Podsticaji

Home / Privreda / Podsticaji

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 27. maja 2020.godine)

Pogledaj

Odluka o dodjeli subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19)

(od 11. maja 2020.godine)

Pogledaj

Rezultati javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja u 2019. godini

Odluka o dodjeli podsticaja

Pogledaj

Lista kandidata koji nisu ostvarili pravo na podsticaje

Pogledaj

U budžetu Grada Banja Luka za 2019. godinu predviđena su sredstva za sljedeće projekte:

Subvencije za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika i preduzetnika u funkciji zapošljavanja u 2019. godini

Visina sredstava:1.022.000 KM
Korisnici: Privredna društva, preduzetnici, srednje stručne škole i nezaposleni
Očekivani efekti: poboljšanje uslova poslovanja malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika, povećanje njihove konkurentnosti, podrška izvozno orjentisanim preduzećima, povećanje broja zaposlenih i povećanje prihoda budžeta grada Banja Luka.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, br. 22/18) u 2018. godini raspisan je Javni poziv za dodjelu subvencija, te je pristiglo ukupno 216 zahtjeva, a odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.014.800 KM. Uslove za dodjelu subvencija ispunilo je 103 aplikanta, i to: za samozapošljavanje – 47 kandidata u ukupnom iznosu 238.000 KM, sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnog sredstva -42 kandidata u ukupnom iznosu 576.900 KM;  podsticaje za prekvalifikaciju radnika u cilju obezbjeđenja deficitarnih zanimanja -8 kandidata u ukupnom iznosu od 99.900 KM i sufinansiranje nabavke opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola -6 kandidata u ukupnom iznosu od 776.800 KM.

Program mjera podrške za preduzetnike, koji ulaze u Poslovnu zonu „Ramići-Banja Luka“ u 2019. godini

Visina sredstava: 400.000 KM
Korisnici: Investitori koji ulaze u Poslovnu zonu „Ramići-Banja Luka“
Očekivani efekti: Povećan broj privrednih društava i preduzetnika, povećan broj domaćih i stranih investitora, povećan broj novih radnih mjesta.

Davanje garancija za mala i srednja preduzeća – Garantni fond u 2019. godini

Nisu planirana sredstva za 2019. godinu u budžetu grada Banjaluka za Garantni fond,  jer postoji dovoljno garantnog portfolija preostalog od prethodne godine.
Korisnici: Privredna društva i preduzetnici
Očekivani efekti: Kao i do sada, povećanje proizvodnje i kupovina osnovnih sredstava u zavisnosti od visine kredita izdatih garancija i povećan broj novozaposlenih.

Subvencija kamata na kredite za koje se izdaju garancije Garantnom fondu u 2019. godini

Visina sredstava: 8.000 KM
Korisnici: Privredna društva i preduzetnici
Očekivani efekti: Subvencija kamate na kredite je podsticaj preduzetnika da u toku godine i po planiranom anuitetnom planu izmiruje redovno svoje obaveze i obaveze prema državi, kako bi  mogao ostvariti pravo na subvenciju kamate.

Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i realizacija projekata u oblasti poljoprivrede u 2019. godini

Visina sredstava:  900.000 KM
Korisnici: Poljoprivredna gazdinstva (komercijalna i nekomercijalna) i privredna društva na teritoriji  Grada Banja Luka                                                   Očekivani efekti: Stvaranje  preduslova za jačanje poljoprivrednog sektora, kao i tržišno orijentisanih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Usvojenim budžetom za 2018. godinu, za podsticaje  namjenjene razvoju poljoprivredne proizvodnje  odobrena su sredstva u iznosu od  900.000 KM. Na osnovu Odluke o raspodjeli utvrđenog neraspoređenog suficita za 2017. godinu, ovaj iznos je uvećan za 9.500 KM  tako da su ukupna sredstva za ove namjene iznosila 909.500 KM.  U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava u 2018. godini, broj. UO-261-1/18 od 02.03.2018. godine i Zaključka o davanju saglasnosti br. 12-G-1594/18 od 18.04.2018. godine, Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 23.04.2018.godine na koji se prijavilo ukupno 483 kandidata.

Od ukupno prijavljenih  483 kandidata 81 kandidat  nije ostvario podsticaj, od kojih 21  kandidat nije ispunio uslove iz Pravilnika, a 60 kandidata je odustalo.  Uslove za dodjelu podsticajnih sredstava ispunila su ukupno 402 kandidata, i to:
-podsticaji (subvencije) – 226 kandidata ( 813.007,73 KM),
-premije za steone junice –  52 kandidata ( 23.700,00 KM),
-premije za pčelinja društva  – 124 kandidata (51.426,00 KM.
Ukupan iznos realizovanih podsticajnih sredstava za 2018. godinu iznosi 888.133,73 KM. Ugovor o realizaciji podsticajnih sredstava potpisan je sa 226 kandidata, dok je za premije uručeno 176 rješenja.

