Јединица за интерну ревизију
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЈЕСТО ЗАНИМАЊЕ УСТАНОВА И ДАТУМ СТИЦАЊА СВЈЕДОЧАНСТВА/ДИПЛОМЕ
1. ЈЕЛЕНА КАТАЛИНА руководилац Јединице за интерну ревизију дипл. економиста Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 24.11.2003. год.
2. ДАЛИБОРКА ЈОВАНОВИЋ самостални стручни сарадник за послове интерне ревизије дипл. економиста - менаџер јавне управе Паневропски универзитет „Апеирон”, Факултет пословне економије, 8.6.2012. год.