Стручна служба Скупштине Града

Стручна служба Скупштине Града

Стручна служба Скупштине Града

Надлежности

У Стручној служби Скупштине Града обављају се послови прикупљања, сортирања и техничко-правна обрада материјала за сједнице Скупштине Града. Надлежности ове Службе су и:

– правна и техничка припрема аката за спровођење конкурса из надлежности Скупштине Града;
– техничка припрема сједница Скупштине Града и сједница њених радних тијела;
– израда скраћених записника са сједница Скупштине Града и са сједница радних тијела Скупштине Града;
– израда аката донесених на Скупштини града и њеним радним тијелима и њихова благовремена достава организационим јединицама Градске управе Града и другим субјектима;
– лекторисање усвојених аката и других материјала за потребе Скупштине града, градоначелника и Градске управе Града;
– припрема и обрада материјала за објаву „Службеног гласника“ града и припрема за дистрибуцију „Службеног гласника Републике Српске“ свим организационим јединицама Градске управе Града;
– сређивање и чување документације Скупштине Града;
– прикупљање података и израда анализа, извјештаја и информација о раду Градске управе Града и мјесних заједница за потребе градоначелника;
– израда регистра општих аката, које доносе Скупштина Града и градоначелник;
– административно-технички послови за потребе Градске изборне комисије…