Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима

Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима

Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима

Надлежности

У Одсјеку за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима прате се и предлажу прописи из области локалне самоуправе у циљу унапређења рада исте. У надлежности Одсјека су и сљедећи послови:

– израда анализа, информација и извјештаја о функционисању локалне самоуправе, са предлагањем одговарајућих мјера;
– сарадња са Савезом општина и градова;
– послови праћења и проучавања односа са другим јединицама локалне самоуправе, те праћење тих односа у другим државама;
– праћење и проучавање прописа из области рада и радних односа и предлагање мјера за унапређење истих;
– системско праћење структуре запослених у Градској управи Града, са методолошком разрадом разноврсних показатеља (кретање професионалне каријере, радна успјешност, психофизичке могућности, мотивација запослених) и њихово поређење са кадровским потребама ради утврђивања максималних могућности коришћења расположивих знања и способности запослених;
– методолошко праћење социјалне структуре запослених и утврђивање и развој програма ради превенције рјешавања и отклањања различитих врста и облика социјалних девијантности;
– развијање посебних програма мотивације запослених;
– израда нормативних аката из области рада и радних односа које доноси градоначелник;
– провођење поступка и процедуре за пријем и престанак рада у Градској управи Града, у складу са Законом, и израда појединачних аката у вези с тим;
– вођење кадровске и других потребних евиденција из области радних односа;
– израда Програма стручног усавршавања и оспособљавања радника и праћење реализације истог…