Комунални и програми саобраћаја

Home / Комунални и програми саобраћаја
Комунални и програми саобраћаја

Комунална потрошња

Законом о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске број 124/11) утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.

Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, овим Законом разврстане су у двије групе и то: 1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и 2. дјелатности заједничке комуналне потрошње. Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине: а) производња и испорука воде, б) пречишћавање и одвођење отпадних вода, в) производња и испорука топлотне енергије, г) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, д) управљање јавним просторима за паркирање возила, ђ) одржавање јавних тоалета, е) управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе, ж) тржничка дјелатност, з) погребна дјелатност, и) димњачарска дјелатност и ј) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају.

Послове комуналне дјелатности обављају комунална и друга предузећа, са обавезом да се задовоље потребе грађана-корисника услуга.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:

а) чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
б) одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
в) одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
г) одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
д) јавна расвјета у насељеним мјестима и
ђ) дјелатност зоохигијене.

Уређење грађевинског земљишта

Програм уређења грађевинског земљишта урађен је на основу Закона о уређењу простора и грађењу, Програма уређења градског грађевинског земљишта за цијело подручје града (урбанистички план и регулациони планови), Стратегије развоја града, преузете обавезе по основу накнаде за уређење грађвинског земљишта, студија, анализа и пројеката, приоритета произашлих из постојећег стања комуналне инфраструктуре у односу на потребе и приоритета произашлих из захтјева грађана, мјесних заједница и јавних расправа.

Програм обухвата радове и активности на:

а) припремању грађевинског земљишта за изградњу (прибављање земљишта, израда урбанистичке документације, геодетских и других подлога, инжењерско техничка испитивања земљишта, санациони радови и рашчишћавање земљишта).

б) комунално опремање грађевинског земљишта (изградња објеката водоснабдијевања и канализације, уређење слободних површина и других објеката комуналне инфраструктуре). Финансирање дијела радова на изградњи водоводнемреже идруге инфраструктуреу складу са законом у 2017. години вршиће се из намјенски остварених прихода по основу водопривредне накнаде у износу од 490.000 KM и приходи по основу концесија , у износу од 80.000 КМ и неутрошених средстава по овом основу из ранијих година.

Програми за 2019. годину

У наставку погледајте програме заједничке комуналне потрошње и уређења грађевинског земљишта за 2019. годину, из надлежности Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве.

ЗКП Одјељења за саобраћај и путеве

Погледај

УГЗ Одјељења за саобраћај и путеве

Погледај

ЗКП Одјељења за комуналне послове

Погледај

УГЗ Одјељења за комуналне послове

Погледај