Јединица за интерну ревизију

Јединица за интерну ревизију

Јединица за интерну ревизију

Надлежности

У Јединици за интерну ревизију обављају се сљедећи послови:

 • припрема оперативних упутстава и упутстава о интерној ревизији;
 • припрема стратешких планова интерне ревизије за период од три године;
 • припрема годишњег плана интерне ревизије на основу оцјене ризика и усвојеног стратешког плана, те праћење његовог адекватног спровођења и надзор над извршавањем истог;
 • припрема и одобравање плана појединачне ревизије, којим се детаљно описују ревизорски поступци;
 • процјена адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле;
 • ревизија свих програма, активности и процеса Града и његових организационих дијелова, као и буџетских корисника чији се финансијски извјештаји консолидују у финансијске извјештаје Града (који не испуњавају критеријуме за успостављање самосталне јединице за интерну ревизију) и дјелимичну контролу осталих буџетских корисника у дијелу контроле законитости утрошка средстава издвојених из буџета Града;
 • извјештавање руководства ревидиране јединице и градоначелника о обављеној ревизији;
 • праћење извршења препорука и извјештавање градоначелника у складу са Законом;
 • сарадња са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске и Министарством финансија;
 • припрема извјештаја о раду јединице за интерну ревизију у складу са Законом и достављање истих, након одобрења градоначелника, Министарству финансија и Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске;
 • савјетодавне активности за посебне непланиране задатке инициране искључиво од градоначелника;
 • ажурирање постојећег садржаја WEBстранице Града Бања Лука, из дјелокруга рада Јединице;
 • обавља и друге послове искључиво из области интерне ревизије по налогу градоначелника.

Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за период 2021– 2023.г.

Погледај

Одлуку о усвајању Годишњег плана ревизије Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за 2021. годину

Погледај

Повеља интерне ревизије

Погледај