Javni prevoz

Home / Građani / Saobraćaj / Javni prevoz

Javni prevoz je javni servis i kao takav predstavlja osnovni nosilac prevoza stanovnika i najvažniji oblik realizacije njihovih potreba za mobilnošću u svrhu odlazaka i povratka sa posla ali i zadovoljenja drugih motiva kao što su kupovina, rekreacija, kulturne i sportske potrebe i dr, te se s pravom može reći da je javni prevoz vitalna gradska komponenta od koje zavisi kvalitet života u gradu, te je nezamjenjiva funkcija u životu građana, privrede i aktivnosti u gradu. Posredno, javni prevoz utiče na racionalno korištenje gradskih površina, saobraćajna zagušenja, brzine i kapacitet, te zagađenje okoline u ukupnom gradskom saobraćajnom sistemu.

Organizacija gradskog i prigradskog prevoza lica, u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, u nadležnosti je Grada i propisana je Odlukom o javnom prevozu lica i stvari na području grada Banje Luke. Mreža linija utvrđuje se Gradonačelnikovom Naredbom o utvrđivanju linija javnog gradskog i prigradskog prevoza lica na području grada Banja Luka, sa daljinarom i određenim minimalnim vremenom vožnje.

Redovi vožnje se utvrđuju i registruju u skladu sa potrebama korisnika prevoznih usluga. Mijenjaju se u skladu sa potrebama i na zahtjev građana i prevoznika, kao i na osnovu utvrđenih potreba od strane Gradske uprave, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijumima i postupku usklađivanja, ovjere i registracije redove vožnje na linijama gradskog i prigradskog prevoza na području grada Banja Luka.

Trenutno su registrovane 23 gradske i 34 prigradske linije, na kojima se na godišnjem nivou realizije preko 8 miliona kilometara, odnosno oko 680.000 kilometara na mjesečnom nivou.

Spisak linija po grupama i prevoznicima

Pogledaj

Aktuelne cijene karata

Pogledaj

Red vožnje oktobar - decembar 2023.

Pogledaj

Produžena trasa i polasci gradske linije broj 7

Pogledaj

Prevoznici su dužni da redove vožnje postave u autobuse i na svoja prodajna mjesta, kako bi putnici bili direktno upoznati sa redovima vožnje.

Sugrađani se o redu vožnje mogu informisati i kod nadležnog Odjeljenja za saobraćaj i puteve, na broj telefona: 051-244-498.

Ugovorom su utvrđene obaveze prevoznika u navedenom periodu i određen cjenovnik i način promjene cijene karata. U gradskom prevozu postoje tri vrste karata: pojedinačna, koja se kupuje u autobusu; pojedinačna, koja se kupuje na prodajnim mjestima prevoznika, i mjesečna karta (radnička, penzonerska i đačka), koja se, takođe, kupuje na prodajnim mjestima prevoznika.

U prigradskom prevozu se može kupiti pojedinačna karta u autobusu i mjesečna karta (takođe radnička, penzonerska i đačka) na prodajnim mjestima prevoznika.

Osim navedenih vrsta karata, svaki prevoznik prodaje i jedinstvenu mjesečnu kartu (JMK), koja važi na svim linijama gradskog prevoza, kao i doplatnu kartu, koja uz zonsku prigradsku kartu važi na svim gradskim linijama.

U Banjoj Luci besplatan prevoz imaju roditelji poginulih boraca i slijepa lica sa pratiocem. Takođe, na jednoj grupi linija, popust u visini cijene mjesečne penzionerske karte na jednoj grupi linija, imaju djeca poginulih boraca koja pohađaju srednju školu i fakultet, te supruge poginulih boraca, koje nisu penzioneri i invalidi I i II kategorije.