Одсјек за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање

Одсјек за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање

Одсјек за регионалну и међународну сарадњу и послове протокола градоначелника

Надлежности

У Одсјеку за регионалну и међународну сарадњу, управљање пројектима и стратешко планирање, обаваљају се сљедећи послови:

 • организација припреме и израде стратешких и других развојних докумената;
 • праћење квалитета и поштовања рокова приликом израде стратешких докумената Града;
 • израда оперативних планова, програма и пројеката за реализацију стратешких и других развојних докумената и праћење реализације истих;
 • припрема Извјештај о реализацији Стратегије развоја Града Бања Лука и других стратешких докумената који су у функцији имплементације Стратегије развоја Града у сарадњи са свим организационим јединицама Градске управе, градским институцијама, установама и предузећима;
 • припрема приједога промотивних материјала (брошура, летака, ЦДа, флајера, материјала за веб презентације) из надлежности Одсјека;
 • припрема материјала за сајамске наступе и посјете;
 • презентација и промоција пројеката Града Бања Лука потенцијалним инвеститорима и другим заинтересованим странама те учествовање и организовање промотивних манифестација у циљу презентације града и ставрања амбијента за јавноприватно партнерство;
 • обављање послова у вези са успостављањем и унапређењем јавноприватног партнерства;
 • креирање и ажурирање свих сајмова и манифестација од интереса за Град и привреднике;
 • праћење програма и фондова Европске уније доступних Босни и Херцеговини иницирање инвестиционих пројеката у Граду Бања Лука обезбјеђивањем средстaва из доступних фондова и програма и анимирање заинтересованих финансијера;
 • предлагање и учествовање у изради пројеката у координација са организационим јединицама Градске управе, градским институцијама, установама и предузећима;
 • праћење и извјештавање о финансијској реализацији пројеката који су у надлежности Одсјека;
 • координација рада пројектних тимова и спољних сарадника на пројектима од посебног значаја за Град;
 • формирање и ажурирање базе података текућих инвестиционих пројеката;
 • учествовање у планирању, праћењу и реализацији средстава у буџету потребних за реализацију пројеката јавноприватног партнерства;
 • пружање стручне подршке организационим јединицама Градске управе, градским институцијама, установама и предузећима при изради финансијског сегмента пројеката јавноприватног партнерства;
 • предлагање, у оквиру надлежности Одсјека, покретања иницијатива и савјетовања о питањима усклађивања процеса и активности Градске управе на испуњавању финансијских обавеза према пројектима јавноприватног партнерства;
 • сачињавање приједлога пројекта јавно приватног партнерства у сарадњи са осталим организационим јединицама у градској управи;
 • израда студије и предстудије економске оправданости о јавноправном послу у сарадњи са другим организационим јединицама и градским институцијама;
 • сачињавање тендерске документације и јавних позива за пројекте јавноприватног партнерства;
 • организација и спровођење поступка избора приватног партнера;
 • сачињавање нацрта уговора и вођење евиденције уговора које закључује град у области јавноприватног партнерства;
 • учествовање у оснивању заједничких правних лица у којима град и приватни партнери имају заједничке акције или удјеле;
 • праћење БФЦ СЕЕ захтјева;
 • праћење релавантних прописа и предлагање мјера за њихово унапређење;
 • непосредно обављање послова у вези сарадњом са невладиним организацијама из Републике Српске, и изван Републике Српске, у функцији међународне сарадње;
 • вршење припрема и непосредно обављање послова у оквиру сарадње Града Бања Лука са другим градовима партнерима;
 • учешће у припреми приједлога одлука и других аката у вези са међународном сарадњом Града, а које доноси Скупштина Града;
 • лекторисање службених текстова, нацрта аката и других материјала за потребе градоначелника и радних тијела;
 • и друге послове по налогу градоначелника.