Таксе и накнаде

Home / Привреда / Таксе и накнаде

Табеларни преглед накнада и такси

 Трошкови пословања за инвеститоре

 

 

 

Вријеме и трошкови издавања локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе

Врста дозволе  Рок за издавање Цијена 
 

Локацијски услови

Локацијски услови доносе се у року од 8 дана од дана када захтјев буде у потпуности комплетиран.

Уколико у року од годину дана од дана издавања локацијских услова инвеститор не поднесе захтјев за грађевинску дозволу, прије подношења истог дужан је да тражи увјерење да издати локацијски услови нису промијењени.

Градска aдминистративна такса за издавање локацијских услова је 20,00 КМ.

Одјељење за просторно као надлежно одјељење за израду урбанистичко–техничких услова израђује услове за стамбене и стамбено – пословне објекте до 400 м2 бруто грађевинске површине, без накнаде.

За објекте преко 400 м2 бруто грађевинске површине, цијене на тржишту се крећу у распону од 500 КМ па до 2.000 КМ, зависно од типа и величине објекта.

 

 

 

Грађевинска дозвола

Рок за издавање грађевинске дозволе је пет дана од дана када јер комплетиран захтјев Допринос за премјер и успоставу катастра некретнина –  0,3% предрачунске цијене грађевинских радова.

Градска административна такса за издавање рјешења о одобрењу за грађење – 0,1 % од предрачунске вриједности грађевинско-занатских радова, с тим да такса не може износити мање од 1000,00 КМ.

Градска административна такса за издавање грађевинске дозволе за објекте предрачунске вриједности до 50.000,00 КМ износи 50,00 КМ, а за објекте до 100.000,00 КМ износи 100,00 КМ, те за објекте преко 100.000,00 КМ износи 0,1 % од предрачунске вриједности пројекта, али не више од 1.000,00 КМ.

Рента: просјечна коначна грађевинска цијена m² корисне површине стамбеног и пословног простора износи 922,40 КМ.

Посебна зона 7,20% просјечне коначне грађевинске цијене – 66,41 КМ/m²,

I зона 6,00 % просјечне коначне грађевинске цијене – 55,34 КМ/m²,

II зона 5,00 % просјечне коначне грађевинске цијене – 46,12 КМ/m²,

III зона 4,00 % просјечне коначне грађевинске цијене –  36,90 КМ/m²,

IV зона 3,00 % просјечне коначне грађевинске цијене – 27,67 КМ/m²,

V зона 2,00 % просјечне коначне грађевинске цијене – 18,45 КМ/m²,

VI зона 1,00 % просјечне коначне грађевинске цијене – 9,20 КМ/m².

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта:

I    зона 144,45 КМ/m²,

II   зона 113,56 КМ/m²,

III  зона 84,16 КМ/m²,

IV  зона 66,83 КМ/m²,

V   зона 31,71 КМ/m²,

VI  зона 31,71 КМ/m².

 Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте

Инвеститорима за изградњу пословних објеката (правним и физичким лицима) је, у складу са чланом 24. Одлуке о уређењу простора  и грађевинском земљишту („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 15/14, 8/15,10/16, 4/17, 8/17, 2/18, 9/19, 19/20 и 29/21 ), омогућено плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања (гаранција банке), на сљедећи начин:

–          40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора,

–          60 %, на одгођено плаћање, и то:  за изградњу осталих пословних објеката (изузев привремених), максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора.Олакшице при изградњи пословних и производних објеката и готовинском плаћању одређене су чланом 8. и 9. Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 11/18, 13/18, 9/19, 41/19 и 19/20).

У том смислу олакшице су сљедеће:

–          инвеститор изградње, односно легализације производног објекта или производног простора у објекту, а који је као технолошка цјелина дефинисан техничком документацијом, не плаћа накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта одређену Законом, Правилником и одредбама члана 8. тачка 1. Одлуке о висини накнаде за трошкове уређена градског грађевинског земљишта, о чему надлежни орган доноси рјешење у поступку који предходи издавању грађевинске дозволе.

