Odsjek za pravna pitanja i propise

Odsjek za pravna pitanja i propise

Odsjek za pravna pitanja i propise

Nadležnosti

U Odsjeku za pravna pitanja obavljaju se sljedeći poslovi:

 • po zahtjevu gradonačelnika, davanje mišljenja, na akte koje donosi Skupština grada i gradonačelnik (odluke, ugovore i druge akte);
 • praćenje propisa iz različitih oblasti prava i predlaganje pokretanja inicijative za izmjene i dopune zakona, podzakonskih akata i opštih akata Grada;
 • predlaganje pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa pred Ustavnim sudom Republike Srpske;
 • poslovi zastupanja Grada u postupcima u kojima Grad ne zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske;
 • poslovi u postupku zaštite prava i interesa Grada, priprema i davanje izjašnjenja i mišljenja u vezi sa navedenim poslovima i neposredna saradnja sa Pravobranilaštvom Republike Srpske;
 • obavljanje upravnopravnih poslova iz imovinskopravnih odnosa i zaštite imovine i imovinskih interesa grada iz nadležnosti grada;
 • pripremanje drugostepenih rješenja iz nadležnosti gradonačelnika;
 • priprema izjašnjenja na tužbu u upravnom sporu koji se vodi protiv akata gradonačelnika;
 • priprema ugovora iz pravne i imovinskopravne oblasti koje u ime Grada, zaključuje gradonačlelnik;
 • kontrola zakonitosti akata koje gradonačelnik donosi ili u svojstvu ovlaštenog predlagača predlaže Skupštini na donošenje;
 • u Odsjeku se obavljaju i drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i šefa Kabineta gradonačelnika.