Основни показатељи

Home / Привреда / Основни показатељи

Према резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, на подручју града Бање Луке, односно на површини од 1.239 квадратна километра, било је 180.053 становника (М-86.510; Ж-93.543), из чега слиједи да је просјечна густина насељености износила 145,32 становника на квадратни километар. Према истом извору, октобра 2013. године, на подручју града је пописано 65.010 домаћинстава (Ø број чланова домаћинства 2,76) и 87.644 стана. Републички завод за статистику извршио је процјену броја становинка за 2016. годину, према којој је на на подручју града Бање Луке 182.848 становника, а тиме је и густина насељености у 2016. години на подручју Бање Луке 147,58 становника на квадратни километар.

Број и структура запослених радника

Према подацима Пореске управе РС, 31.12.2017. године на подручју Бање Луке било је запослено 67.896 радника.

У наведеном броју запослених, према областима привређивања, највећи број запослених био је у области трговине (12.355 или 18,2%). У јавној управи, одбрани и обавезном социјалном осигурању било је запослено 8.947 радника или 13,2%, у прерађивачкој индустрији 8.760 радника или 12,9%, у здравству и социјалном раду 5.705 радника (8,4%), у образовању 5.200 радника (7,7%), у стручним, научним и техничким дјелатностима 3.839  радника (5,7%), у области угоститељства и туризма 3.381 радник (5,0%), у дјелатности информација и комуникација 3.361 радник (4,9%), у грађевинарству 3.190 радника (4,7%), у финансијским дјелатностима и осигурању 3.145 радника (4,6%), у области саобраћаја и складиштења 2.715 радника (4,0%), док је у осталим дјелатностима било запослено 7.295 радника, односно 10,7% укупног броја запослених.

Посматрајући према пословним субјектима, у укупном броју запослених на подручју града Бање Луке на крају 2017. године (67.896 радника), 59.198 радника било је запослено код правних лица, а 8.698 радника код самосталних предузетника.

Према саопштењу Пореске управе РС, која води регистар активних пословних субјеката, са стањем 31.12.2017. године, на подручју града Бање Луке укупно је било регистровано 17.799 пословних субјеката (9.862 правна лица и 7.937 предузетника). При том је Пореска управа РС на подручју града Бањалуке регистровала 67.896 радника (основна дјелатност, сједиште на територији града), од којих је 59.198 радника било запослено код правних лица, а 8.698 радника код самосталних предузетника.

 Стопа запослености на подручју града Бање Луке на крају 2017. године износила је 37,1% (однос броја запослених и броја становника, којег је процијенио Републички завод за статистику).

Рачунајући стопу незапослености као однос активне понуде радне снаге и збира незапослених и запослених (административна стопа незапослености), на подручју града Бање Луке забиљежено је смањење стопе незапослености, са 17,8% децембра 2016. године на 14,4% децембра 2017. године,.

Oднос броја пензионера и запослених лица илуструје податак да је децембра 2017. године, као и децембра 2016. године, на подручју града Бање Луке на сваких десет запослених радника било шест пензионера.

Број запослених у граду

Погледај

Упоредни показатељи запослености

Погледај

Самостално предузетништво

Према регистрима Одјељења за привреду и Одјељења за саобраћај и путеве, број активних самосталних предузетника на подручју града Бањалуке износио је крајем 2017. године 4.446 (31.12.2016. године 4.176), што је 6,5% више, односно за 270 самосталних предузетника више, у односу на крај 2016. године. Учешће у укупном броју самосталних предузетника, у односу на 2016. годину, смањено је у области трговине (са 31,8 на 27,4%) и угоститељства и хотелијерства (са 20,9 на 19,9%), док је у 2017. години учешће повећано код прерађивачке дјелатности (са 9,6 на 13,8%), у области грађевинарства (са 3,7 на 4,0%), стручних, научних и техничких дјелатности (са 6,7 на 7,2%), док  су код осталих самосталних дјелатности незнатне промјене учешћа, у односу на 2016. годину.  Током 2017. године у Одјељењу за привреду издато је 517 одобрења за рад самосталних предузетника, а одјава дјелатности 494, од чега је по сили закона одјављена дјелатност 10 самосталних предузетника.

