Одјељење за привреду и локални економски развој

Одјељење за привреду и локални економски развој

Одјељење за привреду

Надлежности

У Одјељењу за привреду и локални економски развој, обављају се сљедећи послови:

 • координација рада и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;
 • координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи Града Бања Лука;
 • учествовање у дефинисању, припреми и спровођењу стратешких развојних програма и развојних планова Града;
 • припрема и обрада материјала за градоначелника и Скупштину Града;
 • координација и праћење активности организација и институција чији је оснивач Град, у складу са надлежностима Одјељења;
 • израда анализа, информација и извјештавање о стању у привреди у Граду;
 • анализа оправданости и приједлози за даље политике у додјели подстицаја за привреду и пољоприведу;
 • припрема материјала и праћење рада Савјета за економска питања и развој;
 • врше анализе кретања цијена услуга, процијена основаности и оправданости промјена цијена тих услуга и припрема стручно мишљење и приједлоге градоначелнику;
 • предузима мјере за успјешно пословање и функционисање јавних установа и предузећа;
 • даје мишљење Скупштини града и градоначелнику о пословању јавних установа и предузећа, те њихових органа управљања;
 • учествује у покретању иницијатива за предузимање мјера за санацију пословања јавних установа и предузећа;
 • учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине;
 • израђује акта којима се регулише радно вријеме и други услови рада и пословања у области угоститељства, занатства и трговине;
 • учествује у припреми израде основе заштите кориштења и унапређења пољопривредног земљишта, и шумскопревредне основе за приватне шуме и координира активности на њеном спровођењу;
 • учествује у активностима на унапређењу функционисања јавних комуналних предузећа;
 • израђује план капиталних инвестиција у области привреде;
 • израђује анализе, информације и извјештаје из области: привреде предузетништва, индустрије, угоститељства, трговине, саобраћаја и веза, пољопривреде, шумарства, ловства и водопривреде;
 • врши послове у вези остваривања оснивачких и власничких права Града у предузећима и организацијама у области привреде;
 • послови у вези са оцјеном усаглашености са Законом аката предузећа и институција, на које градоначелник даје сагласност;
 • издаје рјешења о регистрацији самосталних предузетника;
 • сарађује са Одјељењем за саобраћај и путеве у сврху регистрације предузетника – такси превозника;
 • прати испуњење захтјева Програма сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи – BFC SEE из надлежности Одјељења за привреду и локални економски развој;
 • учествује у раду стручних комисија, сталних и повремених радних тијела Скупштине града и градоначелника, семинара, конференција и радионица из области привреде;
 • прикупљање података, израђује информације и анализе о пословању предузећа из области привреде;
 • припрема и прати извршење буџета Одјељења;
 • прати позиве домаћих и страних фондова, организација и/или донатора из области привреде, предузетништва и инвестиција, са циљем финансирања или суфинансирања пројеката из надлежности Одјељења;
 • израда и ажурирање водича за инвеститоре;
 • пријем, обрада те пружање помоћи при комплетирању захтјева за реализацију инвестиција на подручју Града Бања Лука заинтересованим пословним субјекатима;
 • израда и достављање стандардних сетова информација (водич за инвеститоре, оквирни трошкови за издавање грађевинских дозвола, оквирни трошкови за оснивање привредног субјекта и сл.) као и осталих информација потенцијалним инвеститорима;
 • провјера усклађености инвестиције са стратешким развојним плановима Града Бања Лука и просторно планском документацијом;
 • анализа оправданости и приједлози политика за утврђивање олакшица и подстицаја за инвеститоре са циљем њиховог привлачења на подручје Града Бања Лука;
 • припрема и прати реализацију краткорочних и средњорочних инвестиционих планова и програма;
 • припрема и прати краткорочне и средњорочне програме развоја и унапређења пословне зоне;
 • припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину Града о пословној зони и инвестицијама, израђује програме рада и извјештаја о раду Одјељења;
 • израђује анализе, информације и извјештаје из дјелокруга рада Одјељења;
 • сарадња са дијаспором у циљу квалитетнијег и једоставнијег задовољавања њихових потреба, те ради привлачења инвестиција из дијаспоре, у оквиру овлаштења,
 • израђује информације, анализе, извјештаје и друге материјале и показатеље о стању у области туризма,
 • учествује у изради стратегија, програма, плана капиталних инвестиција, смјерница и других аката за развој и унапређење туризма,
 • предлаже мјере и активности за унапређење развоја туристичке инфраструктуре и инвестиција у функцији и подстицању улагања у туризам,
 • остварује директну сарадњу са Туристичком организацијом града Бања Лука, прати њене активности у функцији константног побољшања туристичке дјелатности
 • на подручју Града,
 • припрема Календар туристичких манифестација града Бања Лука те, након његовог усвајања, проводи активности на његовој реализацији,
 • израђује анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на темељу одговарајућих података из области сарадње са дијаспором, врши стручне послове везане за промоцију града Бања Лука као локалитета повољног за улагања, а све у циљу привлачења инвеститора из дијаспоре,
 • врши израду аката и показатеља који се односе на везу са дијаспором,
 • остварује непосредну комуникацију са грађанима који живе у дијаспори са циљем квалитетнијег и једноставнијег остваривања њихових потреба,
 • креира и ажурира базу података о физичким и правним лицима у дијаспори,
 • учествује у реализацији активности са удружењима, асоцијацијама и организацијама, која су уско везана за односе са дијаспором
 • комуникација са јавношћу, у координацији са надлежним Тимом, и у складу са овлаштењима;
 • обезбјеђење статистичких и других података за потребе других одјељења, из надлежности Одјељења;
 • послови јавних набавки из надлежности Одјељења;
 • израда нових, и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура;
 • Одјељење обавља и друге послове по налогу градоначелника

 

Одсјеци

Одсјек за привреду и предузетништво

Шеф Иван Бабић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-444, локал 854
Број факса  051/244-521
E-mail  privreda@banjaluka.rs.ba

Одсјек за управно-правне послове

Шеф Јованка Полић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-444, локал 690
Број факса  051/244-521
E-mail  privreda@banjaluka.rs.ba

Одсјек за сарадњу са инвеститорима и Пословну зону

Шеф Весна Радић
Адреса Краља Алфонса XIII 1, Бања Лука
Број телефона 051/220-282
E-mail vesna.radic@banjaluka.rs.ba