Таксе и накнаде

Home / Привреда / Таксе и накнаде

Табеларни преглед накнада и такса

Редни број Врста накнаде/таксе Правни основ Законски акт Обвезник
1. Kомуналнa накнадa 1)Закон о комуналним дјелатностима
2) Одлука о комуналној накнади
1) Сл. гласник РС, бр. 124/11,
2) Сл. гласник Града Бања Лука бр. 05/13, 39/16
физичка и правна лица
2. Комунална такса за истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева 1) Закон о комуналним таксама
2) Одлука о комуналним таксама
и измјене Одлуке о ком.таксама
3) Одлука о рекламирању на територији Града Бања Лука
1) Сл. гласник РС бр. 4/12, 123/20
2) Сл. гласник Града Бања Лука бр. 12/19 и 21/19
3) Сл. гласник Града Бања Лука бр. 26/13, 06/14 и 04/17
самостални предузетник и привредно друштво
3. Накнада за истицање рекламних порука на постављеним рекламним медијима, који се налазе поред магистралних и регионалних путева, у насељеном мјесту 1) Одлука о рекламирању на територији Града Бања Лука 1) Сл. гласник Града Бања Лука бр. 26/13, 06/14 и 04/17 самостални предузетник и привредно друштво
4. Накнада за привремено заузимање јавне површине 1) Одлука о комуналном реду 1) Сл. гласник Града Бања Лука бр. 06/18 физичко лице, самостални предузетник и привредно друштво
5. Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско 1) Закон о пољопривредном земљишту
2) Одлука о утврђивању катастарског прихода од земљишта на територији РС
1) Сл. гласник РС бр.  и 93/06, 86/07, 14/10, 5/12Сл.гласник РС бр.28/13 физичка лица и правна лица
6. Истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама 1) Закон о комуналним таксама,
2) Одлука о комуналним таксама
и измјена Одлуке о ком.таксама
1) Сл гласниок РС, бр: 4/12
2) Сл Гласник Града Бања Лука, бр: 12/19 и 21/19
правна лица, физичка лица – предузетници
7. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима или на масовним скуповима 1) Закон о комуналним таксама,
2) Одлука о комуналним таксама
и измјена Одлуке о ком.таксама
1) Службени гласник Републике Српске бр. 4/12;
2) Службени гласник Града Бања Лука бр. 19/12 и 21/19
физичка лица (предузетници); правна лица
8. Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и рента 1)Закон о уређењу простора и грађењу
2) Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта – Пречишћени текст
3) Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта
4) Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту
5) Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте
1)Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 47/16 и 106/15
2) Службени гласник Републике Српске број 34/14
3) Службени гласник Града Бања Лука бр. 11/8
4) Службени гласник Града Бања Лука бр. 15/14, 8/15, 10/16, 4/17 и 8/17
5) Службени гласник Града Бања Лука број 9/19
физичка лица (предузетници); правна лица
9. Накнада за коришћење путног и осталог земљишта за постављање кабловске канализације 1)Одлука о висини накнаде за коришћење путног и осталог земљишта за постављање кабловске канализације за комуникацијске каблове и системе 1) Службени гласник Града Бањалука, број 20/17 правна лица

Комуналне таксе

Одлука о комуналним таксама

Погледај

Измјена Одлуке о комуналним таксама (Сл.гласник 21/19)

Погледај

Олакшице: Oд плаћања комуналне таксе, у првој години од своje регистације, ослобађају се предузетници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност (осим ноћних клубова, ноћних барова, диско барова, диско клубова и дискотека), као и сви предузетници који у својству самосталног занимања први пут покрећу остале дјелатности.

Комуналне накнаде

Одлука о комуналној накнади

(пречишћени текст)

Погледај

Вриједност бода за обрачун – 2020. година

Погледај

Одлука о рекламирању

(пречишћени текст)

Погледај

Олакшице – комунална такса за рекламирање:

Привредним друштима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацији производње, комунална такса се умањује за 50%, у складу са тачком 2. тарифног броја 2. Одлуке о комуналним таксама (Службени гласник Града Бањалука, бр. 14/12, 26/13, 16/14 и 08/17).

Олакшице – накнада за рекламирање:

Привредним друштима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацији производње, накнада се умањује за 50%, у складу са ставом 3. члана 34. Одлуке о рекламирању на територији Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 26/13, 06/14 и 04/17).

Накнада за уређење и рента

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

(пречишћен текст)

Погледај

Преглед зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Карта зона градског грађевинског земљишта

Погледај

Олакшице: Инвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин: 40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора, 60 %, на одгођено плаћање, и то:

– за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.

– за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора

Олакшице при изградњи производних погона и готовинском плаћању:

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња и легализација односи на производне објекте.

Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:

а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  – 25 %

б) за пословни објекат -30 %.

Инвеститор који оствари попуст, приликом промјене намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову намјену.

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта

Погледај

Преглед група спроведбених докумената

Погледај

Карта група спроведбених докумената

Погледај

Олакшице: Накнада за трошковс уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња односи на производне објекте. 

Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде уплати готовински одједном, попуст на обрачунати изиос накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта износи 20 %.

Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

Погледај

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте

Погледај

Трошкови уређења и ренте-табеларни приказ

Погледај

Образац

Погледај

Пољопривредна сагласност

Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште

Погледај

Образац

Погледај

Административне таксе

Одлука о градским административним таксама

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 11/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 25/14)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 3/15)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 39/16)

Погледај

Измјена Одлуке (Сл. гласник 26/17)

Погледај

Олакшице: Физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности, ослобођена су од плаћања градске административне таксе.

Обавјештење о рачунима

Уплате јавних прихода (обавјештење о рачунима)

Погледај

Списак комуналних услуга са цијенама

Услуга Назив предузећа Цијена услуге  Контакт
Одвоз отпада „Чистоћа“ а.д. Бањалука Преузми Браће Подгорник 2, Бања Лука,
тел: +387 51 304 477,
e-mail: cistoca@teol.net
Депоновање отпада ЈП „ДЕП-ОТ“д.о.о. Бањалука Преузми Булевар Живојина Мишића 23, Бања Лука,
тел: +387 51 258 320,
Депонија у Рамићима:
Рамићи бб, Бања Лука,
тел: +387 51 394 220
Снабдијевање електричном енергијом ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. Бањалука Преузми Краља Петра I Карађорђевића 95, Бања Лука,
тел: +387 51 246-300,
e-mail: direkcija@elektrokrajina.com
Снабдијевање водом и одвођење отпадних вода  „Водовод“ А.Д. Бања Лука Преузми Улица 22. априла 2, Бања Лука,
тел: +387 51 212-316, 212-480,
e-mail: info@vodovod-bl.com
Испорука топлотне енергије „Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бањалука Преузми Булевар Живојина Мишића 22а
тел: +387 51 492-862
е-mail: info@ekotoplanebanjaluka.com

Ажурирано: јануар 2021. године