Подстицаји

Home / Привреда / Подстицаји

Резултати јавног позива за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања у 2018. години

Одлука о додјели подстицаја

Погледај

Листа кандидата који нису остварили право на подстицај

Погледај

У буџету Града Бања Лука за 2018. годину предвиђена су средства за сљедеће пројекте:

Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и предузетника у функцији запошљавања у 2018. години

Висина средстава:1.020.000 КМ
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: побољшање услова пословања малих и средњих предузећа и самосталних предузетника, повећање њихове конкурентности, подршка извозно орјентисаним предузећима, повећање броја запослених и повећање прихода буџета града Бања Лука.

У складу са Правилником о условима и начину кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања („Службени гласник града Бања Лука“, бр. 24/17) у 2017. години расписан је Јавни позив за додјелу субвенција, на који се пријавило укупно 194 апликаната, а реализована су средства у укупном износу од 719.810 КМ. Услове за додјелу субвенција испунило је 89 апликанта, и то: за самозапошљавање -52 кандидата у укупном износу 263.000 КМ, суфинансирање дијела трошкова набавке основног средства -29 кандидата у укупном износу 355.260 КМ; суфинансирање дијела трошкова увођења стандарда квалитета -6 кандидата у укупном износу 18.050 КМ и подстицаје за преквалификацију радника у циљу обезбјеђења дефицитерних занимања -6 кандидата у укупном износу од 83.500 КМ.

Програм мјера подршке за предузетнике, који улазе у Пословну зону „Рамићи“ у 2018. години

Висина средстава: 540.000 КМ
Корисници: Инвеститори који улазе у Пословну зону „Рамићи“
Очекивани ефекти: Повећан број привредних друштава и предузетника, повећан број домаћих и страних инвеститора, повећан број нових радних мјеста.

Давање гаранција за мала и средња предузећа – Гарантни фонд у 2018. години

Нису планирана средства за 2018. годину у буџету града Бањалука за Гарантни фонд,  јер постоји довољно гарантног портфолија преосталог од претходне године.
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Као и до сада, повећање производње и куповина основних средстава у зависности од висине кредита издатих гаранција и повећан број новозапослених.

Субвенција камата на кредите за које се издају гаранције Гарантном фонду у 2018. години

Висина средстава: 18.000 КМ
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Субвенција камaте на кредите је подстицај предузетника да у току године и по планираном ануитетном плану измирује редовно своје обавезе и обавезе према држави, како би  могао остварити правo на субвенцију камате.

Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде за 2018. годину

Висина средстава:  900.000 КМ
Подстицајна средства ће се реализовати суфинансирањем пројеката у пољопривредној производњи, за набавку материјала, опреме и пољопривредне механизације. Пружањем оваквог вида подршке, стварају се предуслови за јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености. Буџетом Града за 2017. годину  за наведене намјене планирана су средства у износу од  800.000 КМ,oвај износ је по Одлуци о расподјели утврђеног  нерасподјељеног  суфицита за 2016. годину увећан за 44.000,00, тако да су укупна средства за ове намјене износила 844.000,00КМ.  Подстицаје  је остварило – 282 кандидата, одустало – 42 кандидата, одбијено -21 кандидата, те је укупно пласирано  794.644,50 КМ.

Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури (планирано за ову намјену у буџету Града Бања Лука за 2018. годину 270.000 КМ)

На основу прикупљених средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно, сваке године се расписује јавни оглас за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта. Пристигле апликације разматра Комисија за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта на подручју града Бање Луке, која у складу са претходно дефинисаним критеријумима врши рангирање и одабир пројеката, а у складу са Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (Закључак о давању сагласности на Одлуку о усвајању Правилника о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе бр.12-Г-2570/17 од 28.07.2017. ,објављен у Сл.гласник Града Бања Лука“, бр. 28/17).

Буџетом Града за 2017. годину  за наведене намјене планирана су средства у износу од 250.000 КМ , а на бази прикупљених средстава по основу накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2016. години. Иста су Ребалансом буџета за 2017. годину повећана и износила 368.000 КМ.  Реализована су средства у укупном износу од  327.214,75 КМ са 97 кандидата, односно пољопривредним газдинством у 22  мјесне заједнице.

