Zdravstvo

Home / Građani / Zdravstvo

U Banjoj Luci djeluje osam  javnih zdravstvenih ustanova čiji osnivač je Republika, zatim Dom zdravlja čiji je osnivač Skupština grada Banja Luka, te veći  broj  privatnih zdravstvenih  ustanova.

„Dom zdravlja“ u Banjoj Luci primarnu zdravstvenu zaštitu organizuje po sistemu porodične medicine, obezbjeđuje dječiju, preventivnu i opštu stomatologiju, hitnu medicinsku pomoć, higijensko – epidemiološku djelatnost, laboratorijsku dijagnostiku, ima organizovanu RTG dijagnostiku i ambulante za specijalističke konsultacije iz ginekologije i pedijatrije.

Dom zdravlja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite u 22 objekta u urbanom dijelu grada i u 13 objekata u ruralnom dijelu ( samo na dva lokaliteta od ukupno 35, ne pružaju se usluge porodične medicine i to u objektu bivšeg VMC-a i MZ Centar I – Dolac).
Na području grada nalazi se 57 mjesnih zajednica, a plan kojim su predviđeni objekti ambulanti porodične medicine u 38 mjesnih zajednica, do sada je realizovan sa 85%, uključujući izgrađeni objekat ambulante porodične medicine u MZ Donja Kola i uspostavljene ambulante u zakupljenom poslovnom prostoru.
Ambulante porodične medicine se nalaze u 32 mjesne zajednice sa ukupno  33 objekta, tako da je veliki dio grada pokriven modernim ambulantama porodične medicine.
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu pruža usluge dječjoj populaciji u objektu Poliklinike i u prostorima sedam osnovnih škola.
Grad Banja Luka ulaže napore kako bi zdravstvena zaštita bila što dostupnija svim stanovnicima našeg grada, a ustanova  kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Rezultati tih aktivnosti su akreditacija  većeg broja timova porodične medicine, akreditacija Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i sertifikacija ustanove.

 

Primarna zdravstvena zaštita

Javna ustanova „Dom zdravlja“

Adresa: Sime Matavulja bb, 78000 Banja Luka
Kontakt telefoni: +387 51 230-200; +387 51 230-210
Faks: +387 51 216-813
E-mail: domzdravlja-bl@teol.net 
Web: www.domzdravljabanjaluka.com

Sekundarni i tercijarni nivo zaštite

Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

Adresa: Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 339-486
Faks: +387 51 339-652
E-mail: ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net
Web: www.vladars.net

Osim Doma zdravlja,  u Banjoj Luci   usluge primarnog nivoa zdravstvene zaštite pružaju četiri privatne ZU/ambulante porodične medicine koje imaju zaključene ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS, a to su:

 • ZU „DEAMEDIKA“ PJ Medicinska elektronika
 • ZU specijalistički centar“FIRENA“
 • ZU specijalistički centar“ MEDIKER“
 • ZU ambulanta porodične medicine “KUĆA ZDRAVLJA“

Grad Banja Luka ulaže napore kako bi zdravstvena zaštita svim stanovnicima Banje Luke bila što dostupnija a Ustanova „Dom zdravlja“ pruža usluge primarne zdravstvene zaštite u 24 objekta u urbanom dijelu grada i u 13 objekata u ruralnom dijelu.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu pruža usluge dječjoj populaciji u objektu Poliklinike i u prostorima sedam osnovnih škola. U Domu zdravlja u Banjoj Luci radi 250 ljekara.

Javne zdravstvene ustanove

Univerzitetski klinički centar

Adresa: Dvanaest beba bb, Paprikovac, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 342 100
Faks: +387 51 339 652
E-mail: pr@kc-bl.com
Web: www.kc-bl.com

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Adresa: Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka
Kontakt telefon: +387 51 491 600
Faks: +387 51 216 510, +387 51 215 751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

 • Zavod za transfuzijsku medicinu RS;
 • Zavod za sudsku medicinu RS;
 • Zavod za medicinu rada i sporta RS;

Privatne zdravstvene ustanove

Na teritoriji grada Banje Luke registrovan je veći broj privatnih zdravstvenih ustanova, i to: ambulanta porodične medicine “Dr Brdar“, osam pedijatrijskih ambulanti; 87 apoteka (dežurna apoteka: 1. maj); preko 90 stomatoloških ambulanti, te veći broj  specijalističkih ambulanti  raznih  grana medicine, a u postupku je i registracija novih ZU.

 • Bolnica iz hirurških oblasti „Jelena“
 • Bolnica iz hirurških oblasti „Prof. dr N. Laganin“
 • Bolnica iz hirurških oblasti „S.TETIK“
 • Bolnica iz hirurških oblasti „Dr Kostić“
 • ZU “Medico Laser“

Specijalistički centri su:

 • „Intermedik“
 • „Euromedik“
 • „Deamedika“
 • ZU „Mediko-S“ je specijalizovana ginekološka ordinacija koja se od 2003. godine bavi i procedurama potpomognute oplodnje
 • Laboratorija u oblasti imunologije „Konzilijum“
 • Zavod za stomatologiju Republike Srpske
 • Javno-privatno partnerstvo
  Bolnica „Fresenius Medical Care IDC Centar Banja Luka“

Ustanove sa kojim FZO RS ima potpisan ugovor

Magnetna rezonansa (MR) i kompjuterizovana tomografija (KT)

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS na dijagnostičke procedure – MR i KT, mogu da se upute u jednu od sljedećih ustanova (javnih i privatnih) sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore:

UKC Banja Luka; ZU “Euromedik“; ZU “Dr Arar“ – MR.

