Odsjek za saradnju sa građanima – Kancelarija za građane

Odsjek za saradnju sa građanima – Kancelarija za građane

Odsjek za saradnju sa građanima – Kancelarija za građane

Nadležnosti

U Odsjeku za saradnju sa građanima – Kancelariji za građane daju se odgovori, upustva i obavještenja na zahtjeve i pitanja građana, te vrši neposredan prijem građana. U Odsjeku se još obavljaju i sljedeći poslovi:

–    davanje odgovore na pitanja građana, upućena putem interneta (WEB strana Grada i e-mail-a);
–    razmatranje predstavki i pritužbi građana, ispitivanje njihovih osnovanosti sa organizacionim jedinicama Gradske uprave Grada i drugim nadležnim organima;
–    predlaganje Gradonačelniku – mjera u slučaju osnovanih predstavki i pritužbi;
–    sačinjavanje incijativa za pokretanje disciplinskih postupaka u slučaju postojanja sumnje na povrede radnih dužnosti od strane zaposlenih u Gradskoj upravi;
–    praćenje i koordinisanje izvršenja predloženih i preduzetih mjera;
–    priprema publikacija i promotivnih materijala namijenjenih građanima u cilju odgovarajućeg obavještavanja i edukacije građana;
–    pomoć građanima u popunjavanju obrazaca.