Према шифрама дјелатности, Одјељење за привреду је утврдило да је крајем 2017. године највише било активних трговинских радњи, и то 27,4% (1.219), затим  угоститељских радњи 886 (19,9%), у области прерађивачке индустије 616 (13,8%), у области осталих услужних дјелатности 611 предузетника (13,7%), предузетника у области саобраћаја и складиштења 323 (7,3%), предузетника у области стручних, научних и техничких дјелатности 318 (7,2%), у области грађевинарства 176 предузетника (4,0%), док су с учешћем мањим од 2% пословали предузетници у области информација и комуникација (66 предузетника-1,5%), у области умјетности, забаве и рекреације (61 предузетник-1,4%), у области административних и помоћних услужних дјелатности (57 предузетника-1,3%), у области образовања (37 предузетника-0,8%), у области пољопривреде 31 предузетник (0,7%), у пословању некретнинама 24 предузетника (0,5%) и у финансијским дјелатностима 21 предузетник или 0,5% укупног броја самосталних предузетника.

Према подацима Пореске управе РС, са стањем 31.12.2017. године, на подручју града Бањалуке било је регистровано 7.937 самосталних предузетника (у овај број, који публикује Пореска управа РС, укључени су и предузетници, којима одобрења за рад издају републички и други органи), код којих је укупно било запослено 8.698 радника (у предузетничкој дјелатности, укуључујући и послодавца, просјечно је пријављен-запослен 1,1 радник). У односу на извјештај Пореске управе РС за 31.12.2016. године, на крају 2017. године забиљежено је повећање броја самосталних предузетника за 171, односно 2,2%, а број запослених у предузетништву је повећан за 433 радника, односно 5,2%.

 

Инвестиције

Према подацима Републичког завода за статистику о реализованим инвестицијама, који се публикују октобра текуће године за претходну годину, у 2016. години на подручју града Бање Луке вриједност реализованих инвестиција износила је 544.868.000 КМ и за 35,4% је већа, у односу на 2015. годину (402.464.000 КМ).

С аспекта карактера изградње, на изградњу нових капацитета односило се 57,9%, на реконструкцију, модернизацију и проширење 37,7%, а на одржавање постојећих капацитета 4,4%. Са становишта техничке структуре, највеће учешће имају инвестиције у у машине, опрему и транспортна средства (52,1%) и инвестиције грађевинске објекте (38,2%).

Посматрајући вриједност инвестиција реализованих на подручју града Бање Луке у периоду од 2011. до 2016. године, уочава се да је нарочит раст забиљежен у 2013. години, у односу на 2012. годину (29,2%), док је у 2014. години, у односу на 2013. годину забиљежено смањење вриједности инвестиција од 44,7%. Сходно томе, у 2014. години знатно је смањено и учешће вриједности инвестиција града Бање Луке у инвестицијама Републике Српске (са 41,8% у 2013. години на 17,9% у 2014. години).

Поновно повећање вриједности инвестиција од 12,7% забиљежено је у 2015. години, у односу на 2014. годину, као и повећање учешћа вриједности инвестиција града Бање Луке у инвестицијама Републике Српске (24,6%). У 2016. години, у односу на 2015. годину, вриједност инвестиција града Бањалуке повећана је 35,4%, а њено учешће у инвестицијама Републике Српске порасло је на 32,7%.

Самостални предузетници - стање

Погледај

Преглед реализованих инвестиција

Погледај

Тржиште рада

Према подацима Бироа за запошљавање Бање Луке, на дан 31.12.2017. године активну понуду радне снаге на подручју града чинило је 11.378 незапослених лица. Према евиденцији Бироа, у периоду јануар-децембар 2017. године по основу запослења брисано је с евиденције 6.104 незапослена лица, а у истом периоду евидентирано је новопријављених 5.684 лица, која траже запослење.

У структури укупног броја активне понуде радне снаге, незапослених женског пола на крају 2017. године било је 54,9%, а мушкараца 45,1%. У старосној структури незапослених лица, 59,7% чине незапослени животне доби од 30 до 55 година. Посматрајући квалификациону структуру активне понуде радне снаге, највеће учешће од 33,1% имају незапослена лица техничари средње стручне спреме, а затим слиједе незапослени квалификовани радници с учешћем од 28,4%.

У односу на стање активне понуде радне снаге на подручју града Бање Луке на истеку 2016. године (14.192 незапослена лица), крајем 2017. године активна понуда радне снаге биљежи смањење од 19,8%, односно за 2.814 незапослених лица.

