Кабинет предсједника Скупштине Града

Home / Скупштина Града / Кабинет предсједника Скупштине Града

Основни подаци

Шеф: Велиша Малобабић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-418, 244-419

Број факса: 051/244-522

E-mail: kabinet.predsjednika@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Кабинету предсједника Скупштине Града обавља се пријем странака код предсједника Скупштине Града, припремају и организују радни састанци за потребе предсједника Скупштине Града и протоколарни пријеми у сарадњи са Кабинетом градоначелника.

Шеф Кабинета предсједника Скупштине Града:

 • непосредно припрема, организује и контролише извршење послова из дјелокруга рада Кабинета;

 • усклађује рад Кабинета са другим надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;

 • израђује планове, програме рада и извјештаје о раду Кабинета;

 • подноси и овјерава захтјеве за изузимање документације из Архиве Градске управе;

 • контролише рад радника у Кабинету, и о томе извјештава предсједника Скупштине и секретара Скупштине града;

 • одговоран је за законитост рада Кабинета, прикупљање и намјенско трошење буџетских средстава, из надлежности Кабинета

 • одговоран је за планирање јавних набавки из дјелокруга Кабинета;

 • одговоран је кривично, материјално и дисциплински за законитост приједлога за покретање поступка јавне набавке, садржаја приједлога уговора и реализацију уговора закљученог на основу проведеног поступка јавне набавке;

 • одговоран је да, на захтјев шефа Кабинета Градоначелника доставља благовремено све податке и информације за потребе Кабинета Градоначелника;

 • прима странке - које траже пријем код предсједника Скупштине и замјеника предсједника Скупштине, обезбјеђује њихов пријем, или их упућује надлежним органима у Градској управи Града;

 • припрема и организује радне састанке за потребе предсједника Скупштине и секретара Скупштине града;

 • организује и припрема протоколарне пријеме;

 • организује службена путовања предсједника Скупштине и замјеника предсједника Скупштине;

 • води календар обавеза предсједника Скупштине;

 • подноси извјештаје предсједнику Скупштине - о сарадњи са установама, институцијама, невладиним, међународним и другим организацијама и асоцијацијама, чија је дјелатност у вези са дјелокругом рада Кабинета;

 • одговоран је за допуну новим, и ажурирање постојећег садржаја WEB-странице Града Бања Лука, из дјелокруга рада Кабинета;

 • предлаже полугодишњу и годишњу оцјену рада запослених у Кабинету, у складу са Правилником;

 • непосредно учествује у извршавању послова Кабинета;

 • обавља и друге послове - по налогу предсједника Скупштине града и Секретара Скупштине града.