Одсјек за правна питања и прописе

Одсјек за правна питања и прописе

Одсјек за правна питања и прописе

Надлежности

У Одсјеку за правна питања обављају се сљедећи послови:

 • по захтјеву градоначелника, давање мишљења, на акте које доноси Скупштина града и градоначелник (одлуке, уговоре и друге акте);
 • праћење прописа из различитих области права и предлагање покретања иницијативе за измјене и допуне закона, подзаконских аката и општих аката Града;
 • предлагање покретања поступка за оцјену уставности и законитости закона и других прописа пред Уставним судом Републике Српске;
 • послови заступања Града у поступцима у којима Град не заступа Правобранилаштво Републике Српске;
 • послови у поступку заштите права и интереса Града, припрема и давање изјашњења и мишљења у вези са наведеним пословима и непосредна сарадња са Правобранилаштвом Републике Српске;
 • обављање управноправних послова из имовинскоправних односа и заштите имовине и имовинских интереса града из надлежности града;
 • припремање другостепених рјешења из надлежности градоначелника;
 • припрема изјашњења на тужбу у управном спору који се води против аката градоначелника;
 • припрема уговора из правне и имовинскоправне области које у име Града, закључује градоначлелник;
 • контрола законитости аката које градоначелник доноси или у својству овлаштеног предлагача предлаже Скупштини на доношење;
 • у Одсјеку се обављају и други послови по налогу градоначелника и шефа Кабинета градоначелника.