Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Надлежности

У Одјељењу за општу управу су послови Пријемне канцеларије, послови мјесних канцеларија и мјесних заједница, архива Градске управе, послови грађанских стања, вођење бирачког списка, радне књижице, овјера потписа, преписа и рукописа. У оквиру овог Одјељења врши се и:

 • канцеларијско пословање

 • издавање увјерења из јавних регистара

 • пружање правне помоћи

 • нормативно-правни послови за потребе Одјељења

 • пријем, отпрема и достава поште

 • израда програма рада и извјештаја о раду Одјељења

 • израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења

 • вођење евиденција из области рада органа мјесних заједница и вршење контроле рада истих те обављање административно-техничких послова за потребе органа мјесних заједница

 • сарадња са надлежним организацијама и институцијама чији је оснивач Град, у циљу рјешавања проблема на подручју мјесне заједнице

 • сређивање и чување документације о раду органа мјесних заједница

 • опслуживање Градске изборне комисије на захтјев исте

 • сарадња са одборницима Скупштине Града, који су овлаштени за вјенчања, и други послови

Одсјеци

Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима

Шеф Диана Џаја-Јокић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-524
Број факса 051/244-591
E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

Одсјек за послове писарнице Градске управе, Пријемне канцеларије, услужних центара и послове мјесних заједница

Шеф Љубиша Сладојевић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-528
Број факса 051/244-591
E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba