Одсјек за информатику

Одсјек за информатику

Одсјек за информатику

Надлежности

У Одсјеку за информатику, обављају се сљедећи послови:

 • координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;
 • координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи Града;
 • израда анализа, информација и извјештаја о функционисању Градске управe, са приједлогом нових информатичких и техничких рјешења;
 • развој допунских апликативних рјешења на постојеће програме;
 • планирање, пројектовање, развој и успостављање информатичких и комуникационих система за потребе Градске управе Града Бања Лука;
 • надзор и управљање информатичко комуникационим ресурсима;
 • одржавање мрежне политике и безбједности;
 • одржавање постојећих апликација, са приједлогом нових рјешења;
 • инсталирање оперативних система, и њихово одржавање;
 • инсталирање и замјена рачунарске и периферне опреме;
 • администрирање дигиталне телефонске централе;
 • администрирање локалне рачунарске мреже;
 • администрирање комуникационих линкова са дислоцираним службама;
 • администрирање и постављање садржаја на корпоративни фајл сервер;
 • техничко опслуживање сједница Скупштине Града и других скупова;
 • техничка и стручна информатичка помоћ службама Градске управе Града;
 • послови администрације система менаџмента квалитетом, у Градској управи;
 • техничка припрема материјала за објављивање на сајту, инфокиоску, и сл;
 • организација стручних информатичких курсева за потребе Градске управе;
 • израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине Града;
 • комуникација са јавношћу у координацији са надлежним одсјеком, и у складу са овлаштењима;
 • послови јавних набавки из надлежнисти Одсјека;
 • израда нових, и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура.
  У Одсјеку се обављају и други послови  по налогу градоначелника.