Основни показатељи

Home / Привреда / Основни показатељи

Према резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, на подручју града Бање Луке, односно на површини од 1.239 квадратна километра, било је 180.053 становника (М-86.510; Ж-93.543), из чега слиједи да је просјечна густина насељености износила 145,32 становника на квадратни километар. Према истом извору, октобра 2013. године, на подручју града је пописано 65.010 домаћинстава (Ø број чланова домаћинства 2,76) и 87.644 стана. Републички завод за статистику извршио је процјену броја становинка за 2017. годину, према којој је на на подручју града Бање Луке 183.557 становника, а тиме је и густина насељености у 2017. години на подручју Бање Луке 148,15 становника на квадратни километар.

Број и структура запослених радника

Према извјештају Пореске управе РС за општине и градове, на дан 31.12.2017. године на подручју Бањалуке било је запослено 67.896 радника. Посматрајући према пословним субјектима, у укупном броју запослених на подручју града Бањалуке на крају 2017. године (67.896 радника), 59.198 радника било је запослено код правних лица, а 8.698 радника код самосталних предузетника. При том је укупно било регистровано 17.799 пословних субјеката (9.862 правна лица и 7.937 предузетника).

На основу проведених анкета о радној снази, Републички завод за статистику је публиковао да је у 2017. години на подручју града Бањалуке било запослено 68.237 радника, од којих је 39.345 радника било запослено у привредним дјелатностима (57,7%), а у непривредним организацијама, установама и институцијама 28.892 радника или 42,3% од укупног броја запослених. Посматрано према областима привређивања, највећи број радника у 2017. години био је запослен у области трговине (12.417 радника или 18,2%), у јавној управи, одбрани о обавезном социјалном осигурању (8.992 радника или 13,2%) и у прерађивачкој индустрији 8.804 радника (12,9%). Затим слиједе запослени у здравству и социјалном раду (5.734 радника, односно 8,4%), у образовању 5.226 радника (7,7%), у стручним, научним и техничким дјелатностима 3.859  радника (5,7%), у области угоститељства и хотелијерства 3.398 радника (5,0%), у дјелатности информација и комуникација 3.378 радника (4,9%), у грађевинарству 3.206 радника (4,7%), у финансијским дјелатностима и осигурању 3.161 радник (4,6%), у области саобраћаја и складиштења 2.729 радника (4,0%), док је у осталим привредним и непривредним дјелатностима било запослено 7.333 радника, односно 10,7% укупног броја запослених.

Стопа запослености на подручју града Бањалуке у 2017. години износила је 37,2% (однос броја запослених и броја становника, којег је процијенио Републички завод за статистику).

Рачунајући стопу незапослености као однос активне понуде радне снаге и збира незапослених и запослених (административна стопа незапослености), на подручју града Бањалуке забиљежено је смањење стопе незапослености, са 17,8% децембра 2016. године на 14,3% децембра 2017. године.

Према извјешају Пореске управе РС, на подручју града Бањалуке пораст запослености је настављен и у 2018. години. У поређењу са стањем запослености на крају 2017. године, број запослених са стањем 31.10.2018. године износио је 70.972 и повећан је у односу на исти извор на крају 2017. године за 3.076 радника или 4,5%.

Oднос броја пензионера и запослених лица илуструје податак да је децембра 2017. године, као и децембра 2016. године, на подручју града Бањалуке на сваких десет запослених радника било шест пензионера.

Број запослених у граду

Погледај

Упоредни показатељи запослености

Погледај

Самостално предузетништво

Према регистрима Одјељења за привреду и Одјељења за саобраћај и путеве, број активних самосталних предузетника на подручју града Бањалуке износио је крајем 2017. године 4.192 (31.12.2016. године 4.462), што је 6,1% мање, односно за 270  самосталних предузетника мање, у односу на крај 2016. године. Учешће у укупном броју самосталних предузетника, у односу на 2016. годину, нарочито је смањено у области прерађивачке дјелатности (са 9,6 на 8,6%) и трговине (са 31,8 на 29,1%), док је повећано у областима грађевинарства (са 3,7 на 4,2%), угоститељства (са 20,9 на 21,1%) и стручних, научних и техничких дјелатности (са 6,7 на 7,6%). Током 2017. године у Одјељењу за привреду издато је 517 одобрења за рад самосталних предузетника, а одјава дјелатности 494, од чега је по сили закона одјављена дјелатност 10 самосталних предузетника.

