Socijalna politika

Home / Građani / Socijalna politika

Usluge socijalne zaštite stanovnicima Banje Luke pruža Javna ustanova „Centar za socijalni rad“, kojoj je osnivač Skupština Grada i na koju je Grad prenio javno ovlašćenje za obavljanje ovih usluga.

Od 2000. godine Grad Banja Luka je kao jedna od četiri opštine u BiH, zajedno sa Centrom za socijalni rad, uključen u realizaciju Projekta „Reformisanje sistema i struktura režima centralne i lokalne socijalne politike“. U skladu sa iskustvima iz navedenog projekta, stručni radnici Centra i Gradske uprave su, u saradnji sa drugim partnerima, izradili – a Skupština Grada usvojila – sljedeće strateške dokumente:

 • Plan razvoja socijalne zaštite u Gradu Banja Luka 2003-2005.godine
 • Plan razvoja socijalne zaštite u gradu Banja Luka 2005-2008.godine
 • Program razvoja socijalne zaštite u gradu Banjoj Luci za period 2013-2015. godine
 • Program razvoja socijalne zaštite za period 2018-2020. godine.

U skladu sa ciljevima, definisanim ovim dokumentom, uvedeni su novi modeli rada, izvršena je potpuna reforma u načinu pružanja usluga Centra za socijalni rad.

Reforma modela rada, prije svega, odnosi se na promjenu pristupa u radu sa korisnicima, gdje se koristi pristup orijentisan na korisnika, kod kojeg su korisnik i njegove potrebe u fokusu rada stručnih radnika. Ovaj pristup sa sobom je donio i promjenu u organizaciji rada gdje se sa polivalentnog, odnosno rada po mjesnim zajednicama, prešlo na specijalistički pristup, koji – prije svega – podrazumijeva specijalističke poslove koji su fokusirani na potrebe korisnika:

 • poslove za rad sa djecom bez adekvatnog roditeljskog staranja,
 • poslove za rad sa djecom sa posebnim potrebama,
 • poslove rada sa nasiljem u porodici,
 • rad sa licima sa problemima u mentalnom zdravlju,
 • rad sa licima sa invaliditetom,
 • rad sa licima zavisnim o alkoholu i psihoaktivnim supstancama,
 • rad u zajednici,
 • porodično savjetovalište i drugi poslovi.

Razvojem specijalističkog pristupa otvorila se mogućnost bliže saradnje sa nevladinim organizacijama, korisničkim udruženjima i privatnim sektorom, što je rezultovalo otvaranjem niza proširenih usluga u lokalnoj zajednici i razvojem velikog broja servisa vaninstitucionalne brige o korisnicima. Neke od proširenih usluga su: dnevni centri za stara lica, dnevni centar za lica sa problemima u mentalnom zdravlju, dnevni centar za lica u stanju mentalne retardacije, usluge personalne asistencije za lica sa invaliditetom, smještaj žrtava nasilja u Sigurnu kuću, prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji, prihvatna stanica za odrasla lica zatečena u skitnji i mnoge druge proširene usluge, fokusirane na specifične potrebe stanovništva naše lokalne zajednice.

Sve proširene usluge se realizuju u partnerskoj saradnji sa nevladinim organizacijama i korisničkim udruženjima. S obzirom da JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka od 2007. godine ima uveden sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2000, osnovna obaveza ove ustanove jeste da osigura kvalitetnu uslugu i zadovoljstvo korisnika. U skladu s tim, redovno se vrši evaluacija usluge i sastanci sa partnerskim organizacijama, kako bi se unaprijedio kvalitet usluge.

Program razvoja socijalne zaštite

Dokument za period 2018-2020. godine

Pogledaj

Strategija neprofitno-socijalnog stanovanja

Dokument za period od 2015-2020. godine

Pogledaj

Akcioni plan za zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom

Dokument za period 2018-2019. godine

Pogledaj

Akcioni plan za djecu grada Banje Luke

Dokument za period od 2016-2020. godine

Pogledaj

Prevencija maloljetničkog prestupništva

Akcioni plan 2015-2017. godina

Pogledaj

Poboljšanje života invalida

Plan za period 2014-2019. god.

Pogledaj

Unapređenje multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma

Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija (17.5.2019.)

Pogledaj

Akcioni plan za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u gradu Banjoj Luci

za period 2020-2026. godine

Pogledaj

Briga o izbjeglim i raseljenim licima i povratnicima

Grad je, u proteklom periodu, aktivno pomagao populaciji izbjeglica, interno raseljenih lica i povratnika.

Odjeljenje za društvene djelatnosti, u skladu sa „Pravilnikom o dodjeli sredstava za pomoć izbjeglicama, interno raseljenim osobama i povratnicima za rješavanje stambenih pitanja u sklopu Regionalnog stambenog programa“, nastavlja pružati pomoć ovoj populaci u ostvarivanju stambenih rješenja.

Putem nadležnog Odjeljenja, u rješavanju ove problematike, Grad sarađuje sa :

 • Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
 • Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica
 • međunarodnim organizacijama i institucijama
 • organizacijama civilnog društva

Odjeljenje je uključeno u realizaciju Regionalnog stambenog programa, a riječ je o višegodišnjem programu trajnog rješavanja stambenog pitanja za izbjeglice, interno raseljene osobe i povratnike, a realizuje se u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Crnoj Gori. Regionalni stambeni program, pored izgradnje/rekonstrukcije individualnih stambenih jedinica, obuhvata i socijalno stanovanje kao dio ukupne socijalne politike koje prati planove razvoja lokalne zajednice.

Za potrebe implementacije socijalnog stanovanja u sklopu realizacije Regionalnog stambenog programa izgrađeno je 48 stambenih jedinica u višestambenim zgradama  na području mjesne zajednice Kuljani i 50 stambenih jedinica na području  mjesne zajednice Ada.

Podrška sistemu readmisiranih osoba

U skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, Grad je imenovanjem Readmisionog tima za Grad Banju Luku i usvajanjem Lokalnog akcionog plana za reintegraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje Grada Banje Luke za period 2021-2024. godine, iskazao namjeru da se uključi u aktivnosti oko zbrinjavanja  readmisiranih osoba. Projekat „Podrška  sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji“ podržan je od strane Savezne Republike Njemačke putem Saveznog Ureda za migracije i izbjeglice — Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. U sklopu projekta, na području mjesne zajednice Saračica, uz podršku humanitarne međunarodne organizacije Hilswerk International, implementing partnera Ministarstva za ljudska prava i i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske i Grada Banjaluke, završena je  sanacija/rekonstrukcija dvije individualne stambene jedinice. Ove stambene jedinice koristiće se uz primjenu principa socijalnog stanovanja, za potrebe privremenog stambenog zbrinjavanja readmisiranih osoba i biće dio stambenog fonda socijalnog stanovanja Grada Banje Luke.

Crveni krst - Gradska organizacija Banja Luka

je humanitarna organizacija koja okuplja veliki broj volontera.Osnovna djelatnost ove organizacije je pružanje pomoći ugroženim, iznemoglim i nezbrinutim  građanima, organizovanje aktivista CK i drugih građana na dobrovoljnom davanju krvi.
Članovi organizacije crvenog krsta su uključeni u aktivnosti Jedinice civilne zaštite za pružanje prve medicinske pomoći.

Sekretar Gradske organizacije: Željkica Ilić
Adresa: ul.Mladena Stojanovića bb, 78000 Banja Luka
Telefon: 301-065 faks: 301-065
E-mailgock-banjaluka@blic.net
Web: www.crvenikrstbanjaluka.org