Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове

Надлежности

У Служби за заједничке послове, обављају се сљедећи послови:

 • координација рада, и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним институцијама, у оквиру овлаштења;
 • координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи Града;
 • припрема и обрада материјала за потребе градоначелника и Скупштине Града;
 • послови на телефонској централи;
 • заједнички послови који се односе на: инвестиционо и текуће одржавање објеката, опреме и уређаја у Градској управи Града, и у мјесним канцеларијама;
 • физичко и техничко обезбјеђење објекта;
 • противпожарнa заштитa и заштитa на раду Градске управе Града (планови и програми заштите од пожара, набавка, сервисирање и одржавање опреме; обука радника из области заштите на раду и заштите од пожара), у складу са законом;
 • умножавање, слагање и техничка обрада материјала;
 • одржавање чистоће у службеним просторијама;
 • планирање и организовање послова на коришћењу, одржавању и регистрацији моторних возила Градске управе Града;
 • израда норматива, и контрола потрошње горива и мазива, те планирање набавке моторних возила, резервних дијелова, горива и мазива, као и средстава рада за потребе возног парка;
 • послови превоза лица и ствари за потребе Градске управе Града;
 • израда програма рада и извјештаја о раду Службе, израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Службе;
 • комуникација са јавношћу, у координацији са Тимом за комуникације, и у складу са овлаштењима;
 • послови упућивања захтјева за провођење јавних набавки – из надлежности Службе;
 • израда нових, и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура;
 • допуна новим, и ажурирање постојећег садржаја WEBстранице Града Бања Лука, из дјелокруга рада службе;
 • у Служби се обављају и други послови – по налогу градоначелника.