Стипендије

Home / Грађани / Образовање / Стипендије

Град додјељује стипендије ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама. Стипендије се додјељују на основу конкурса, који за ученике буде расписан почетком септембра, а за студенте половином октобра.

Постоје три врсте стипендија: стипендије према социјалном статусу, стипендије за дефицитарна занимања и стипендије за успјех у школи, односно студију.
Студенти који конкуришу за стипендију за успјех на студију, могу да остваре право на исту само уколико се не школују за занимање које је утврђено као суфицитарно за ту академску годину.
Потребна средстава за стипендирање ученика и студената, висину стипендија, дефицитарна и суфицитарна занимања, утврђује Скупшина града Бање Луке Одлуком, најкасније до 30. јуна текуће године, за наредну школску годину.

Тако је за школску/академску 2022/2023. годину – утврђен износ средстава за стипендирање у висини до 1.800.000 КМ за стипендирање ученика средњих школа и редовних студената првог циклуса на високошколским установама. Појединачни износи стипендија износе 100 КМ за ученике и 150 КМ за студенте по основу социјалног статуса и успјеха у школи односно студију, а за дефицитарна занимања утврђени су износи од 170 КМ за ученике и 260 КМ за студенте.

Истом одлуком одређена су дефицитарна занимања за школску/академску 2022/2023. годину. Дефицитарна занимања/струке за ученике средњих школа су: Геодезија и грађевинарство – Каменорезач-керамичар; Геодезија и грађевинарство – Извршилац радова на саобраћајницама; Пољопривреда и прерада хране – Месар и Угоститељство и туризам – Конобар.

Дефицитарна занимања/струке која се стичу у првом циклусу студирања на високошколским установама су: Електроенергетика и аутоматика – Дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроенергетика и аутоматика; Физика, наставни смјер – Дипломирани професор физике – 240 ECTS и Математика и информатика, наставни смјер – Дипломирани професор математике и информатике – 240 ECTS.

Иначе, Град у школској 2022/2023. години стипендира 1.381 ученика и 308 студента.