–          уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију (изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу), уплати готовински одједном, у складу са чланом 9. ове Одлуке остварује сљедеће попусте:
а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  остварује попуст од 25 % ,
б) за пословни објекат остварује попуст од 30 %.

Накнада за исколчавање објеката:

  • пословни објекти било које намјене површине до 50 m² – 4,00 КМ/ m²
  • пословни објекти било које намјене површине до 100 m² – 3,50 КМ/ m²
  • пословни објекти било које намјене површине од 100 m² до 400 m² – 2,50 КМ/ m²

Више информација на

· http://www.rgurs.org/lat/privatnapraksa/geodetska-preduzeca

· http://www.rgurs.org/lat/privatnapraksa/geodetske-radnje

 

 

 

Употребна дозвола

Рок за издавање употребне дозволе је пет дана од дана када је комплетиран захтјев Градска административна такса за издавање употребне дозволе за објекте до 400 м2 бруто грађевинске површине износи 50,00 КМ, а за објекте преко 400 м2 бруто грађевинске површине и објекте инфраструктуре износи 100,00 КМ.

Трошкови рада комисије за технички преглед  (када је иста именована рјешењем органа):

  • пословни објекти односно простори до 50 m² – 300,00 КМ,
  • пословни објекти односно простори од 50 до 100 m² – 450,00 КМ,
  • пословни објекти односно простори преко 100 m² – 900,00 КМ
Вријеме и трошкови издавања пољопривредне сагласности за промјену намјене пољоприврдног земљишта

 

Врста дозволе  Рок за издавање  Цијена коштања
Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољоприврдног земљишта

 

 

Пољопривредна сегласност издаје се у року од 30 дана од дана када захтјев буде у потпуности комплетиран. Накнада за промјену пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе:

Класа   Њива   Воћњак   Виноград   Ливада    Пашњак

I            5,71     6,25              9,95          3,92         0,57

II            3,82     4,02              6,49          2,42         0,32

III           2,31     2,25             3,49           1,29         0,21

IV           1,29     1,02                /              0,66        0,11

V            0,51     0,39                /              0,27        0,046

VI           0,38       /                   /               0,19        0,035

VII          0,18      /                   /                /                    /

VIII         0,12      /                   /               /                      /

Извор: Одјељење за привреду Ажурирано: јул 2014. године Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у КМ/m 2

 

 

 

 

 

 

Трошкови комуналних услуга

 

Услуге  Јединица мјере  Просјечна цијена у ЕУР (са ПДВ-ом)
Вода са канализацијом 1,59 EUR/m3 (привреда и приватно предузетништво)
 Одвоз отпада 1. 75,00 EUR (контејнер тура)
2. 0,087 EUR/м2 (производне хале)
3. 0,082 – 0,12 EUR/м2 (канцеларијски простор)
4. 0,82 EUR/м2 (занатска дјелатност)
5. 0,082 – 0,28 EUR/м2 (трговинске радње)
6. 0,10 – 0,33 EUR/м2 (угоститељске радње)
7. 0,082 – 0,13 EUR/м2 (апотеке и љекарске ординације)
Централно гријање MWh 87,50 EUR/MWh
 

 

Електрична енергија

kWh Мјерно мјесто: 1,27 €;
Обрачунска снага: ВТ 2,1211€/kWh/мјесечно     НТ 1,6316 €/kWh/мјесечно
Накнада за обновљиве изворе енергије:                                                                                                                                        0,002249 €/kWh
Активна потрошња електричне енергије:                (ЗИМА) VT 0,1058 €/kWh                                          (ЉЕТО) VT 0,08139 €/kWh
 

Телефон

Прикључак Преплата за фиксни телефон од 2,96 EUR/МЈ
Фиксни телефон 0,092 EUR/минут
Преплата за мобилни телефон од 6 EUR/МЈ
Мобилни телефон 0,092 EUR/минут
https://mtel.ba/Poslovni
 

 

 

 

Порез на нeпокретност

 

Стопа пореза

 

Олакшице

 

Рок за плаћање

Порез на непокретност је 0,10 % од процијењене вриједности некретнине.