Према шифрама дјелатности, Одјељење за привреду је утврдило да је крајем 2017. године највише било активних трговинских радњи 1.219 (29,1%), угоститељских радњи 886 (21,1%), у области осталих услужних дјелатности 611 (14,6%), у области прерађивачке индустије 362 (8,6%), предузетника у области саобраћаја и складиштења 323 (7,7%), предузетника у области стручних, научних и техничких дјелатности 318 (7,6%), у области грађевинарства 176 предузетника (4,2%), док су с учешћем мањим од 2% пословали предузетници у области информација и комуникација (66 предузетника-1,6%), у области умјетности, забаве и рекреације (61 предузетник-1,5%), у области административних и помоћних услужних дјелатности (57 предузетника-1,3%), у области образовања (37 предузетника-0,9%), у области пољопривреде 31 предузетник (0,7%), у пословању некретнинама 24 предузетника (0,6%) и у финансијским дјелатностима 21 предузетник или 0,5% укупног броја самосталних предузетника.

Према подацима Пореске управе РС, са стањем 31.12.2017. године, на подручју града Бањалуке било је регистровано 7.937 самосталних предузетника (у овај број, који публикује Пореска управа РС, укључени су и предузетници, којима одобрења за рад издају републички и други органи), код којих је укупно било запослено 8.698 радника (у предузетничкој дјелатности, укуључујући и послодавца, просјечно је пријављен-запослен 1,1 радник). У односу на извјештај Пореске управе РС за 31.12.2016. године, на крају 2017. године забиљежено је повећање броја самосталних предузетника за 171, односно 2,2%, а броја запослених у предузетништву за 433 радника, односно 5,2%.

 

Самостални предузетници - стање

Погледај

Инвестиције

Према подацима Републичког завода за статистику о реализованим инвестицијама, који се публикују октобра текуће године за претходну годину, у 2017. години на подручју града Бањалуке вриједност реализованих инвестиција износила је 410.648.000 КМ и за 24,6% је мања, у односу на 2016. годину (544.804.000 КМ).

С аспекта карактера изградње, на изградњу нових капацитета односило се 68,1%, на реконструкцију, модернизацију и проширење 23,1%, а на одржавање постојећих капацитета 8,8%. Са становишта техничке структуре, највеће учешће имају инвестиције у у машине, опрему и транспортна средства (48,0%) и инвестиције у грађевинске објекте (36,1%), док се на остале инвестиције односило 15,9% вриједности укупних инвестиција у 2017. години.

Посматрајући кретање вриједности инвестиција, реализованих на подручју града Бањалуке у периоду од 2011. до 2017. године, уочава се да је нарочит раст забиљежен у 2013. години, у односу на 2012. годину (29,2%), док је у 2014. години, у односу на 2013. годину забиљежено смањење вриједности инвестиција од 44,7%. Сходно томе, у 2014. години знатно је смањено и учешће вриједности инвестиција града Бањалуке у инвестицијама Републике Српске (са 41,8% у 2013. години на 17,9% у 2014. години). Поновно повећање вриједности инвестиција забиљежено је у 2015. години од 12,7%, у односу на 2014. годину, као и 2016. године, у односу на претходну, од 35,4%, уз истовремено повећање учешћа вриједности инвестиција града Бањалуке у инвестицијама Републике Српске (у 2015. години од 24,6%, а у 2016. години од 32,6%). Међутим, у 2017. години, у односу на 2016. годину, вриједност инвестиција града Бањалуке смањена је за 24,6%, а њено учешће у инвестицијама Републике Српске у 2017. години износило је 25,5%.

Преглед реализованих инвестиција

Погледај

Најзначајније инвестције у периоду 2013-2018. година

Погледај

Тржиште рада

Према подацима Бироа за запошљавање Бањалука, на дан 31.12.2017. године активну понуду радне снаге на подручју града чинило је 11.378 незапослених лица. Према евиденцији Бироа, у периоду јануар-децембар 2017. године по основу запослења брисано је с евиденције 6.104 незапослена лица, а у истом периоду евидентирано је новопријављених 5.684 лица, која траже запослење.

У структури укупног броја активне понуде радне снаге, незапослених женског пола на крају 2017. године било је 54,9%, а мушкараца 45,1%. У старосној структури незапослених лица, 59,7% чине незапослени животне доби од 30 до 55 година. Посматрајући квалификациону структуру активне понуде радне снаге, највеће учешће од 33,1% имају незапослена лица техничари средње стручне спреме, а затим слиједе незапослени квалификовани радници с учешћем од 28,4%.

У односу на стање активне понуде радне снаге на подручју града Бањалуке на истеку 2016. године (14.192 незапослена лица), крајем 2017. године активна понуда радне снаге биљежи смањење од 19,8%, односно за 2.814 незапослених лица. Тренд смањења евидентираних незапослених лица настављен је и у 2018. години. На крају трећег квартала 2018. године активну понуду радне снаге чинило је 9.524  незапослена лица, што је 16,3% мање, односно за 1.854 незапослена лица мање, у односу на стање незапослених на крају 2017. године.

Угоститељство и туризам

На подручју града Бањалуке у области угоститељства и туризма пословало је у 2017. години 886 самосталних предуизетника и 101 предузеће (987 пословних субјеката различитих облика организовања), у којима је било запослено око 3.400 радника или 5,0% укупног броја запослених на подручју града. Услуге смјештаја на подручју града у 2017. години пружало је 50 објеката (хотели, мотели, хостели, пансиони и преноћишта), који располажу са 911 соба и 1.920 лежајева.

