„Чистоћа“ а. д. Бања Лука

Основна дјелатност Комунално-услужног предузећа “Чистоћа“ а. д. је сакупљање, одвоз и одлагање свих врста градског отпада, одржавање хигијене јавних површина и развој система управљања отпадом. Систем управљања отпадом омогућава ефикасно одвијање свих активности везаних за савремени третман отпада.