Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности

Надлежности

У Одјељењу друштвене дјелатности, обављају се сљедећи послови:

 • координација рада, и сарадња са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;
 • координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи;
 • предузимање мјера за успјешно пословање и функционисање јавних установа, које обуватају дјелатности из надлежности одјељења;
 • давање мишљења Скупштини града и Градоначелнику о пословању јавних установа и предузећа, које обуватају дјелатности из надлежности одјељења, те рада њихових органа управљања;
 • покретање инцијативе за предузимање мјера за санацију пословања јавних установа и предузећа, које обуватају дјелатности из надлежности одјељења;
 • учешће у изради плана капиталних инвестиција у области друштвених дјелатности;
 • прикупљање и обрада података, израда анализа, информација и извјештаја, за потребе Градоначелника и Скупштине Града, из области друштвених дјелатности: образовања, науке, здравства, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, културе, спорта и физичке културе, издавачке дјелатности, информисања, културних добара, споменика и спомен обиљежја, националних мањина, избјеглих и расељених лица, повратника, цркава и вјерских заједница и удружења грађана,
 • послови у вези са остваривањем оснивачких права Града и управним надзором у јавним установама из области друштвених дјелатности и израда информација и анализа о пословању установа и огранизација из области друштвених дјелатности и оцјеном усаглашености са законом аката установа на које градоначелник даје сагласност,
 • послови у вези са обезбјеђивањем заштите културних добара, у складу са Законом;
 • послови у вези са организовањем манифестација и обиљежавање јубилеја у области друштвених дјелатности, од значаја за Град;
 • послови у вези са обезбјеђивањем услова за развој културно- умјетничког стваралаштва, у складу са могућностима Града;
 • провођење поступка, израда рјешења о стипендирању ученика и студената из Буџета Града Бања Лука;
 • израда сагласности за упис дјеце у школу којој не припадају по уписном подручју у складу са законом,
 • послови у вези са обезбјеђивањем услова за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката из области друштвених дјелатности, чији је оснивач Град,
 • послови у вези са удружењима грађана, невладиним организацијама и организацијом волонтерског рада – у складу са законом;
 • послови у вези са развојем у области: образовања, науке, здравства, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, културе, спорта и физичке културе, издавачке дјелатности, информисања, културних добара, споменика и спомен обиљежја, националних мањина, цркава и вјерских заједница и удружења грађана,
 • послови у вези са избјеглим, расељеним лицима и повратницима,
 • послови у вези са предлагањем и координацијом пројеката из надлежности Одјељења са надлежним државним/републичким институцијама, фондовима и међународним организацијама;
 • стварање услова за унапређивање стручног рада, утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим, стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена;
 • координацију рада спортских организација Града и друге послове у складу са Законом,
 • системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Граду и у складу са тим израду смјерница за рад Одјељења; старање о спровођењу и унапређењу омладинске политике, побољшање социјалног статуса младих, и подршку развоју омладинског организовања;
 • информисање младих; пружање стручне и административно-техничке помоћи у раду Савјета за младе; конципирање програма за унапређење еколошке и здраствене свијести омладине; афирмација студентских спортских активности; осмишљавање програма за рад са талентованом омладином; подршка раду и организацији Омладинског савјета Града; унапређење и развој волонтирања и подршку развоју волонтерске инфраструктуре; стручно-аналитички и други послови из дјелокруга Града.
 • послови у вези са друштвеном бригом о дјеци;
 • израду аката из надлежности Одјељења, израду дугорочних и краткорочних планова, стратегије и програма развоја у области друштвених дјелатности, као и обезбјеђење средстава за њихову реализацију,
 • утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава;
 • израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Oдјељења,
 • израда Програма рада и Извјештаја о раду одјељења,
 • послови јавних набавки из надлежности одјељења.

Одјељење обавља и друге послове по налогу градоначелника.

Одсјеци

Одсјек за образовање, здравство, омладину и спорт

Шеф Данијела Кајкут
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-438
Број факса
E-mail  drustvene@banjaluka.rs.ba

Одсјек за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице

Шеф Невена Благојевић – Подрић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона  051/244-437
Број факса
E-mail  kultura.turizam@banjaluka.rs.ba