Угоститељство и туризам

У 2017. години на подручју града Бањалуке у области угоститељства, хотелијерства и туризма пословало је 1.014 пословних субјеката (886 самосталних предузетника и 128 предузећа). Услуге смјештаја на подручју града на крају 2017. године пружало је 50 објеката (хотели, мотели, хостели, гарни хотели, пансиони и преноћишта) с укупно 1.920 лежајева у 911 соба.

Током 2017. години укупно је остварено на подручју града Бањалуке 128.791 ноћење, што је 1,5% мање, у односу на број ноћења остварен у 2016. години. Бањалуку је током 2017. године посјетило укупно 84.153 туриста, што је 2,4% више, у односу на 2016. годину.

Подаци о радној снази

Погледај

Плате и пензије

Према подацима Републичког завода за статистику, просјечна нето плата у периоду I-XII 2017. године за град Бању Луку износила је 958 КМ (у 2016. години 962 КМ), а на нивоу Републике Српске 831 КМ ( у 2016. години 836 КМ). При том је на нивоу Републике Српске у 2017. години остварена просјечна мјесечна бруто плата у износу од 1.331 КМ, а на подручју града Бање Луке 1.552 КМ.

Посматрано по подручјима дјелатности, у 2017. години на нивоу Републике Српске, највише просјечне нето плате исплаћене су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања (1.321 КМ), у области информација и комуникација (1.136 КМ), у јавној управи и одбрани (1.098 КМ) и у области вађења руда и камена (1.084 КМ), док су најниже просјечне нето плате у 2017. години исплаћене у грађевинарству (548 КМ) и у области административних и помоћних услужних дјелатности (552 КМ).

На крају 2017. године на подручју Бање Луке било је 39.538 пензионера, а просјечан износ пензије за децембар 2017. године износио је 374,76 КМ (на нивоу Републике Српске 260.580 пензионера остварило је просјечан износ пензије за децембар 2017. године у износу од 350,87 КМ).

Резултати процеса приватизације бањалучких предузећа

Према резултатима процеса приватизације државног капитала у предузећима, које публикује Инвестиционо-развојна банка РС, у оквиру 185 бањалучких предузећа, за која је утврђен метод готовинске продаје државног капитала, у протеклих 17 година приватизована су укупно 132 предузећа (71,35% укупног броја бањалучких предузећа предвиђених за приватизацију).

Приход остварен продајом државног капитала 132 бањалучка предузећа износи 1.371.575.962,46 КМ. У посљедњих пет година резултати приватизације садржани су у приходу од продаје акција 7 бањалучких предузећа, чијим се акцијама трговало на Бањалучкој берзи.

Одлуком Владе Републике Српске од 30.11.2017. године, 18 предузећа је одређено предузећима од стратешког значаја за Републику Српску, чији државни капитал до даљњег неће бити предмет приватизације. На наведеној листи је 8 предузећа, чије је сједиште у Бањој Луци („Индустријске плантаже“ а.д, „Аеродроми Републике Српске“ а.д, Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д, ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о, ЈП „Ауто-путеви Републике Српске“ д.о.о, „Лутрија Републике Српске“ а.д, „Ветеринарско-сточарски центар“ а.д. и „Космос“ а.д.).

Просјечне мјесечне бруто и нето плате

Погледај

Резултати приватизације

Погледај

Прерађивачка индустрија је и даље један од носилаца привредног развоја, али с двоструко мањим учешћем у структури привреде, него прије три деценије. Прерађивачка индустрија треба да постане кључни сегмент за креирање нових радних мјеста и постизање динамичнијег привредног раста, уз замах производних активности намијењених извозу. Фиксни капитал производних капацитета у прерађивачкој индустрији знатно је нижи, у односу на „тешку“ индустрију металског тип, а радна снага је јефтинија те је с аспекта услова инвестирања атрактивнија за стране улагаче. Међутим, знатно веће учешће оствариле су друге привредне гране као: саобраћај и комуникације, грађевинарство, финансијско-техничке и пословне услуге, пољопривреда и трговина, које постају носиоци привредног развоја.

Прегледи кретања

Демографска слика

Погледај

Спољнотрговинска размјена

Погледај

Основни финансијски показатељи

Погледај

Основни економски показатељи

Погледај

Ажурирано: мај 2018. године