У 2017. години укупно је остварено 128.791 ноћење или 1,5% мање, у односу на број ноћења, остварен у 2016. години (130.790), од чега су 54.368 домаћи гости (42,2%), а 74.423 страни гости (57,8%). Бањалуку је током 2017. године посјетило укупно 84.153 туриста или 2,4% више у односу на 2016. годину, од чега 38.576 домаћих (45,8%) и 45.577 страних гостију (54,2%).

Подаци о радној снази

Погледај

Плате и пензије

Према подацима Републичког завода за статистику, просјечна нето плата у периоду I-XII 2017. године за град Бањалуку износила је 958 КМ (у 2016. години 962 КМ), а на нивоу Републике Српске 831 КМ ( у 2016. години 836 КМ). При том је на нивоу Републике Српске у 2017. години остварена просјечна мјесечна бруто плата у износу од 1.331 КМ, а на подручју града Бањалуке 1.552 КМ.

Посматрано по подручјима дјелатности, у 2017. години на нивоу Републике Српске, највише просјечне нето плате исплаћене су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања (1.321 КМ), у области информација и комуникација (1.136 КМ), у јавној управи и одбрани (1.098 КМ) и у области вађења руда и камена (1.084 КМ), док су најниже просјечне нето плате у 2017. години исплаћене у грађевинарству (548 КМ) и у области административних и помоћних услужних дјелатности (552 КМ).

На крају 2017. године на подручју Бањалуке било је 39.538 пензионера, а просјечан износ пензије за децембар 2017. године износио је 374,76 КМ (на нивоу Републике Српске 260.580 пензионера остварило је просјечан износ пензије за децембар 2017. године у износу од 350,87 КМ).

Просјечне мјесечне бруто и нето плате

Погледај

Резултати процеса приватизације бањалучких предузећа

Према резултатима процеса приватизације државног капитала у предузећима, које публикује Инвестиционо-развојна банка РС, у оквиру 185 бањалучких предузећа, за која је утврђен метод готовинске продаје државног капитала, у протеклих 18 година приватизована су укупно 134 предузећа (72,43% укупног броја бањалучких предузећа предвиђених за приватизацију).

Приход остварен продајом државног капитала 134 бањалучка предузећа износи 1.373.677.195,93 КМ. У посљедњих шест година резултати приватизације садржани су у приходу од продаје акција 9 бањалучких предузећа, чијим се акцијама трговало на Бањалучкој берзи у редовном берзанском пословању или путем аукција.

Сагледавањем прегледа неприватизованих предузећа из базе ИРБ РС, утврђено је да су у регистру ИРБ РС 22 неприватизована бањалучка предузећа, од којих је:

-Одлуком Владе Републике Српске од 30.11.2017. године, 18 предузећа одређено предузећима од стратешког значаја за Републику Српску, чији државни капитал до даљњег неће бити предмет приватизације, а на наведеној листи је 8 предузећа, чије је сједиште у Бањалуци („Индустријске плантаже“ а.д., „Аеродроми Републике Српске“ а.д., Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д., ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о., ЈП „Ауто-путеви Републике Српске“ д.о.о., „Лутрија Републике Српске“ а.д., „Вереринарско-сточарски центар“ а.д. и „Космос“ а.д.),

-Планом приватизације ИРБ РС за 2018. годину, са стањем 31.10.2018. године, понуђена су на продају бањалучка предузећа: „Космос“ а.д. (100,0% државног капитала-стратешко) и „Крајинапетрол“ а.д. (42,27% државног капитала-берза),

-пет неприватизованих бањалучких предузећа је под дугогодишњим стечајем, а над једним је окончан поступак ликвидације.

Резултати приватизације

Погледај

Табеларни прегледи резултата приватизације

Погледај

Прерађивачка индустрија је и даље један од носилаца привредног развоја, али с двоструко мањим учешћем у структури привреде, него прије три деценије. Прерађивачка индустрија треба да постане кључни сегмент за креирање нових радних мјеста и постизање динамичнијег привредног раста, уз замах производних активности намијењених извозу. Фиксни капитал производних капацитета у прерађивачкој индустрији знатно је нижи, у односу на „тешку“ индустрију металског тип, а радна снага је јефтинија те је с аспекта услова инвестирања атрактивнија за стране улагаче. Међутим, знатно веће учешће оствариле су друге привредне гране као: саобраћај и комуникације, грађевинарство, финансијско-техничке и пословне услуге, пољопривреда и трговина, које постају носиоци привредног развоја.

Прегледи кретања

Демографска слика

Погледај

Спољнотрговинска размјена

Погледај

Основни финансијски показатељи

Погледај

Основни економски показатељи

Погледај

Ажурирано: новембар 2018. године