NADLEŽNOSTI I DOKUMENTI

Home / Skupština Grada / NADLEŽNOSTI I DOKUMENTI

Skupštinu grada Banja Luka čini 31 odbornik. Odbornici se biraju na četiri godine na lokalnim izborima.

Predsjednik i potpredsjednik se biraju na vremenski period trajanja mandata Skupštine. Biraju se iz reda odbornika, većinom glasova. Gradonačelnik se bira neposredno na izborima. Sekretara imenuje Skupština na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, a predloženo i imenovano može biti lice – diplomirani pravnik sa položenim stručnim ili pravosudnim ispitom. Zamjenika gradonačelnika imenuje Skupština na prijedlog gradonačelnika i Komisije za izbor i imenovanje.

Predsjednik, potpredsjednik, sekretar Skupštine, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika prilikom stupanja na dužnost polažu svečanu zakletvu na sjednici Skupštine.

Dokumenti

Nadležnosti Skupštine Grada

 • donosi Statut Grada;
 • donosi odluke i druga opšta akta, i daje njihovo autentično tumačenje;
 • donosi budžet,  završni račun budžeta, i usvaja izvještaj o realizaciji budžeta;
 • donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe;
 • donosi program uređenja građevinskog zemljišta;
 • donosi sprovedbene planove;
 • donosi odluke, i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva,
 • boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informisanja,
 • zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite okoline;
 • utvrđuje gradske takse, naknade za uređenje i korištenje građevinskog zemljišta, naknadu za korištenje poslovnog prostora, i druge lokalne izvore javnih prihoda, koji po zakonu pripadaju Gradu;
 • donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite, i zaštite od požara, u skladu sa zakonom, i preduzima mjere za funkcionisanje istih;
 • donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada;
 • donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica;
 • donosi odluku o proglašenju praznika Grada;
 • donosi odluku o upotrebi simbola Grada;
 • donosi odluku o članstvu grada u Savezu opština i gradova, o udruživanju u druge saveze i organizacije, uspostavlja i ostvaruje saradnju sa drugim opštinama i gradovima;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima;
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika gradonačelnika Grada, sekretara Skupštine Grada i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada;
 • bira, imenuje i razrješava načelnike organizacionih jedinica Gradske uprave Grada, na prijedlog gradonačelnika;
 • obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela;
 • odlučuje o zaduženju Grada;
 • usvaja poslovnik;
 • razmatra godišnji izvještaj o radu gradonačelnika i o istom zauzima svoj stav;
 • odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv gradonačelnika, u skladu sa zakonom;
 • osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, i
 • upravlja istim u skladu sa zakonom;
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos;
 • raspisuje referendum;
 • donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području Grada;
 • daje mišljenje o promjeni granica Grada;
 • imenuje, i razrješava, organe upravljanja i rukovođenja-u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad, u skladu sa zakonom;
 • razmatra izještaje o radu, i programe rada preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad;
 • razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama,
 • odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima;
 • obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Dokumenti

Program rada Skupštine

STRANICA U PRIPREMI…

Pogledaj

Registar opštih akata

STRANICA U PRIPREMI…

Pogledaj

Poslovnik i izmjene

Poslovnik Skupštine Grada

Pogledaj

Izmjene i dopune Poslovnika

septembar 2017. godine

Pogledaj

Izmjene i dopune Poslovnika

februar 2017. godine

Pogledaj

Izmjene i dopune Poslovnika

mart 2017. godine

Pogledaj

Statut Grada

Na osnovu čl. 39, 59. i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), Skupština grada Banja Luka je, na 22. sjednici,  održanoj 24.4. i 25.4.2018. godine, donijela Statut Grada Banja Luka.

Statut Grada Banja Luka

Pogledaj