Одсјек за сарадњу са грађанима – Канцеларија за грађане

Одсјек за сарадњу са грађанима – Канцеларија за грађане

Одсјек за сарадњу са грађанима – Канцеларија за грађане

Надлежности

У Одсјеку за сарадњу са грађанима – Канцеларији за грађане дају се одговори, упуства и обавјештења на захтјеве и питања грађана, те врши непосредан пријем грађана. У Одсјеку се још обављају и сљедећи послови:

–    давање одговоре на питања грађана, упућена путем интернета (WEB страна Града и e-mail-a);
–    разматрање представки и притужби грађана, испитивање њихових основаности са организационим јединицама Градске управе Града и другим надлежним органима;
–    предлагање Градоначелнику – мјера у случају основаних представки и притужби;
–    сачињавање инцијатива за покретање дисциплинских поступака у случају постојања сумње на повреде радних дужности од стране запослених у Градској управи;
–    праћење и координисање извршења предложених и предузетих мјера;
–    припрема публикација и промотивних материјала намијењених грађанима у циљу одговарајућег обавјештавања и едукације грађана;
–    помоћ грађанима у попуњавању образаца.