Privatne ustanove za dijagnostičke i terapijske procedure sa kojima FZO ima ugovor
Dijagnostika:

ZU “Mediko S“, (vantjelesna oplodnja); ZU “Mediko laser“; ZU “DR Dobrijević“; ZU “Dr Bijelić“; ZU “DR Arar“,  (MR i KT); ZU “Euromedik“, (MR i KT).

Bolnice i druge zdravstvene ustanove sa kojima FZO ima ugovor

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske; Centar za radioterapiju; Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“.

Privatne bolnice u Banjoj Luci sa kojima FZO ima ugovor

Bolnica “Prof. dr Nikola Laganin“; Bolnica iz hirurških oblasti “Jelena“; Bolnica “S.Tetik“; ZU “DR Kostić“; ZU “Mediko laser“.

Nadležnost Grada u oblasti zdravstva

 • obezbjeđuje unapređivanje i očuvanje zdravlja stanovništva, suzbijanje i sprečavanje zaraznih i drugih oboljenja koja se pojavljuju u epidemiološkom obliku;
 • obezbjeđuje sprovođenje mjera preventivne i primarne zdravstvene zaštite stanovništva;
 • prati zdravstveno stanje stanovništva i epidemiološku situaciju na području grada i preduzima mjere za njihovo unapređivanje;
 • utvrđuje planove, obezbjeđuje uslove i organizuje sprovođenje opštih i preventivnih mjera sistematske dezinsekcije i deratizacije za svoje  područje;
 • otklanja zdravstvene posljedice  prouzrokovane  elementarnim i drugim nepogodama i vanrednim prilikama;
 • obezbjeđuje sredstva za sprovođenje vakcinacije neosiguranih lica;
 • predlaže  Ministarstvu plan mreže zdravstvenih ustanova za svoje područje ;
 • prati rad zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite, čiji je osnivač;
 • finansira i sufinansira izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova, te obezbjeđuje sredstava za kontinuirano održavanje objekata i opreme, obnavljanje i nabavku  nove opreme za zdravstvenu ustanovu čiji je osnivač;
 • Grad plaća troškove psihijatrijskog vještačenja u cilju provođenja  vanparničnog postupka radi zadržavanja duševno bolesnog lica u zdravstvenoj ustanovi, na osnovu rješenja suda;
 • obezbjeđuje mrtvozorstvo i sredstva za usluge utvrđivanja vremena i uzroka smrti  lica koja umru van zdravstvene ustanove na teritoriji grada Banje Luke (Skupština grada imenuje  doktore medicine- mrtvozornike za utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove);
 • obezbjeđuje sredstava za sufinansiranje programa i projekata zdravstvene zaštite od interesa za lokalnu samoupravu;
 • provodi preventivne programe na suzbijanju bolesti zavisnosti, obezbjeđuje uslove za intersektorsku saradnju i rad Savjetovališta za prevenciju i tretman bolesti zavisnosti tj. dnevnog  centra za psihosocijalnu rehabilitaciju;
 • Strategija nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj od 2016. do 2021. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/16).
 • obezbjeđuje sredstva za zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih lica u skladu sa posebnim zakonom;
 • obezbjeđuje sredstva za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite socijalno ugroženih kategorija stanovništva, u skladu sa mogućnostima;
 • sa ciljem podrške pronatalitetnoj politici Grada, naročito sa aspekta nepovoljnih demografskih tendencija, sufinansira troškove jedne procedure medicinski potpomognute oplodnje-vantjelesne oplodnje;
 • obezbjeđuje uslove za multisektorsku saradnju,
 • sprovodi specifične aktivnosti na zaštiti i očuvanju  životne sredine,
 • obavlja i druge poslove u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva, u skladu sa zakonoma;
 • nadležni organ lokalne samouprave imenuje članove Odbora za zdravlje, sa ciljem aktivnog učešća u ostvarivanju ciljeva zdravstvenih strategija na nivou primarne zdravstvene zaštite, podrške i pomoći zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, kao i neposrednog učešća građana u iskazivanju zdravstvenih potreba.

Zdravstvena zaštita se inače obezbjeđuje na nivou Republike, jedinice lokalne samouprave i poslodavca preduzimanjem specifičnih aktivnosti na promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti i stanja, rehabilitaciji oboljelih i povrijeđenih, obezbjeđenju lijekova i medicinskih sredstava, zaštiti životne i radne sredine i druge specifične aktivnosti. Obim, sadržaj i način ostvarivanja zdravstvene zaštite utvrđuje Fond zdravstvenog osiguranja, uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske