Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

Надлежности

У Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију, обављају се сљедећи послови:

 • координација рада, и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
 • координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи;
 • послови инспекцијског надзора из области промета роба, услуга и туризма, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, вода, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине и санитарне заштите из области квалитета и здравствене исправности хране, и хране за животиње, запошљавања, рада, радних односа, безбједности и здравља на раду;
 • вођење управног поступка, доношење рјешења и закључака, издавање прекршајних налога, подношење кривичних пријава, и захтјева за покретање прекршајног поступка у области инспекцијског надзора;
 • послови комунално-полицијске контроле над примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности, утврђених Законом о комуналој полицији;
 • провођење управног поступка, израда рјешења и предузимање прописаних мјера, у складу са Законом и другим општим актима у области комунално – инспекцијског надзора;
 • припрема и обрада материјала, израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине Града;
 • административнотехнички послови;
 • послови јавних набавки из надлежнисти Одјељења;
 • израда нових, и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура;
 • у Одјељењу се обављају и други послови – по налогу градоначелника.У оквиру Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, обављају се послови инспекцијског надзора – из надлежности инспекције за храну, тржишне инспекције, ветеринарске, саобраћајне инспекције, инспекције рада, здравствене инспекције, еколошке, водне, пољопривредне инспекције и урбанистичкограђевинске инспекције.

 

Одсјек комуналне полиције

Шеф Игор Јеличић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/348-846
Број факса
E-mail  komunalna.policija@banjaluka.rs.bа

Одсјек за инспекцијске послове

Шеф Марио Караџа
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-428
Број факса
E-mail  inspekcija@banjaluka.rs.bа

Одсјек за контролу паркинга

Шеф Далибор Керезовић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/307-808
Број факса
E-mail  parking@banjaluka.rs.ba