија надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до 2021. године (“Службени гласник Републике Српске“, број 56/16).
 • обезбјеђује средства за здравствено осигурање социјално угрожених лица у складу са посебним законом;
 • обезбјеђује средства за покривање трошкова здравствене заштите социјално угрожених категорија становништва, у складу са могућностима;
 • са циљем подршке пронаталитетној политици Града, нарочито са аспекта неповољних демографских тенденција, суфинансира трошкове једне процедуре медицински потпомогнуте оплодње-вантјелесне оплодње;
 • обезбјеђује услове за мултисекторску сарадњу,
 • спроводи специфичне активности на заштити и очувању  животне средине,
 • обавља и друге послове у области здравствене заштите становништва, у складу са законома;
 • надлежни орган локалне самоуправе именује чланове Одбора за здравље, са циљем активног учешћа у остваривању циљева здравствених стратегија на нивоу примарне здравствене заштите, подршке и помоћи здравственим установама и здравственим радницима, као и непосредног учешћа грађана у исказивању здравствених потреба.

Здравствена заштита се иначе обезбјеђује на нивоу Републике, јединице локалне самоуправе и послодавца предузимањем специфичних активности на промоцији здравља, превенцији и лијечењу болести и стања, рехабилитацији обољелих и повријеђених, обезбјеђењу лијекова и медицинских средстава, заштити животне и радне средине и друге специфичне активности. Обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите утврђује Фонд здравственог осигурања, уз сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске