Одсјек за послове цивилне заштите и Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице

Одсјек за послове цивилне заштите и Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице

Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице

Надлежности

Планирање и мјере цивилне заштите обухватају сљедеће:

– припрема и израда програма за смањење ризика од елементрание непогоде и друге несреће;
– припрема и израда процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју града;
– припрема и израда плана заштите  и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће града;
– организује систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју града;
– припрема и реализује план јавних набавки за потребе Одсјека;
– припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања и друга нормативна акта из надлежности Одсјека;
– израда анализа, информација и извјештаја из области цивилне заштите за потребе надлежних органа;
– организовање, опремање, обука и оспособљавање свих структура цивилне заштите града;
– праћење стања припрема и организованости цивилне заштите у граду;
– праћење стања и начина коришћења јавних склоништа у граду;
– организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у систему заштите и спасавања;
– вођење евиденције припадника јединица и тимова цивилне заштите и материјално-техничких средстава, и њихов распоред у цивилној заштити;
– врши набавку средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби;
– сарадња са субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање на подручју града;
– организовање дежурства у Одсјеку;
– организовање и опслуживање Градског штаба за ванредне ситуације.

ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Противпожарну заштиту проводи Професионална територијална ватрогасно-спасилачка јединица која је у саставу Одсјека

Задаци Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице:

– учествује у гашењу пожара, и спасавању људи и имовине угрожене пожаром, и у другим елементарним непогодама на подручју Града, изван Града по одобрењу Градоначелника;
– води прописану евиденцију о интервенцијама на пожарима,и елементарним непогодама и другим интервенцијама;
– доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца;
– припрема планове и програме заштите од пожара, стара се о њиховој реализацији;
– предлаже план опремања материјално-техничким средствима и опремом ватрогасне јединице;
– остварује непосредну сарадњу са привредним друштвима са повећаним ризиком угрожености од пожара у спровођењу мјера заштите од пожара, и реализације оперативно техничких планова гашења пожара;
– врши контролу спровођења превентивних мјера заштите од пожара код субјеката система заштите од пожара;
– пружа стручну помоћ ватрогасним друштвима.

Дијелови ПТВЈ смјештени су на три локације, и то:

Централа ПТВЈ у ул. Хварска бб
Тел. 123; 051/233-910; фах:051/233-912
Командант бригаде – старјешина ватрогасне јединице: Мирослав Малинић, струковни инжењер ЗОП-а;
тел: 051/233-910; моб. тел: 066/802-278;
е-мail: miroslav.malinic@banjaluka.rs.ba

Помоћник команданта бригаде за техничке послове: Иља Шврака, стр.инж.ЗОП-а
Тел:051/233-910 локал 106; моб.тел:066/802-285;
e-mail:ilja.svraka@banjaluka.rs.ba

Помоћник команданта бригаде за обуку и оспособљавање: Драган Савановић, стр.инж.ЗОП-а:
Тел. 051 233-910, локал 111, моб.тел.066 802-281
е-mail savandrag@hotmail.com

Ватрогасна чета „Центар“ ул. Хварска бб;
Командир Ватрогасне чете: Дејан Тривић; дипл. инжењер ЗОП-а;
тел: 051/233-910; моб.тел. 066/141-423;

Ватрогасна чета „Лазарево“ ул. Приједорски пут бб;
Командир Ватрогасне чете: Синиша Јањетовић; струковни инжењер ЗОП-а;
тел: 051/378-243; 051/378-240; моб.тел. 065/737-354
e-mail: sinisa.janje@gmail.com

Ватрогасна служба на аеродрому „Аеродром Бања Лука“ , Маховљани
Руководилац ватрогасне службе на аеродрому – са функцијом Командир чете: Драган Лазић, дипл. инж. заштите на раду
Тел. 051/535-224; моб.тел: 066/826-547;
e-mail: dragan.lazic@gmail.com