Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalno teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice

Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalno teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice

Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice

Nadležnosti

Planiranje i mjere civilne zaštite obuhvataju sljedeće:

– priprema i izrada programa razvoja civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja grada;
– priprema i izrada procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće na području grada;
– priprema i izrada plana zaštite  i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće grada;
– organizuje sistem osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja na području grada;
– priprema i realizuje plan javnih nabavki za potrebe Odsjeka;
– priprema odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja i druga normativna akta iz nadležnosti Odsjeka;
– izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti civilne zaštite za potrebe nadležnih organa;
– organizovanje, opremanje, obuka i osposobljavanje svih struktura civilne zaštite grada;
– praćenje stanja priprema i organizovanosti civilne zaštite u gradu;
– praćenje stanja i načina korišćenja javnih skloništa u gradu;
– organizuje i koordinira sprovođenje mjera i zadataka civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja;
– vođenje evidencije pripadnika jedinica i timova civilne zaštite i materijalno-tehničkih sredstava, i njihov raspored u civilnoj zaštiti;
– vrši nabavku sredstava i opreme za zaštitu i spasavanje za potrebe jedinica i timova civilne zaštite i građana i vodi brigu o njihovoj ispravnosti, čuvanju i upotrebi;
– saradnja sa subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na području grada;
– organizovanje dežurstva u Odsjeku;
– organizovanje i opsluživanje Gradskog štaba za vanredne situacije.

PROPISI I DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE

Protivpožarnu zaštitu provodi Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica koja je u sastavu Odsjeka

Zadaci Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice:

– učestvuje u gašenju požara, i spasavanju ljudi i imovine ugrožene požarom, i u drugim elementarnim nepogodama na području Grada, izvan Grada po odobrenju Gradonačelnika;
– vodi propisanu evidenciju o intervencijama na požarima,i elementarnim nepogodama i drugim intervencijama;
– donosi plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i organizuje provjeru stručnog znanja vatrogasaca;
– priprema planove i programe zaštite od požara, stara se o njihovoj realizaciji;
– predlaže plan opremanja materijalno-tehničkim sredstvima i opremom vatrogasne jedinice;
– ostvaruje neposrednu saradnju sa privrednim društvima sa povećanim rizikom ugroženosti od požara u sprovođenju mjera zaštite od požara, i realizacije operativno tehničkih planova gašenja požara;
– vrši kontrolu sprovođenja preventivnih mjera zaštite od požara kod subjekata sistema zaštite od požara;
– pruža stručnu pomoć vatrogasnim društvima.

Dijelovi PTVJ smješteni su na tri lokacije, i to:

Centrala PTVJ u ul. Hvarska bb
Tel. 123; 051/233-910; fah:051/233-912
Komandant brigade – starješina vatrogasne jedinice: Miroslav Malinić, strukovni inženjer ZOP-a;
tel: 051/233-910; mob. tel: 066/802-278;
e-mail: miroslav.malinic@banjaluka.rs.ba

Pomoćnik komandanta brigade za tehničke poslove: Ilja Švraka, str.inž.ZOP-a
Tel:051/233-910 lokal 106; mob.tel:066/802-285;
e-mail:ilja.svraka@banjaluka.rs.ba

Pomoćnik komandanta brigade za obuku i osposobljavanje: Dragan Ajder, inž.drum. i grad. saobraćaja:
Tel. 051 233-910, lokal 111, mob.tel.065 065-975
e-mail dragan.ajder@banjaluka.rs.ba

Vatrogasna četa „Centar“ ul. Hvarska bb;
Komandir Vatrogasne čete: Dragan Savanović; strukovni inženjer ZOP-a;
tel: 051/233-910; mob.tel. 066/802-281;
e-mail: savandrag@hotmail.com

Vatrogasna četa „Lazarevo“ ul. Prijedorski put bb;
Komandir Vatrogasne čete: Siniša Janjetović; strukovni inženjer ZOP-a;
tel: 051/378-243; 051/378-240; mob.tel. 065/737-354
e-mail: sinisa.janje@gmail.com

Vatrogasna služba na aerodromu „Aerodrom Banja Luka“ , Mahovljani
Rukovodilac vatrogasne službe na aerodromu – sa funkcijom Komandir čete: Dragan Lazić, dipl. inž. zaštite na radu
Tel. 051/535-224; mob.tel: 066/826-547;
e-mail: dragan.lazic@gmail.com