Одјељење за саобраћај и путеве

Одјељење за саобраћај и путеве

Одјељење за саобраћај и путеве

Надлежности

У Одјељењу за саобраћај и путеве, обављају се послови у области организовања и надзора над уређењем и обављањем саобраћаја, као и евиденција стања и послова изградње, одржавања и кориштења локалних и некатегорисаних путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре – на подручју града. Обављају се и сљедећи послови:

-изградња, реконструкција, одржавање, заштита, кориштење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у Граду и другим објектима саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град;
-израда плана капиталних инвестиција за саобраћајне инфраструктурне капацитете у власништву Града Бања Лука;
-вођење поступка усклађивања и регистрације редова вожње у јавном градском и приградском превозу;
-провођење поступка издавања одобрења за самостално обављање дјелатности јавног превоза лица и ствари, превоза за властите потребе и такси превоза, и припрема рјешења, провођење испита за такси-возаче, овјера цјеновника такси услуга;
-сарадња са Одсјеком за локални економски развој у сврху пружања помоћи инвеститорима из надлежности Одјељења у циљу брже реализације инвестиционих пројеката од значаја за Град;
-ажурирање и достављање података Одсјеку за локални економски развој, из надлежности Одјељења у сврху формирања и вођења јединствене базе података за потребе инвеститора;
-покретање иницијатива и приједлога за рјешење имовинско правних односа за реализацију пројеката и инвестиција за које је Одјељење одговорно;
-вођење управног поступка у области саобраћаја и издавања рјешења;
-праћење и проучавање стања из области саобраћаја на подручју града;
-организовање и вршење надзора послова зимске службе;
-послови у вези са регулисањем саобраћаја, прекопима јавних површина и јавног превоза лица и ствари на подручју града;
-изградња и одржавање тротоара, бициклистичких и пјешачких стаза и стајалишта јавног Градског и приградског превоза путника;
-послови изградње, уређења и експлоатације паркиралишта и јавних гаража, и наплате услуга за паркирање и гаражирање возила;
-послови у вези блокирања и премјештања непрописно паркираних возила;
-планирање и организација рада на свим јавним паркиралиштима, и у јавним гаражама, и други послови.

Одсјеци

Одсјек за саобраћај

Шеф  Миленко Џевер
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-485
Број факса  051/244-546
E-mail  saobracaj.i.putevi@banjaluka.rs.ba

Одсјек за путеве

Шеф Јелена Кос
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-425
Број факса  051/244-546
E-mail  saobracaj.i.putevi@banjaluka.rs.ba