Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Надлежности

У Одјељењу за финансије израђује се преднацрт, нацрт и приједлог буџета Града, те се обавља контрола намјенског коришћења средстава буџета. У надлежности Одјељења је и сљедеће:

– припрема и израда нацрта годишњег буџета Града;
– припрема и израда приједлога годишњег буџета Града;
– покретање иницијативе и израда Ребаланса буџета Града;
– израда кварталних и, по потреби, мјесечних планова потрошње, у сарадњи са буџетским корисницима;
– праћење прихода и извршење расхода буџета Града Бања Лука;
– управљање и контрола новчаних прилива и одлива средстава;
– контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава;
– праћење остваривања јавних прихода Града;
– усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима;
– праћење извршења Буџета – по носиоцима и корисницима средстава;
– плаћање обавеза буџетских корисника, прикупљање и систематизација податке о уговорима и реализованим кредитима, донацијама и гаранцијама;
– праћење и сугерисање могућности задужења у складу са законским ограничењима;
– планирање средстава за отплату дуга;
– предузимање активности на инвестирању јавних средстава;
– обављање књиговодственог евидентирања свих финансијских трансакција и пословних промјена, прихода и расхода, средстава обавеза и извора у складу са прописаним класификацијама за све кориснике Буџета града, кроз систем Главне књиге трезора, те вршење књиговодственог евидентирања дуга;
– унос финансијских трансакција у систем трезорског пословања;
– израда периодичних и годишњих финасијских извјештаја о извршењу буџета…

Одсјеци

Одсјек за буџет

Шеф  Дејан Вујић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-410
Број факса  051/244-594
E-mail  finansije@banjaluka.rs.ba

Одсјек за управљање средствима и плаћање

Шеф Бојана Регојевић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-411
Број факса  051/244-594
E-mail  finansije@banjaluka.rs.ba

Одсјек за рачуноводство

Шеф  Сандра Станић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-597
Број факса  051/244-594
E-mail  finansije@banjaluka.rs.ba

Одсјек за праћење прихода

Шеф  Бранимир Грбић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-411
Број факса  051/244-594
E-mail  finansije@banjaluka.rs.ba