Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника

Надлежности

У Кабинету градоначелника, обавља се координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама – у оквиру овлашћења, те координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи, Скупштином Града и радним тијелима. У Кабинету се обављају и сљедећи послови:

 • пријем странака код Градоначелника, и предузимање одговарајућих радњи;
 • припрема и организација радних састанака за потребе градоначелника и замјеника градоначелника;
 • сазивање, припремање и одржавање комисија, савјета и других састанака градоначелника;
 • савјетнички послови за област правних послова;
 • савјетнички послови за област економских питања;
 • савјетнички послови за област област урбанизма и пејзажне архитектуре;
 • послови економских и међународних пројеката;
 • секретарски и административнотехнички послови за потребе градоначелника и замјеника градоначелника;
 • послови протокола и архиве градоначелника;
 • утврђује протокол за посјете представника других органа и институција градоначелнику или градским органима и службама и обезбјеђује његова реализација;
 • планира учешће представника Града у спортским, културним и другим манифестацијама и догађајима, дефинише или учествује у припреми протокола за те манифестације и благовремено врши припрема са представницима Града који учествују у њима;
 • води евиденција о манифестацијама и догађајима које организује Град или у њима учествују органи, јавна градска предузећа или установе;
 • израђују дневни, седмични и мјесечни планови обавеза и договорених састанака и посјета градоначелника,
 • воде евиденције и закључци о свим организованим посјетама или пријему представника институција органа или градова, амбасада и сл. и формира досије тих посјета и разговора;
 • врши благовремена израде спискова свих званица за догађаје и манифестације којима је домаћин градоначелник или други органи Града, пријем, смјештај и задужења осталих учесника у реализацији протокола;
 • организују службена путовања делегација Града и градоначелника;
 • воде евиденције за потребе протокола, те благовремено слање позивница за свечане пријеме;
 • фотографисање догаћаја града, јавних наступа и пресконференција представника Града;
 • послови успостављања комуникације са средствима информисања, и организовање медијских  кампања и акција и јавних наступа градоначелника;
 • креирање и спровођење промотивних акција и осталих облика комуникације који објашњавају и промовишу рад Градске управе Града, Скупштине Града и остале послове везана за односе са јавношћу;
 • допуна новим, и ажурирање постојећег садржаја WEBстранице Града Бања Лука, из дјелокруга рада Кабинета;
 • израда општих интерних аката из области функционисања Градске управе Града Бања Лука;
 • административнотехнички послови за потребе Кабинета градоначелника, замјеника градоначелника и градоначелника;
 • израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура.

У Кабинету се обављају и други послови  по налогу градоначелника.