Просторни план

Home / Градска управа / Просторни план

На 19. сједници Скупштине Града Бања Лука, одржаној 3. априла 2014. године, усвојена је Одлука о доношењу Просторног плана Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 11/14).

У наставку странице имате могућност да преузмете све документе, који су саставни дио Просторног плана.

Просторни план Града Бања Лука (текстуални дио)

Погледај

1.

Територија и границе (насељена мјеста и катастарске општине)

Погледај

Територија и границе (насељена мјеста и мјесне заједнице)

Погледај

2.

Извод из Просторног плана Републике Српске до 2015. године

Погледај

3.

Рељеф и хидрографија

Погледај

Нагиби терена

Погледај

Геолошка карта

Погледај

Инжењерско-геолошка карта

Погледај

Хидро-геолошка карта

Погледај

Сеизмолошка карта

Погледај

Карта минералних сировина

Погледај

Карта подземних вода

Погледај

Педологија

Погледај

4.

Пољопривредно земљиште

Погледај

Пољопривредно земљиште (бонитет)

Погледај

Пољопривредна подручја

Погледај

5.

Шуме и шумско земљиште

Погледај

Вегетациона рејонизација

Погледај

6.

Број становника (1948-2011)

Погледај

Густина насељености

Погледај

Стамбене зоне

Погледај

Број стамбених објеката

Погледај

Густина настањености

Погледај

Стамбени суфицит

Погледај

7.

Мрежа насеља

Погледај

Грађевинско земљиште и изграђене цјелине

Погледај

Непривреда (друштвене дјелатности)

Погледај

Привредне дјелатности

Погледај

Привредне дјелатности (урбано подручје)

Погледај

Природне вриједности и културно-историјска добра (уже урбано подручје)

Погледај

Природне вриједности и културно-историјска добра (статус заштите: Комисија БиХ)

Погледај

Природне вриједности и културно-историјска добра (статус заштите: Републички завод)

Погледај

Валоризациона табела културно-историјског насљеђа

Погледај

Природне вриједности и културно-историјска добра

Погледај

Заштита животне средине

Погледај

8.

Саобраћајна инфраструктура

Погледај

Постојећи и саобраћај планиран претходном документацијом

Погледај

Саобраћај (јавни превоз)

Погледај

Хидротехничка инфраструктура

Погледај

Хидротехничка инфраструктура (мјешовити и фекални колектор)

Погледај

Енергетска инфраструктура

Погледај

Телекомуникације (оптички каблови и АТЦ централе)

Погледај

Телекомуникације (базне станице М:ТЕЛ)

Погледај

Телекомуникације (базне станице ЕРОНЕТ, БХ ТЕЛЕКОМ и КДС)

Погледај

Комунална инфраструктура

Погледај

9.

Намјена површина (синтезна карта стања)

Погледај

10.

Програм плана (основна концепција развоја простора)

Погледај

I – XVI

Основна намјена површина (синтезна карта)

Погледај

Број становника и густина насељености по насељеним мјестима 2030. године

Погледај

Мрежа насеља

Погледај

Урбана и рурална подручја

Погледај

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Погледај

Хидротехничка инфраструктура (водовод, хидро- објекти, висинске зоне и заштита водоизворишта)

Погледај

Хидротехничка инфраструктура (систем одводње отпадних вода)

Погледај

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура

Погледај

Термоенергетика (планиране трасе гасовода)

Погледај

Термоенергетика (топлификација)

Погледај

Пољопривредно земљиште

Погледај

Шуме и шумско земљиште

Погледај

Непривреда (друштвене дјелатности)

Погледај

Привредне дјелатности

Погледај

Туризам и заштита простора

Погледај

Природне вриједности

Погледај

Заштита животне средине

Погледај

Спровођење Просторног плана (документи нижег реда)

Погледај