У току 2017. године Центар за развој пољопривреде и села је  учествовао у  реализацији пројекта „Локална партнерства за запошљавања-Урбана пољопривреда“. У марту мјесецу је потписан Меморандум о партнерсву , чији су потписници градоначелник Игор Радојичић, директор Центра Драшко Илић и декан Пољопривредног факултета Никола Мићић. Финансијско учешће Центра у овом пројекту је 15.000,00 КМ.

Реализација пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих кроз производњу поврћа у пластеницима“ за 2017.годину

Центар је у сарадњи са невладином хуманитарном организацијом „Мuslim-AID“ Сарајево  реализовао пројекат „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих кроз производњу поврћа у пластеницима“. Са поменутом невладином организацијом је 23.08.2017. закључен  Споразум о сарадњи и  реализацији пројекта број 254/17.

Пројекат је успјешно завршен, пластеници површине 100м2 (са пратећом опремом) постављени су код 20 корисника, а Центар је за његову реализацију из намјенских средстава за подстицај и развој пољопривредне производње издвојио 19.600,00 КМ.

Смањење комуналних такси

До измјена и допуна Одлуке о комуналним таксама дошло је усљед иницијатава привредника, који послују на подручју града Бање Луке, а након што су извршили анализу ефеката: Одјељење за привреду, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и Привредна комора РС. Измјенама наведене Одлуке из децембра 2013. године смањене су комуналне таксе за истицање пословног имена за привредна друштва и самосталне радње из области индустрије и грађевинарства, а поред тога, од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена ослобађају се привредници, који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност (с примјеном од 01.01.2014. године) и то: привредна друштва из области индустрије, привредна друштва из области грађевинарства, све трговинске радње и угоститељски објекти, изузев одређених категорија, као и сви предузетници, који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности, док је за дјелатности апотеке и златарске дјелатности повећан износ комуналне таксе.

Повластице код плаћања административних такси

Скупштина града Бања Лука је на 13. сједници, одржаној 20.07. и 21.07.2017. године, донијела Одлуку о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник града Бања Лука“, бр. 26/17) гдје су предвиђене одређене повластице код плаћања административних такси, у смислу да су физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности ослобођена од плаћања градске административне таксе.

Детаљније погледајте: Одлука о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 26/17)

Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте

Инвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 15/14 и 8/15 ) омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин:
40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
60 %, на одгођено плаћање, и то:
– за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.
– за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора
Одлука о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука бр. 15/14 ) –  чл. 24. став 1 тач. в ) и г)  и  Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука  8/15 ) – члан 5. став 4 и 5.
Како гласи члан 24 став 1. тач. в ) и г) након усвојене Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 8/15 ) ради прегледности можете  погледати овдје.
Олакшице при изградњи производних погона и готовинском плаћању одређене су Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (члан 8. и 9.)

Члан 8.
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња и легализација односи на производне објекте.

Члан 9.
Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:
а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  – 25 %
б) за пословни објекат -30 %.
Инвеститор који оствари попуст из чл. 8. и 9. Одлуке, приликом промјене намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову намјену.

Ослобађање плаћање комуналних такси за привредна друштва у првој години од свог оснивања

Скупштина града Бања Лука је на 15. сједници, одржаној 28.11-03.12.2013. године, донијела Одлуку о измјени, допуни Одлуке о комуналним таксама (Сл. гласник Града Бања Лука, бр. 26/13) гдје су предвиђене одређене повластице код плаћања комуналних такси, у смислу да су у првој години од свог оснивања ослобођена привредна друштва из области индустрије, грађевинарства, све трговинске радње, сви угоститељски објекти (осим ноћних клубова, ноћних барова, диско барова и дискотека), као и сви остали предузетници који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности.

Програм кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2018. годину

Погледај

Инвестициони подстицаји у РС

Погледај