„Водовод“ а. д. Бања Лука

Основна дјелатност “Водовода” је снабдијевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће и одвођење отпадних вода. Поред тога, дјелатност Друштва обухвата и контролу квалитета воде, одржавање, оправке и реконструкцију система водоснабдијевања, израду техничке документације за водоводне објекте, испирање и дезинфекцију мреже, оправку и баждарење водомјера, услуге специјалном механизацијом и сл.