Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове

Надлежности

У Служби за заједничке послове обављају се послови на телефонској централи и рецепционерски послови, те заједнички послови који се односе на инвестиционо и текуће одржавање објеката, опреме и уређаја у Градској управи Града и у мјесним канцеларијама. У Одјељењу се обављају и сљедећи послови:

– физичко и техничко обезбјеђење објекта;
– противпожарна заштита и заштита на раду Градске управе Града (планови и програми заштите од пожара, набавка, сервисирање и одржавање опреме, обука радника из области заштите на раду и заштите од пожара), у складу са законом;
– умножавање, слагање и техничка обрада материјала;
– одржавање чистоће у службеним просторијама;
– планирање и организовање послова на коришћењу, одржавању и регистрацији моторних возила Градске управе Града;
– израда норматива и контрола потрошње горива и мазива, те планирање набавке моторних возила, резервних дијелова, горива и мазива као и средстава рада за потребе возног парка…

Одсјеци

Одсјек за обезбјеђење

Шеф  Предраг Дакић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-510
Број факса  051/244-459
E-mail  zajednicki.poslovi@banjaluka.rs.ba