Podrška razvoju poljoprivrede kroz subvencije za privođenje zemljišta kulturi u 2019. godini

Visina sredstava:  200.000 KM
Korisnici: Poljoprivredna gazdinstva (komercijalna i nekomercijalna) i privredna društva  na teritoriji Grada Banja Luka
Očekivani efekti: Povećanje osposobljenih i uređenih poljoprivrednih zemljišta, povećanje plodnosti zemljišta  i sprovedene protiverozivne mjere.
Na osnovu prikupljenih sredstava od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno, svake godine se raspisuje javni oglas za izbor najpovoljnijih projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta. Pristigle aplikacije razmatra Komisija za izbor najpovoljnijih projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Banje Luke, koja u skladu sa prethodno definisanim kriterijumima vrši rangiranje i odabir projekata, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava prikupljenih od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.
Programom korišćenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2018. godinu, koji je usvojila Skupština grada na sjednici održanoj 24.i 25.04.2018. godine, utvrđen je iznos od 270.000 KM. Sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su  u budžetu Grada, a u skladu sa rebalansom budžeta za 2018. godinu  iznos je uvećan za 75.800 KM, čime su ukupna sredstva  iznosila 345.800 KM.
Upravni odbor  Centra za razvoj poljoprivrede i sela je donio Odluku o usvajanju Pravilnika o raspodjeli sredstava prikupljenih od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2018. godinu (br. UO-622-2-1/18 od 10.05.2018. g), na pomenuti Pravilnik je gradonačelnik   dao saglasnost  Zaključkom broj 12-G-2239/18 od 28.05.2018. godine. Javni poziv je bio otvoren od 04.06. do 04.07.2018. godine.
Broj kandidata koji su potpisali ugovor o dodjeli sredstava, prema vrsti projekta i ukupno plasiranom iznosu: 1.Za osposobljavanje i uređenje poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili neplodna – 109 kandidata (194.233,50 KM), 2. Za popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta- 29 kandidata (139.019,80 KM), 3. Za sprovođenje protiverozivnih mjera ili melioracije poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta – 4 kandidata (12.155,90 KM),  4. Za sprovođenje postupka komasacije nije bilo zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača.
Od ukupno 145 kandidata koja su konkurisala, odobrena su i dodjeljena sredstva za 142 kandidata, u  ukupnom iznosu od 345.409,20 KM. Tri kandidata nisu ispunila uslove predviđene pomenutim Pravilnikom.

Povlastice kod plaćanja administrativnih taksi

Skupština grada Banja Luka je na 13. sjednici, održanoj 20.07. i 21.07.2017. godine, donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama („Sl. glasnik grada Banja Luka“, br. 26/17) gdje su predviđene određene povlastice kod plaćanja administrativnih taksi, u smislu da su fizička lica koja prvi put podnose zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti oslobođena od plaćanja gradske administrativne takse.

Detaljnije pogledajte: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama („Sl. glasnik Grada Banja Luka“, br. 26/17)

Olakšice pri plaćanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente

Investitorima za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene i za ostale poslovne objekte Odlukom o uređenju prostora  i građevinskom zemljištu (Sl.gl. Grada Banja Luka br. 15/14 i 8/15 ) omogućeno je plaćanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente u ratama, uz prethodno obezbjeđenje instrumenata plaćanja: garancija banke, za pravna i fizička lica, na sljedeći način:
40 %, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora,
60 %, na odgođeno plaćanje, i to:
– za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene maksimalno do 24 jednake  mjesečne  rate sa odloženim plaćanjem  6 mjeseci od dana zaključenja ugovora.
– za izgradnju ostalih poslovnih objekata, izuzev privremenih, maksimalno do 12 jednakih mjesečnih rata sa odloženim plaćanjem 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora
Odluka o uređenju prostora  i građevinskom zemljištu (Sl.gl.Grada Banja Luka br. 15/14 ) –  čl. 24. stav 1 tač. v ) i g)  i  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu (Sl.gl.Grada Banja Luka  8/15 ) – član 5. stav 4 i 5.
Kako glasi član 24 stav 1. tač. v ) i g) nakon usvojene Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora  i građevinskom zemljištu (Sl.gl. Grada Banja Luka br. 8/15 ) radi preglednosti možete  pogledati ovdje.
Olakšice pri izgradnji proizvodnih pogona i gotovinskom plaćanju određene su Odlukom o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta (član 8. i 9.)

Član 8.
Naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, izračunata u skladu sa odredbama Zakona, Pravilnika i odredbama ove i Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, umanjiće se za dodatnih 20 %, ukoliko se izgradnja i legalizacija odnosi na proizvodne objekte.

Član 9.
Ukoliko se investitor odluči da obračunate naknade za izgradnju i legalizaciju, izuzimajući naknade za legalizaciju koje se obračunavaju u fiksnom iznosu, uplati gotovinski odjednom, popust na obračunati iznos naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, odnosno razliku naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta u situaciji kada je investitor sa Gradom zaključio ugovor u smislu člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju, iznosi:
a) za individualni stambeni i stambeno-poslovni objekat, kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekat, pomoćni objekat i javne garaže  – 25 %
b) za poslovni objekat -30 %.
Investitor koji ostvari popust iz čl. 8. i 9. Odluke, prilikom promjene namjene obavezan je platiti razliku do punog iznosa naknade sa popustom za novu namjenu.

Oslobađanje plaćanja komunalnih taksi

U skladu sa Zakonom o komunalnim taksama („Sl. glasnik RS“, broj 4/12) od plaćanja komunalne takse su oslobođeni obveznici koji obavljaju niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti, koji se bave tradicionalnim zanatima, preduzetnici koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost, lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilnih žrtava rata.

Oslobađanje plaćanja komunalnih taksi u prvoj godini od svog osnivanja

U skladu sa Odlukom o komunalnim taksama (Sl.glasnik Grada Banja Luka, broj: 14/12, 26/13, 16/14, 08/17 i 43/18) od plaćanja komunalne takse, u prvoj godini od svoje registacije, oslobađaju se preduzetnici koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost (osim noćnih klubova, noćnih barova, disko barova, disko klubova i diskoteka), kao i svi preduzetnici koji u svojstvu samostalnog zanimanja prvi put pokreću ostale djelatnosti.

Detaljnije pogledajte:  Odluka o komunalnim taksama („Sl. glasnik Grada Banja Luka“, br. 14/12, 26/13, 16/14, 08/17 i 43/18).

Program korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2018. godinu

Pogledaj

Investicioni podsticaji u RS

Pogledaj