 

 

 

Порез на непокретности плаћа се у два дијела – први дио најкасније до 30. јуна и други дио најкасније до 30. септембра у пореској години, с тим да уплата првог дијела не може бити мања од 50% укупног износа пореске обавезе према пореском рачуну.
 

 

 

Кумуналне таксе

 

Врста таксе

 

Висина таксе

 

Олакшице

 

Рок за плаћање

 

Комунална такса се утврђује за:

a) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поред аутопутева, магистралних и регионалних путева,

b) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила – на утврђеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине јединице локалне самоуправе,

–          Комунална такса за рекламирање производа утврђује се по m2 рекламне површине  и зоне, а цијене се крећу у распону од 20,00-270,00 КМ/m2

–          Рекламни дисплеј – екран 270 КМ/m2 200 КМ/m2 120 КМ/m2 80 КМ/m2

–          Рекламни јарболи 250 КМ/ком 200 КМ/ком 150 КМ/ком 100 КМ/ком б

–          Транспаренти изнад саобраћајнице 18 КМ дневно 13 КМ дневно 9 КМ дневно 4,5 КМ дневно в

–          Плакати 0,10 КМ по плакату дневно

–          Рекламне фолије и исписи на возилима – од 100,00-1000,00 КМ у зависности од категорије возила.

Више информација на

https://www.banjaluka.rs.ba/privreda/takse-i-naknade/#komunalne_takse_dok

Привредна друштва и предузетници – који врше рекламирање на својим возилима путем рекламних фолија и исписа на возилима,  а то рекламирање је у вези са сопственим дјелатностима истих, ослобођени су таксе за такву врсту рекламирања.
 

 

Комунална накнада

 

 

Висина накнаде

 

 

Олакшице

 

 

Рок за плаћање

 

Вриједност бода за обрачун комуналне накнаде за стамбени простор утврђује се у износу од 0,00034 КМ.

Вриједност бода за обрачун комуналне накнаде за пословни простор утврђује се у износу од 0,0008 КМ.

Висина комуналне накнаде утврђује се према јединици изграђене корисне површине стамбеног, пословног и другог простора – у зависности од зоне у којој се објекат налази, и степена опремљености улице у насељу комуналним објектима, и то на сљедећи начин:

KN = KP x B x VB

Гдје је: KN – комунална накнада, KP – изграђена корисна површина у м2, B – број бодова из члана 6. и 7, VB – вриједност бода у конвертибилним маркама.

Број бодова у зависности од зоне у којој се објекат налази и његове намјене утврђује се на сљедећи начин:

ЗОНА                                                           Б р о ј     б о д о в а

за стамбени простор              за пословни простор

посебна зона у дијелу прве зоне      124                                      155

прва зона изван посебне зоне           107                                      136

друга зона                                            84                                       109

трећа зона                                            68                                        82

четврта зона                                        49                                         64

пета зона                                              34                                        36

шеста зона                                           23                                        27

Изван подручја шесте зоне, комунална накнада се плаћа ако има изграђен асфалтни пут и јавну расвјету, а утврђује се примјеном начина бодовања за шесту зону уз умањење за 50 % . Члан 9. (1) Висина комуналне накнаде за други простор – под којим се подразумијевају помоћни објекти, гараже и слично, утврђује се примјеном начина бодовања за стамбени простор, уз умањење за 50%. (2) Висина комуналне накнаде за пословне просторе правних лица из области здравства, школства, културе и спорта, као и за објекте који служе за обављање вјерских обреда, утврђује се према мјерилима за стамбени простор. Висину комуналне накнаде утврђује, рјешењем, надлежни орган за комуналне послове Града.

Комунална накнада се утврђује у мјесечном износу, а плаћа се мјесечно, до 15-ог у мјесецу – за претходни мјесец.

 

Административне таксе

 

Врста таксе

 

Висина таксе

 

Олакшице

 

Рок за плаћање

 

ВРСТА СПИСА ИЛИ РАДЊИ – Плаћа се у конвертибилним маркама

I – ПОДНЕСЦИ

II – РЈЕШЕЊА

III – УВЈЕРЕЊА

IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ

V –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

VI – РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

VII – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Висина таксе креће се у распону од 2,00 – 100,00 КМ.

Више информација на

https://www.banjaluka.rs.ba/privreda/takse-i-naknade/#administrativne_takse

Више информација на

https://www.banjaluka.rs.ba/privreda/takse-i-naknade/#administrativne_takse

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.

Таксена обавеза настаје: 1. за писмене поднеске – у тренутку кад се предају, а за усмено саопштење које се даје на записник – у тренутку кад се записник сачини; 2. за рјешења (дозволе) и друге исправе – у тренутку подношења захтјева, односно поднеска за њихово издавање, и 3. за управне радње – у тренутку подношења захтјева.

Комуналне накнаде

Одлука о комуналној накнади

(пречишћени текст)

Погледај

Вриједност бода за обрачун – 2020. година

Погледај

Одлука о рекламирању

(пречишћени текст)

Погледај

Олакшице – комунална такса за рекламирање:

Привредним друштима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацији производње, комунална такса се умањује за 50%, у складу са тачком 2. тарифног броја 2. Одлуке о комуналним таксама (Службени гласник Града Бањалука, бр. 14/12, 26/13, 16/14 и 08/17).

Олакшице – накнада за рекламирање:

Привредним друштима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацији производње, накнада се умањује за 50%, у складу са ставом 3. члана 34. Одлуке о рекламирању на територији Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 26/13, 06/14 и 04/17).

Накнада за уређење и рента

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

(пречишћен текст)

Погледај

Преглед зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Карта зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Одлука о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта

Погледај

Преглед група спроведбених докумената

Погледај

Карта група спроведбених докумената

Погледај

ОлакшицеИнвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин: 40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора, 60 %, на одгођено плаћање, и то:

– за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.

– за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора

Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:

а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  – 25 %

б) за пословни и јавни објекат -30 %

За производни објекат инвеститор не плаћа накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, а у случају промјене у непроизводну намјену плаћа пуни износ. Уколико инвеститор гради производни објекат на комунално неопремљеној парцели сноси трошкове уређења градског грађевинског земљишта.

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте

Погледај

Трошкови уређења и ренте-табеларни приказ

Погледај

Образац

Погледај

Пољопривредна сагласност

Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште

Погледај

Образац

Погледај

Административне таксе

Одлука о градским административним таксама

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 11/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 25/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 3/15)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 39/16)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 26/17)

Погледај

Олакшице: Физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности, ослобођена су од плаћања градске административне таксе.

Обавјештење о рачунима

Уплате јавних прихода (обавјештење о рачунима)

Погледај

Списак комуналних услуга са цијенама

Услуга Назив предузећа Цијена услуге  Контакт
Одвоз отпада „Чистоћа“ а.д. Бањалука Преузми Браће Подгорник 2, Бања Лука,
тел: +387 51 304 477,
e-mail: cistoca@teol.net
Депоновање отпада ЈП „ДЕП-ОТ“д.о.о. Бањалука Преузми Булевар Живојина Мишића 23, Бања Лука,
тел: +387 51 258 320,
Депонија у Рамићима:
Рамићи бб, Бања Лука,
тел: +387 51 394 220
Снабдијевање електричном енергијом ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. Бањалука Преузми Краља Петра I Карађорђевића 95, Бања Лука,
тел: +387 51 246-300,
e-mail: direkcija@elektrokrajina.com
Снабдијевање водом и одвођење отпадних вода  „Водовод“ А.Д. Бања Лука Преузми Улица 22. априла 2, Бања Лука,
тел: +387 51 212-316, 212-480,
e-mail: info@vodovod-bl.com
Испорука топлотне енергије „Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бањалука Преузми Булевар Живојина Мишића 22а
тел: +387 51 492-862
е-mail: info@ekotoplanebanjaluka.com

Ажурирано: мај 2023. године